Straks efter indgåelsen af finansloven sendte regeringen flere små film ud på Twitter med sundhedsminister Magnus Heunicke, hvor han fortæller om forbedringerne.

Finanslov på plads: Psykiatrien får 600 millioner kroner, og cigaretterne stiger til 60 kroner

Regeringen har lavet en finanslov for 2020 med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. På sundhedsområdet er nogle af de store overskrifter, at den hårdt trængte psykiatri får 600 mio. kroner ekstra, cigaretterne stiger til 60 kroner, og der kommer de lovede ekstra 1000 sygeplejersker.

Regeringen skriver i finanslovsforliget, at den vil invitere til forhandlinger om en 10-års plan for psykiatrien, men at der er behov for at starte arbejdet allerede nu med konkrete initiativer. Samlet afsættes der derfor ekstra 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at styrke psykiatrien. 

"Vi skal tage hånd om de borgere, som er et sårbart sted i livet. Det handler om at styrke psykiatrien. Og det er præcis det, vi gør i vores finanslovsaftale. Det skal så være sådan, at det uanset om det er det ydre, kroppen, eller det indre, sindet, så skal vi have et sundhedsvæsen, der er der for alle," proklamerer sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.) i en af flere små reklamevideoer med blandt andre ham, som regeringen straks efter indgåelsen af finansloven sendte ud på Twitter.

Den konkrete udmøntning skal aftales i samarbejde med Danske Regioner, fremgår det af aftaleteksten. Men de 600 millioner kroner fordeles dog på den måde, at der afsættes en ramme på 510 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til en generel styrkelse af kapaciteten og normeringerne i psykiatrien, f.eks. flere sengepladser, en styrket akutindsats samt en øget kapacitet på Sikringen. 

Aftaleparterne er enige om, at kapaciteten på Sikringen skal øges med 10 pladser og etableres hurtigst muligt og mener, at der i det hele taget er et specifikt behov for øget kapacitet i retspsykiatrien. Som en del af den samlede ramme afsættes derfor de sidste 90 mio. kr. årligt i 2020 og frem til bl.a. flere nye senge i retspsykiatrien, bl.a. så de retspsykiatriske patienter ikke optager pladser fra andre patienter indlagt i behandlingspsykiatrien.

I forhold til den 10-års plan for psykiatrien, som regeringen vil invitere til forhandlinger om, fremgår det, at aftaleparterne er enige om, at der i planen skal være særlig fokus på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatsen mellem almen praksis, hospitalspsykiatri (herunder ambulant behandling) og socialpsykiatri (herunder botilbud). Indsatsen for børn og unge samt dobbeltdiagnosticerede skal også have et særligt fokus i planen.

Lægerne klapper i hænderne over det tiltrængte løft.

”Det er både godt og nødvendigt, at der i den nye finanslovsaftale sættes midler af til et nu-og-her-løft af psykiatrien. Når flertallet af lægerne i psykiatrien mindst en gang om ugen må udskrive patienter, der har behov for at være indlagt, så er der altså behov for flere senge. Området har i mange år været underprioriteret, så her rammer politikerne plet. Midlerne til psykiatrien falder på et tørt sted,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Han er tilfreds med, at aftalen lægger op til at styrke ikke mindst behandlingen af de mest syge patienter.

”I de seneste år har mange af tiltag, der er iværksat inden for psykiatrien, ikke rettet sig mod de patienter, som var sværest syge. Derfor er det i den grad tiltrængt, at denne gruppe af mennesker, som ofte er meget hårdt ramt, får en bedre hjælp”, siger Andreas Rudkjøbing.

Cigaretter stiger til 60 kroner, og der kommer afgift på væske til e-cigaretter

Lægeforeningen er også begejstret over, at cigaretterne stiger til 60 kroner. Først til 55 kroner fra 1. april 2020 og videre op til 60 kroner fra 1. januar 2022. Der vil blive hårdere kontrol med ulovligt salg af tobak til mindreårige, og prioriteringen af den styrkede kontrolindsats skal ses i sammenhæng med en kommende handlingsplan mod børn og unges rygning. Der vil også komme en forsøgsordning med rygestopkurser og rygestopmedicin til udsatte borgere, der indgår i et rygestopforløb i kommunerne. 

Andreas Rudkjøbing peger på, at de højere cigaretpriser vil redde mange liv.

”Det er rigtigt godt for folkesundheden, at prisen på tobak nu kommer til at stige markant. Samtidig vil det i høj grad modvirke, at der hver dag er 40 børn og unge, som begynder at ryge. Højere priser vil give tusindvis af flere gode leveår, så det er et kæmpe fremskridt – også selvom det ikke blev en pris på 90 kroner, som vi stadig arbejder for. Men godt gået til alle partier – og også ros til, at der satses på gratis rygestopmedicin og på bedre håndhævelse af reglerne for salg af tobak til unge,” siger Andreas Rudkjøbing.

Afgiften på cigarer, cerutter, cigarillos samt skrå, snus og anden røgfri tobak skal også forhøjes svarende til ca. 14 kr. fra 1. april 2020 og yderligere ca. 5 kr. fra 1. januar 2022 for at undgå uhensigtsmæssige prisforskelle i prisen på cigaretter og cigarillosprodukter, som minder om cigaretter. 

Der kommer også en afgift på væsker til e-cigaretter på 2 kr. pr. ml, så 10 ml væske til e-cigaretter vil koste ca. 50 kr. Afgiften vil træde i kraft 1. juli 2022. 

I alt skønnes afgiftsforhøjelserne på tobak med regeringens forslag til finanslov og den yderligere forhøjelse med finanslovsaftalen at indebære et finansieringsbidrag på ca. 500 mio. kr. i 2020, ca. 650 mio. kr. i 2021 og ca. 475 mio. kr. i 2022 og 2023. 

For en ryger, som dagligt ryger 20 cigaretter, vil de højere priser betyde ekstra 578 kroner op af lommen om måneden i 2022.

Flere sygeplejersker

Der afsættes i finansloven også 300 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelse af flere sygeplejersker. Prioriteringen muliggør - ifølge aftaleparterne - at der fra 2021 kan ansættes 1.000 flere sygeplejersker. Kritikere har dog ment, at det bliver mere end svært, da der ikke findes sygeplejersker nok i Danmark til at opfylde ambitionen.

”Regeringens finanslov er første skridt på vejen til et sundhedsvæsen, der gør op med effektiviseringer og nedskæringer i de sidste mange år. Nu får regionerne for første gang øremærkede penge til at arbejde med bedre sygeplejerskenormeringer, til gavn for de sygeplejersker der allerede er ansat og til gavn for patienterne,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

En af udfordringerne i regeringens plan er dog, at der ikke er sygeplejersker nok. Men ifølge Dansk Sygeplejeråd er der dog en række tiltag, der kan frigøre arbejdskraft og skaffe flere sygeplejersker.

”Først og fremmest skal der arbejdes for at fastholde de sygeplejersker, som allerede er derude. Der skal investeres i at skabe gode arbejdspladser, hvor der er fokus på høj kvalitet i plejen og behandlingen, og hvor udgangspunktet er, at tempoet sættes efter, at så mange som muligt arbejder på fuld tid, hvor arbejdsmiljøet og den faglige ledelse er i højsædet. Så vil det også være muligt at give de sygeplejestuderende nogle gode kliniske forløb, og håbet er at der vil være færre, der forlader faget, færre der går ned med stress eller bliver syge og flere som fuldfører uddannelserne. Så pengene skal blandt andet bruges til at skabe en positiv spiral, der betyder større arbejdsglæde, færre sygemeldte og færre patientklager," siger Grete Christensen.

HPV-vaccination til drenge

Endelig blev der også penge til forsøg med jordemoderbesøg på arbejdspladsen og et catch-up-program for HPV-vaccination for drenge. I sommer blev HPV-vaccinen en del af børnevaccinationsprogrammet for drenge, som fyldte 12 år den 1. juli eller derefter. I forslaget til den nye finanslov er der afsat penge til, at tilbuddet også kommer til at gælde alle drenge født i 2006 og i første halvdel af 2007. De vil få tilbudt den gratis vaccination til næste år og i 2021.

Herudover vil aftalepartierne tilbyde HPV-vaccination til unge mænd i alderen 18-25 år, der har sex med mænd.

 

 

RELATEREDE ARTIKLER:

Tags: Finansloven

Like eller del denne artikel