“Det er en rigtig god behandling for patienterne, og den vil blive taget i brug stille og roligt efterhånden som patienterne dukker op,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Opsigtsvækkende rabat giver godkendelse af medicin til knoglemarvskræft

Markante rabatter på prisen fik onsdag Medicinrådet til at godkende Revlimid (lenalidomid) som vedligeholdelsesbehandling efter højdosiskemoterapi til patienter med knoglemarvskræft. 

Patienter, som har fået højdosis kemoterapi med stamcellestøtte for knoglemarvskræft efter 1. juni i år, vil med øjeblikkelig virkning kunne sættes i vedligeholdelsesbehandling med Revlimid (lenalidomid).

Et nyt pristilbud fra producenten Celgene har nemlig fået rådet til at vende tommelfingeren i vejret, så behandlingen kan tages i brug på hospitalerne, så snart regionerne er blevet orienteret om beslutningen. 

Godkendelsen kommer efter, at Medicinrådet i sidste måned fastholdt, at den kliniske merværdi ved Revlimid er moderat, på trods af, at Fagudvalget på baggrund af nye data fra Myeloma XI-studiet vurderede merværdien til at være stor. 

Rådet og fagudvalgets uenighed gik på betydningen af de relativt mange bivirkninger, som er registreret i de fase III-studier, der ligger til grund for godkendelsen af lægemidlet. Mens fagudvalget vurderede, at bivirkningerne var af mindre betydning, fordi der var meget få alvorlige bivirkninger, og fordi bivirkningerne forsvinder, når behandlingen indstilles, har Medicinrådet hæftet sig ved, at bivirkningerne får mange patienter til at stoppe behandlingen.

Studierne dokumenterer behandlingens effekt inden for 100-110 dage efter knoglemarvstransplantation, og derfor er behandlingen godkendt som vedligeholdelsesbehandling til alle patienter, der er opereret for knoglemarvskræft efter 1. juni 2019.

Patientrepræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen, er meget tilfreds med beslutningen, og han vurderer, at omkring 100 danske patienter om året vil være kandidater til behandlingen.

“Det er en rigtig god behandling for patienterne, og den vil blive taget i brug stille og roligt efterhånden som patienterne dukker op,” siger Leif Vestergaard Pedersen.   

Hverken Medicinrådet eller Celgene har ønsket at oplyse, hvilket pristilbud, der har været i spil ved denne behandling af lægemidlet, men ifølge formanden for Dansk Myelomatose Forening, Søren Dybdahl, har virksomheden tilbudt behandlingen til en pris, der ikke vil medføre øgede udgifter for hospitalsafdelingerne.

"Jeg er blevet orienteret om, at man fra leverandørens side har tilbudt Amgros en nulsumsløsning som en del af løsningen på den her sag. Løsningen går ud på, at merudgiften til vedligeholdelsesbehandlingen bliver modregnet i den del af behandlingen, hvor man i forvejen bruger Revlimid," siger Søren Dybdahl.

Leif Vestergaard Pedersen vil ikke udtale sig om det konkrete tilbud, men han bekræfter, at det medfører en besparelse på alle former for Revlimidbehandling i sundhedsvæsnet. 

 

Lang tid undervejs

Vurderingen af, hvorvidt Revlimid skal indføres som dansk standardvedligeholdelsesbehandling af nyligt diagnosticerede voksne myelomatosepatienter, der har gennemgået autolog stamcelletransplantation, har været lang tid undervejs, eftersom Revlimid allerede blev godkendt til indikationen for over to år siden.

  • I januar 2018 vurderede Medicinrådet, at Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft giver en vigtig klinisk merværdi for patienterne, hvilket vil sige, at lægemidlet giver en ”markant forbedring, eksempelvis lindring af sygdomstilstand, moderat stigning i overlevelsestid, lindring af alvorlige symptomer, fravær af alvorlige bivirkninger og væsentligt fravær af andre bivirkninger”. Evidensens kvalitet blev dog vurderet til at være meget lav.
  • På Medicinrådets møde 15. marts 2018, hvor Medicinrådet skulle tage stilling til, om Revlimid skule indføres som national standardbehandling, var der nogle uafklarede spørgsmål i forhold til behandlingen skyld i, at der ikke blev truffet en afgørelse. Det handlede blandt andet om, hvorvidt man kan tilbyde Revlimid igen, hvis man behandler indtil sygdommen udvikler sig.
  • På et møde i Medicinrådet den 24. april 2018 var begrundelsen for endnu en manglende afgørelse manglende afklaring vedrørende beregningsgrundlag.
  • På et møde den 30. maj 2018, drøftede Medicinrådet endnu engang fagudvalgets anbefaling og fandt, at rådet stadig mangler svar på en række uafklarede spørgsmål, eksempelvis vedrørende anden- og tredjelinjebehandling efter evt. ibrugtagning af Revlimid samt forløbet for kohorten i Danmark.
  • 30. januar 2019 afviste Medicinrådet Revlimid. Begrundelsen var, at selvom vedligeholdelsesbehandling med Revlimid var kategoriseret som havende vigtig klinisk merværdi, så var den nuværende pris ”imidlertid meget høj og ude af proportion med den kliniske merværdi.”
  • 13. marts 2019 besluttede Medicinrådet,at Revlimid skulle vurderes igen. Det skulle ske ved at inddrage de nyeste data og for at skabe større klarhed om beslutningsprocessen.
  • 28. august 2019: Fagudvalget havde på baggrund af nye data øget vurderingen og kaldt den kliniske merværdi for stor, fordi der nu var to, uafhængige studier, som bekræfter den øgede overlevelse. Medicinrådet gik imod fagudvalget og kategoriserede den kliniske merværdi som moderat på grund af mulige bivirkninger.
  • 25. september 2019: En kæmperabat fra firmaet bag Revlimid, som betyder, at sygehusene ikke skal betale ekstra, får Medicinrådet til at godkende Revlimid.

 

LÆS OGSÅ:

Tags: revlimid

Like eller del denne artikel