Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Kamp om pengene til cannabis-forskning

Lægemiddelstyrelsen har modtaget 12 ansøgninger til puljen for videnskabelig erfarings­opsamling på forsøgsordning med medicinsk cannabis. Der er i de 12 ansøgninger i alt ansøgt om midler for ca. 31,5 mio. kr., og det  er forventningen, at et-to projekter vil kunne opnå støtte.

De forskningsprojekter, som kan komme i betragtning til de fem mio. kr., som Folketingets satspuljepartier har afsat til erfaringsopsamlingen, skal bidrage til at øge det videnskabelige grundlag på området og understøtte, at der sker videnskabelig erfaringsopsamling på udvalgte områder.

Projekterne kan eksempelvis være randomiserede kliniske forsøg, case control-studier, interaktionsstudier, eller studier der belyser anvendelsen af cannabisprodukter i forhold til konventionel behandling mv.

Den videnskabelige erfaringsopsamling kan løbe i perioden primo april 2018 til 1. maj 2020.

Vuderingsprocessen

De 12 ansøgninger er sendt til Innovationsfonden, som foretager en forskningsfaglig vurdering af ansøgningerne.

De ansøgninger, som Innovationsfonden finder støtteværdige, vil blive prioriteret af en følgegruppe, som Lægemiddelstyrelsen nedsætter med professor Gorm Greisen som formand og med medlemmer fra sundhedsfaglige organisationer og patientforeninger.

Følgegruppen afgiver sin indstilling om prioritering til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen afgiver herefter en indstilling til Sundheds- og Ældreministeriet, som træffer den endelige afgørelse om forskningsmidlernes fordeling.

Tilsagn om eventuel bevilling eller afslag meddeles til ansøger pr. mail senest primo april 2018. Der offentliggøres en nyhed om fordeling af midlerne på henholdsvis Sundheds- og Ældreministeriets og Lægemiddelstyrelsens hjemmesider.

Yderligere midler

Med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 har satspuljeordførerne oprettet en ny pulje på fem mio. kr. til et eller flere projekter, der på baggrund af registerdata og patientinterviews, følger behandlingen af patienter på tværs af behandlingsindikationer.

Formålet er at belyse patienternes behandlingsforløb, forbrug af cannabisprodukter i forhold til konventionelle lægemidler, kontakt til sundhedsvæsenet, patientoplevet effekt og kvalitet f.eks. i forhold til smerter og hverdagsmestring.

Det forventes, at denne pulje vil blive opslået inden for kort tid. Der vil samtidig blive oplyst nærmere detaljer om den videre proces forbundet hermed.

Tags: Medicinsk cannabis, forsøgsordning, cannabis, forskning

Del artikler