"Det var stærkt bekymrende, at vi under den første bølge af coronaepidemien oplevede et fald i henvisninger til kræftpakkeforløb. For hele 2020 tyder det nu på, at vi kommer op på samme niveau som de foregående år," siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Antallet af patienter udredt for kræft under corona på niveau med tidligere år

Lige så mange danskere kom i et kræftpakkeforløb under covid-19 som tidligere. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der har sammenlignet tal for 2020 med 2018.

Netop offentliggjorte tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at knap 25.000 kræftpakkeforløb blev iværksat i 2020. I 2018 var tallet næsten det samme, nemlig 24.113.Samtidig blev otte ud af ti kræftpakkeforløb i 2020 gennemført inden for de frister, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Der er dog regionale forskelle i 4. kvartal på, hvor hurtigt patienterne kommer i behandling. De varierer fra 75 procent i Region Sjælland til 82 procent i Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

I rapporten fremgår det, at der i marts og april 2020 skete en markant nedgang i antallet af henvendelser til almen praksis. Almen praksis havde i 2019 normalt mellem 800.000 og 1 million henvendelser per uge, men under nedlukningen var der i nogle uger kun 700.000 henvendelser. Fordi almen praksis er en vigtig del af den tidlige opsporing af kræft, kan det kortvarige fald i henvendelser altså hænge sammen med faldet i henvisninger til kræftpakkeforløb. 

Faldet i henvisninger i ugerne under den første nedlukning betyder, at der er tilfælde af kræft, som blev opdaget senere, end de ellers ville være blevet.

Samtidig viser rapporten, at der var en stigning i antal patienter under udredning i pakkeforløb i andel halvdel af 2020. Det tyder derfor på, at det samlede antal patienter udredt i kræftpakkeforløb ikke var lavere for hele 2020 sammenlignet med tidligere år. 

"Det var stærkt bekymrende, at vi under den første bølge af coronaepidemien oplevede et fald i henvisninger til kræftpakkeforløb. For hele 2020 tyder det nu på, at vi kommer op på samme niveau som de foregående år blandt andet på grund af sundhedsvæsenets store indsats under hele pandemien," siger sundhedsminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.

Otte ud af 10 udredt indenfor frist

I hele 2020 blev 80-81 procent af de henviste patienter til kræftpakkeforløb udredt inden for den frist, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Overholdelsen af Sundhedsstyrelsens forløbstider synes umiddelbart i 2020 at være på niveau med foregående år. Siden 2014 har andelen ligget mellem 77-85 procent.

Sundhedsstyrelsens forløbstider skal ses som en rettesnor for standardpatientforløb. Det betyder, at der ikke er en forventning om, at alle patienter udredes inden for den anbefalede frist.

”Vi må understrege, at standardforløbstiderne er faglige anbefalinger, og vi forventer ikke, at de kan overholdes ved alle patienter. Det er vigtigt at inddrage patientens individuelle situation og præferencer. En række patienter kan for eksempel have andre konkurrerende sygdomme, særligt komplicerede forløb eller de har måske selv et ønske om ekstra betænkningstid, før de begynder en kræftbehandling. Men når vi ser regionale forskelle, kan det betyde, at der er forskel på praksis. Derfor er det her, at vi er meget opmærksomme og følger op på udviklingen,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Tanja Popp. 

Regionale forskelle

Der ses store regionale forskelle på forløbstiderne for forskellige kræfttyper. Derfor har Sundhedsstyrelsen på baggrund af data fra fjerde kvartal af 2020 bedt regionerne om redegørelser for udvalgte områder, hvor der ses en lav overholdelse af forløbstiderne. Det handler konkret om at:

  • Region Hovedstaden skal redegøre for kirurgisk behandling af kræft i prostata og kirurgisk behandling af livmoderhalskræft.
  • Region Sjælland skal redegøre for kirurgisk behandling af lungekræft.
  • Region Syddanmark skal redegøre for medicinsk behandling af kræft i blæren og kirurgisk behandling af kræft i prostata.
  • Region Midtjylland skal redegøre for strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm.
  • Region Nordjylland skal redegøre for kirurgisk behandling af kræft i prostata.

Betydningen af anden bølge af corona i Danmark henover vintermånederne vil kunne ses i monitoreringsdata fra første kvartal af 2021. Rapporten forventes offentliggjort i slutningen af maj 2021 og vil også indeholde data for antallet af patienter udredt i kræftpakker og for overholdelsen af Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbsfrister.

 

 

Baggrund om data

Den nationale monitorering af forløbstiderne på kræftområdet har været sat i bero i hele 2019 og 2020 grundet overgangen til nyt landspatientregister (LPR3). Det betyder, at der ikke er data fra 2019 at sammenligne med, men at seneste opgørelser er fra 2018.

Data er opgjort anderledes i 2020 end ved tidligere udgivelsesår, og sammenligningen mellem kvartalerne i 2020 og med tidligere år skal ske med forbehold for, at opgørelsestidspunktet for 2020 er senere end normalt. Et senere opgørelsestidspunkt medfører, at flere lange patientforløb medtages, og andelen af patientforløb, som ligger inden for standardforløbstiden, kan derved påvirkes til at ligge lavere i 2020 end ved tidligere år og ligger samtidig lavere i de første kvartaler i 2020 i forhold til de sidste.

Monitoreringen af forløbstiderne på kræftområdet varetages af Sundhedsdatastyrelsen, og Sundhedsstyrelsen offentliggør på baggrund heraf en national kommentering af monitoreringsdataene. Med offentliggørelse af monitoreringsrapporten på kræftområdet for 1.-4. kvartal 2020 genoptages den kvartalsvise og årlige monitorering af kræftområdet. Sundhedsstyrelsen har i rapporten fokus på kommentering af 4. kvartal 2020.

 

Like eller del denne artikel