Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Her er regeringens sundhedsreform - punkt for punkt

Mindre alkohol. Mindre nikotin. Mere nærhed. Og mere forebyggelse. Der er mange elementer i regeringens udspil til en sundhedsreform, men i fokus var forebyggelsen.

"Jeg har glædet mig utrolig til det her. Og glædet mig til at at tale om andet end corona. Det er tid til at løfte blikket og grundlæggende ændre den måde, sundhedsvæsnet fungerer på. Det er tid til at tænke forebyggelse og styrke sammenhængen og nærheden til patienterne," sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc), da han tirsdag præsenterede regeringens udspil til sundhedsreform "Gør Danmark sundere."

Danske unge har europarekord i druk, og den overdrevne drukkultur har alvorlige konsekvenser.

"Det er bydende nødvendigt, at vi tænker nyt og har det mod, der skal ti. Jeg opfordrer partierne til at se på problemet i sin heldhed. Hvis vi skal løse problemet, og ikke bare tale om det, så skal der andre boller på suppen end det, vi har budt de unge indtil nu," sagde han.

Regeringens udspil vil derfor sætte aldersgrænsen for salg af al alkohol op til 18 år. Samtidig vil regeringen have som mål, at ingen født i og efter 2010 skal starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter.

"Hvert år dør omkring 13.600 personer som følge af rygning. En nikotinfri generation 2010+ vil være en historisk milepæl i forhold til at forebygge sygdom og død og skabe flere sunde leveår," sagde Magnus Heunicke.

Herunder er et overblik af andre elementer i sundhedsreformen.

 

Økonomi

I alt er der afsat 2,78 milliarder til drift frem mod 2028, hvilket svarer til godt 400 millioner om året. Derudover afsætter regeringen som ventet fire mia. kr. til anlægsinvesteringer i forbindelse med etableringen af nærhospitaler.

20 nærhospitaler

Regeringen vil over de kommende år investere op til fire milliarder kroner i bygninger, teknisk udstyr og medicinsk apparatur i de op til 20 nærhospitaler fordelt i alle regioner. 13 af de 20 nærhospitaler kommer til at ligge i Frederikssund, Helsingør, Nykøbing Mors, Skagen, Grenaa, Skive, Tarm, Fredericia, Nyborg, Tønder, Nakskov, Næstved og Kalundborg. De syv resterende lokationer skal udpeges senere.

Umiddelbart er der ikke lagt op til, at hospitalerne skal udstyres med senge. Hensigten er, at patienterne skal kunne få foretaget ukomplicerede undersøgelser eller ambulant opfølgning i forbindelse med kronisk sygdom eller en psykisk lidelse. På nærhospitalet kan der være praktiserende læger og f.eks. fysioterapeuter, ligesom der kan være kommunale tilbud.

Forebyggelse

Regeringen ønsker at hæve grænsen for salg af alkohol, så det fremover kun vil være muligt at købe alkohol af nogen art, når man er fyldt 18 år.

Regeringen har som mål, at ingen unge født i eller efter 2010 vil begynde med bruge nikotinprodukter som f.eks. cigaretter. Regeringen er ikke afvisende overfor, at man kan komme til at indføre et decideret forbud mod salg af nikotinprodukter til unge født i 2010 og senere.

Center for Sund Vægt og Trivsel i samarbejde med Novo

Regeringen vil sammen med Novo Nordisk Fonden etablere et Center for Sund Vægt og Trivsel, som skal være et specialiseret videns- og kompetencecenter inden for sundhedsfremme, forebyggelse og behandling af usund vægt. Det fremgår af udspillet, at Novo Nordisk »har til hensigt« at bevilge omtrent en milliard kroner over ti år til centret, mens regeringen vil medfinansiere arbejdet med en bevilling på ti millioner kroner.

Styrkelse af børn og unges trivsel gennem bevægelse 

Regeringen vil sætte ind mod overvægt og fedme blandt børn og unge gennem et initiativ kaldet »Generation aktiv«, mens man også vil nedsætte et panel for bevægelse og trivsel, hvor både børnene og de unge selv skal være repræsenteret, mens eksperter også skal bidrage med viden.

Behandlingspukkel

Regeringen vil sikre de nødvendige ressourcer til regionerne, så den ekstraordinære indsats med at afvikle behandlingsefterslæbet på det planlagte, ikke-tidskritiske område ikke går ud over andre områder og aktiviteter på sundhedsområdet i 2022.

Mangel på sygeplejersker og læger

Regeringen vil nedsætte en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, der skal komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de »grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet i forhold til personalekapacitet«. 

Praksispligt og bedre fordeling af læger 

Regeringen vil omlægge hoveduddannelsen i almen medicin, så uddannelseslægerne får en praksispligt på op til et halvt år mere i almen praksis og tilsvarende mindre tid på sygehusene. Omlægningen skønnes at bidrage med ca. 290 uddannelseslæger om året, der bruger et halvt år mere i almen praksis.

Bekæmpelse af lokal lægemangel

Regeringen vil udbrede brugen af licensklinikker, som giver tilflyttende læger mulighed for at fokusere på lægearbejdet, mens regionen tager sig af administrationen. 

Styrkelse af akuttilbud og specialistrådgivning til det nære sundhedsvæsen

Regeringen vil styrke kommunale akuttilbud og sikre større grad af specialistrådgivning til det nære sundhedsvæsen.

Hurtig hjælp i hele landet

Regeringen vil styrke akutberedskabet med 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler i de dele af landet, hvor behovet er størst, og hvor responstiden i dag er længst.

Pengene skal følge med flere børn og ældre

Regeringen vil som led i sundhedsreformen reservere et beløb i det økonomiske råderum svarende til det demografiske træk på sundhedsområdet i regionerne, som skal udmøntes til regionerne i kommende økonomiaftaler og finanslove.

National kvalitetsplan 

Regeringen vil løfte den nære indsats til mennesker med kroniske sygdomme. Det skal ske gennem en national kvalitetsplan, der understøtter, at flere lever et godt og langt liv med en kronisk sygdom, og at kvaliteten følger med, når en større del af indsatsen skal foregå i kommunerne fremfor på sygehuset.

Styrkelse af kvalitetsudviklingen gennem data 

Regeringen vil sammen med kommuner og praktiserende læger styrke anvendelsen af data til at understøtte kvaliteten i det nære sundhedsvæsen.

Bekæmpelse af ulighed i kræft 

Regeringen vil iværksætte et fagligt arbejde med at kortlægge indsatsområder og mulige tiltag med fokus på ulighed i kræft. Chancen for at overleve kræft skal fremadrettet ikke være statistisk større, hvis den syge er blandt samfundets mest velstillede.

Bekæmpelse af ulighed 

For at forebygge ulighed vil regeringen sikre, at sundhedsplejerskerne giver sårbare familier en bedre og mere målrettet indsats.

De rette rammer for folkesundhed

Regeringen vil vurdere, hvordan lovgivningen fremadrettet bedst understøtter en bred indsats for folkesundheden.

Et bæredygtigt sundhedsvæsen

Regeringen vil invitere regionerne til drøftelser om, hvordan der kan ske ambitiøse reduktioner af sundhedsvæsenets CO2-udledning.

Mere behandling i eget hjem med digitale løsninger

Regeringen vil gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt og fleksibelt ved at styrke den nationale indsats for udbredelse af behandling i eget hjem med digitale løsninger til alle dele af landet.

Bedre anvendelse og udvikling af sundhedspersonalets kompetencer

Regeringen vil give sygeplejersker mulighed for selvstændigt at udføre bestemte opgaver, som i dag er forbeholdt læger. Regeringen vil også skabe nye karriereveje for social- og sundhedsassistenter.

Styrket udvikling af ’Et Samlet Patientoverblik’

Regeringen vil udbygge ’Et Samlet Patientoverblik’ med flere oplysninger om eksempelvis patientens behandlingsplaner, indsatser og mål på en række centrale områder.

Sikring af læring fra coronapandemien

Regeringen vil igangsætte et arbejde med at sikre læring af de mange erfaringer fra pandemien. En central del af processen vil være at inddrage en lang række relevante aktører.

Regeringen vil gå forrest i den internationale kamp mod antibiotikaresistens

Regeringen vil styrke den aktive indsats i kampen mod antibiotikaresistens internationalt. Målet er inden for det næste år at facilitere to til tre nye internationale partnerskaber i regi af ICARS, som står for International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions.

Målrettet indsats mod stroke

Regeringen vil iværksætte en målrettet satsning for en hurtig og systematisk indsats mod stroke, så endnu flere overlever – og overlever uden handicap. Regeringen vil bakke op om det fælles europæiske mål om at nedbringe antallet af stroketilfælde med 10 procent inden 2030.

 

Tags: sundhedsreform, sundhedseformen

Del artikler