”Det har været stærkt bekymrende at se, hvordan dialogen mellem personale og tilsynsmyndighed er blevet forværret i sådan en grad, at det er endt i underskriftsindsamlinger." siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsminister vil genskabe lægers tillid til styrelse

Den seneste tid har læger og sygeplejersker givet alvorlig kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed – senest i et brev fra 9000 læger med et såkaldt mistillidsvotum til styrelsens direktør. Efter dialog med Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen sætter sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) nu ind med en række initiativer, der skal højne sundhedspersonalets retssikkerhed og få en tillidsfuld dialog mellem læger, sygeplejersker og tilsynsmyndighed tilbage på sporet.

”Det har været stærkt bekymrende at se, hvordan dialogen mellem personale og tilsynsmyndighed er blevet forværret i sådan en grad, at det er endt i underskriftsindsamlinger. Det er fuldstændig underminerende for arbejdsvilkårene i vores sundhedsvæsen og for den tillid til sikker behandling, patienterne skal opleve, når de bliver indlagt, siger Ellen Trane Nørby til Sundhedsministeriets hjemmeside.

Derfor iværksætter ministeren nu i alt otte initiativer, der samlet skal styrke sundhedspersonalets retssikkerhed.

”Vi kan ikke løse konflikten med et fingerknips. Men med disse initiativer tager vi nogle vigtige skridt. Det handler om at sikre et lærende dansk sundhedsvæsen med dygtige medarbejdere og en høj patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed blev jo netop til, fordi en række sager bar præg af manglende tilsyn og sikkerhed til skade for patienterne. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan give vores sundhedspersonale nogle ordentlige arbejdsvilkår, hvor der er fokus på læring og respekt for hverdagen,” siger Ellen Trane Nørby.

Ministeren vil blandt andet undersøge, om det er muligt at indføre en ankeinstans, som kan styrke lægernes retssikkerhed i tilsynssager.

En række af initiativerne kræver lovændringer, og derfor vil sundhedsministeren indkalde Folketingets partier.

Her er de otte initiativer:

  1. Ankenævn for tilsynsafgørelser. Det undersøges, om der kan oprettes et nyt ankenævn, hvor læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner kan klage over afgørelser på tilsynsområdet, der er særligt indgribende for den enkelte.
  2. Uvildig vurdering af politianmeldelser. Der iværksættes en ekstern gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser foretaget i 2017 med henblik på en vurdering af, om praksis eller lovgivning (herunder autorisationslovens § 75) bør ændres.
  3. Styrket kommunikation og læring ved nedsættelse af et rådgivende udvalg for tilsyn. Det undersøges, om der kan oprettes et rådgivende udvalg bestående af relevante faglige organisationer, som skal drøfte afgjorte tilsynssanktioner og indgivne politianmeldelser med henblik på at skabe fremadrettet læring deraf.
  4. Styrket fokus på læring i resultatkontrakt Styrelsen for Patientsikkerhed skal fremadrettet have øget fokus på læring. Derfor styrkes læringselementet i Sundheds- og Ældreministeriets resultatkontrakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for 2018 fra 10 pct. til 25 pct.
  5. Øget udbytte af læring af UTH’er og tilsyn. Der iværksættes en række konkrete initiativer til at styrke læringen af de utilsigtede hændelser (UTH’er), som indberettes i sundhedsvæsenet, og af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder.
  6. Fortsat fokus på organisatorisk ansvar for fejl. Styrelsen for Patientsikkerhed skal i sit tilsynsarbejde have fortsat fokus på, at fejl i patientbehandlingen kan skyldes organisatoriske forhold som manglende ressourcer, it-problemer eller dårlig ledelse.
  7. Fremrykket evaluering. Der iværksættes en fremrykket evaluering af de nye tilsynssanktioner, som blev indført ved lov (patientsikkerhedspakken) i sommeren 2016.
  8. Arbejdsgrupper om journalføring og instrukser. Der er taget initiativ til to arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til en modernisering og afbureaukratisering af reglerne om journalføring og forslag til en egentlig regulering af udarbejdelse af instrukser til sikring af klar ansvarsfordeling og balance mellem det individuelle og organisatoriske niveau.

Lægeforeningen er positiv

Lægeforeningen finder det positivt, at Ellen Trane Nørby har lyttet til lægers krav om et bedre tilsyn og større retssikkerhed.

”Det er en god start på vejen mod et bedre tilsyn og en genopretning af tilliden mellem landets læger på den ene side og Styrelsen for Patientsikkerhed på den anden side,” siger ægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, i en pressemeddelelse.

Sundhedsministeren lægger bl.a. op til, at der skal etableres en ankeinstans, der kan give læger en mulighed for at få prøvet styrelsens grundlag i visse tilsynssager. I dag kan læger med øjeblikkelig virkning midlertidigt miste autorisationen eller få forbud mod at arbejde, og de risikerer at skulle vente to år på, at Styrelsen for Patientsikkerhed finder ud af, om den går videre med sagen ved domstolene.

”Det er meget glædeligt, at ministeren har lyttet til dette ønske fra os og får rettet op på lægers retssikkerhed på området”, siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningen ser bl.a. også positivt på, at Styrelsen for Patientsikkerhed fremover skal bruge en større del af sine kræfter på læring – og ikke på straf. Sundhedsministeren vil nemlig øge den andel af styrelsens aktiviteter, der bruges på at lære af og forebygge fejl fra 10 til 25 procent. Styrelsen skal også have mere fokus på det organisatoriske ansvar for fejl – som fx kan være udtryk for dårlig arbejdstilrettelæggelse, manglende instrukser og mangelfulde it-systemer.

”Det er meget mere perspektiv i at forebygge fejl på denne måde end i at straffe enkeltpersoner. Derfor er vi glade for, at dette arbejde skal have højere prioritet, og vi forventer, at der bliver afsat de nødvendige ressourcer”, siger Andreas Rudkjøbing.

Tags: Ellen Trane Nørby, tillid, Styrelsen for Patientsikkerhed

Like eller del denne artikel