Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Jubel hos patientforening: Vi havde frygtet det værste

Onsdag aften blev en god aften hos formanden for Dansk Myelomatose Forening, Søren Dybdahl. Han fik af Sundhedspolitisk Tidsskrift besked på, at Medicinrådet anbefaler Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til myelomatose efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte, og dermed er der patienter, som kan få op til to års ekstra levetid.

Med Medicinrådets anbefaling er et langstrakt forløb over flere år endelig forbi - et forløb, som har skabt stor usikkerhed og uvished hos patienter med knoglemarvskræft.

"Vi er så glade. Og så taknemmelige. Hvor ville det have været ærgerligt, hvis patienterne ikke fik muligheden!" siger Søren Dybdahl.

Søren Dybdahl havde ellers frygtet det værste: At Revlimid ved onsdagens Medicinrådsmøde igen ville blive afvist som vedligeholdelsesbehandling.

"Jeg frygtede, at den ville falde på grund af bivirkningerne," siger Søren Dybdahl.

Det var netop bivirkninger, som Medicinrådet bed mærke i, da rådet mødtes 28. august for at drøfte den kliniske merværdi af Revlimid til patientgruppen.

Selvom de nyeste data understøttede den bedre overlevelse med Revlimid som vedligeholdelsesbehandling, var rådet særligt bekymret for mulige bivirkninger ved behandlingen – herunder reduktion af røde og hvide blodlegemer, nye kræftformer og blodpropper. Det førte til, at Medicinrådet trodsede fagudvalget i dets rubricering af lægemidlet som værende af "stor klinisk merværdi" og i stedet rubricerede det som havende "moderat merværdi".

"Det ville have været svært at acceptere, hvis den var faldet på bivirkningerne. Der har jo aldrig været tvivl om evidensen. Vi ved jo, at Revlimid virker som vedligeholdelsesbehandling. Jeg mener grundlæggende, at det ikke er Medicinrådets opgave at vurdere, om en patient kan tåle eventuelle bivirkninger. Det må være op til læge og patient. Vi tror meget på den fælles beslutningstagning mellem læge og patient, hvor der drøftes prognose, bivirkninger, ulemper i forhold til meget ofte at møde op på sygehuset til behandling osv.. Jeg tror, at der også vil være patienter, som på den baggrund siger nej til tilbuddet. Det er også ok, men de skal have tilbuddet," siger Søren Dybdahl.

Patientformanden har et lille stykke tid fra flere sider hørt, at leverandøren var kommet med et tilbud, som ville gøre, at vedligeholdelsesbehandlingen ikke ville koste sygehusene ekstra penge.

"Jeg er blevet orienteret om, at man fra leverandørens side har tilbudt Amgros en nulsumsløsning som en del af løsningen på den her sag. Løsningen går ud på, at merudgiften til vedligeholdelsesbehandlingen bliver modregnet i den del af behandlingen, hvor man i forvejen bruger Revlimid," siger Søren Dybdahl.

 

Lang tid undervejs

Vurderingen af, hvorvidt Revlimid skal indføres som dansk standardvedligeholdelsesbehandling af nyligt diagnosticerede voksne myelomatosepatienter, der har gennemgået autolog stamcelletransplantation, har været lang tid undervejs, eftersom Revlimid allerede blev godkendt til indikationen for over to år siden.

  • I januar 2018 vurderede Medicinrådet, at Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft giver en vigtig klinisk merværdi for patienterne, hvilket vil sige, at lægemidlet giver en ”markant forbedring, eksempelvis lindring af sygdomstilstand, moderat stigning i overlevelsestid, lindring af alvorlige symptomer, fravær af alvorlige bivirkninger og væsentligt fravær af andre bivirkninger”. Evidensens kvalitet blev dog vurderet til at være meget lav.
  • På Medicinrådets møde 15. marts 2018, hvor Medicinrådet skulle tage stilling til, om Revlimid skule indføres som national standardbehandling, var der nogle uafklarede spørgsmål i forhold til behandlingen skyld i, at der ikke blev truffet en afgørelse. Det handlede blandt andet om, hvorvidt man kan tilbyde Revlimid igen, hvis man behandler indtil sygdommen udvikler sig.
  • På et møde i Medicinrådet den 24. april 2018 var begrundelsen for endnu en manglende afgørelse manglende afklaring vedrørende beregningsgrundlag.
  • På et møde den 30. maj 2018, drøftede Medicinrådet endnu engang fagudvalgets anbefaling og fandt, at rådet stadig mangler svar på en række uafklarede spørgsmål, eksempelvis vedrørende anden- og tredjelinjebehandling efter evt. ibrugtagning af Revlimid samt forløbet for kohorten i Danmark.
  • 30. januar 2019 afviste Medicinrådet Revlimid. Begrundelsen var, at selvom vedligeholdelsesbehandling med Revlimid var kategoriseret som havende vigtig klinisk merværdi, så var den nuværende pris ”imidlertid meget høj og ude af proportion med den kliniske merværdi.”
  • 13. marts 2019 besluttede Medicinrådet,at Revlimid skulle vurderes igen. Det skulle ske ved at inddrage de nyeste data og for at skabe større klarhed om beslutningsprocessen.
  • 28. august 2019: Fagudvalget havde på baggrund af nye data øget vurderingen og kaldt den kliniske merværdi for stor, fordi der nu var to, uafhængige studier, som bekræfter den øgede overlevelse. Medicinrådet gik imod fagudvalget og kategoriserede den kliniske merværdi som moderat på grund af mulige bivirkninger.
  • 25. september 2019: En kæmperabat fra firmaet bag Revlimid, som betyder, at sygehusene ikke skal betale ekstra, får Medicinrådet til at godkende Revlimid.

 

LÆS OGSÅ:

Tags: revlimid

Del artikler