"Det er klart, at vi ikke kan blive på Rigshospitalet, men hvor vi fysisk kommer hen, det kommer siden hen. Indtil videre har vi bare fået beskeden om, at beslutningen er truffet," siger Karsten Juhl Jørgensen.

Minister fjerner Nordic Cochrane Centre fra Rigshospitalet

OPDATERET KL. 11.05. Nordic Cochrane Centre, hvorfra Peter Gøtzsche i 2018 blev fyret som direktør, fjernes fra Rigshospitalet 1. januar 2021. Det har sundhedsminister Magnus Heunicke besluttet efter dialog med Folketingets partier.

Samtidig med, at Nordic Cochrane Centre 1. januar 2021 i stedet tilknyttes Syddansk Universitet, overgår Copenhagen Trial Unit til Region Hovedstaden.

På Cochrane Centret fik man først beskeden i dag kl. 8.30, fortæller direktør for Nordic Cochrane Center, Karsten Juhl Jørgensen.

"Hvor vi fysisk kommer hen, det kommer siden hen. Indtil videre har vi bare fået beskeden om, at beslutningen er truffet," siger han.

Baggrunden for, at de to forskningscentre får nye organisatoriske ophæng på henholdsvis Syddansk Universitet og i Region Hovedstaden, er en evaluering, der i 2019 blev udført af et internationalt og uafhængigt ekspertpanel bistået af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Konklusionen i rapporten var, at centeret har opfyldt sit formål, men at der er et presserende behov for at ændre organisation og finansiering, og at der kommer et nyt advisory board, som kan hjælpe med bl.a. forskningsprioritering.

"Jeg tror, det er en udmærket løsning," siger Karsten Juhl Jørgensen.

"Det får ikke betydning for, hvem der er ansat, og hvad vi laver. Vi har haft en dialog med ministeriet, hvor de har spurgt, hvad vi synes, der skulle ske, men beslutningen er truffet af sundhedsministeren i samråd med sundhedsordførerne. Det er en udløber af den proces, der har været i gang med en evaluering fra VIVE, og det har været en af deres anbefalinger, at vi skulle overføres til enten SDU eller KU, så det er en naturlig udvikling, som vi har haft en idé om ville komme," siger han. 

Sundheds- og Ældreministeriet har afsøgt forskellige muligheder for ny organisering af de to centre, fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke. 

”Det er vigtigt, at vi i Danmark fortsat har uafhængige forskningsinstitutioner, der kan levere kritisk sundhedsforskning af høj international kvalitet. Derfor har vi arbejdet på at finde nogle holdbare løsninger, der kan understøtte udviklingen af bæredygtige organisationer. De nye placeringer betyder, at centrene kan få den administrative støtte, de har brug for samtidig med, at de bevarer den uafhængighed, som karakteriserer de to centre”, siger Magnus Heunicke.

I forhold til beslutningen om at placere Nordic Cochrane Centre på Syddansk Universitet (SDU) er der lagt vægt på, at SDU kan tilbyde et tværfagligt og kliniknært i samarbejde med Odense Universitetshospital og skabe et nationalt fokus på tværs af landet. I forhold til placeringen af Copenhagen Trial Unit, så er det Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at Region Hovedstaden kan tilbyde et bæredygtigt set-up for det fremtidige Copenhagen Trial Unit, hvor centerets formål og virke vil kunne fortsætte.

Institutleder på Klinisk Institut på SDU, Kirsten Ohm Kyvik, er begejstret: 

” For os er det helt oplagt, at Nordic Cochrane Centre flyttes til SDU,. Vi har allerede etableret Center for Evidence-based Medicine, CEBMO, som professor Asbjørn Hróbjartsson er leder af, og som i forvejen har ph.d.-studerende, der er tilknyttet Nordic Cochrane Centre. Arbejdet i CEBMO er tæt relateret til det område, som Nordic Cochrane Centre arbejder med, så vi glæder os virkelig til at få en samlet enhed her på SDU og OUH, der fremover kan varetage den centrale rolle for evidensbasering af diagnostik og behandling, som de internationale Cochrane-Centre står for,” siger hun.

Der ændres ikke på bevillingernes størrelse på Finansloven til henholdsvis Copenhagen Trial Unit og Nordic Cochrane Centre. Med Finansloven for 2020 blev der afsat 18,2 mio. kr. til finansiering af Nordic Cochrane Centre og Copenhagen Trial Unit.

Den nye organisering effektueres med et teknisk ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2021, således at de nye organiseringer kan få virkning fra 1. januar 2021.

Kæmpe krise

Nordic Cochrane Center var i 2018 og 2019 ude i sin største krise siden etableringen for snart 30 år siden.

Bølgerne har gået så højt, at der har været tvivl om, hvor vidt centeret ville blive revet med af flodbølgen eller kunne få lov at overleve. Krisen kulminerede, da den tidligere direktør, Peter Gøtzsche, blev smidt ud af det internationale Cochrane-samarbejde i efteråret 2018.

Den tidligere sundhedsminister bestilte derfor en evaluering af centeret, der i 2019 blev udført af et internationalt og uafhængigt ekspertpanel på seks medlemmer med kompetencer inden for sundhedsvidenskabelige reviews, klinisk forskning, trials samt ledelse og organisering af sundhedsforskning. Panelet blev bistået af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

I lyset af Nordic Cochrane Center og Copenhagen Trial Units  begrænsede størrelse, afhængighed af ministeriel finansiering, placering på Rigshospitalet og komplekse styringsstruktur konluderede evalueringspanelet, at der for både Nordic Cochrane Center og Copenhagen Trial Unit var et presserende behov for et ændret organisatorisk setup.

Gruppen syntes, at Nordic Cochrane Centre havde givet betydeligt bidrag til at forbedre kvaliteten af den evidens, der er til rådighed for beslutningstagere, men fandt, at styringsstrukturen var "kompleks og mangler klare linjer" for, hvem og hvordan centret er ansvarlig for sin nationale bevilling og aktiviteter. Centret virkede også "isoleret" på trods af sin placering på Rigshospitalet, og det kunne påvirke centrets muligheder for at skaffe finansiering, hvilket var nødvendigt for vækst og for at mindske afhængigheden af ministeriet, mente eksperterne.

Gruppen foreslog to muligheder for Nordic Cochrane Center i fremtiden:

1. At gøre Nordic Cochrane Center til en afdeling eller fakultet under Københavns Universitet. Centret var tidligere tilknyttet Københavns Universitet (gennem dets professorat) og vært for flere ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet.

Den nationale finansiering fra finansloven skulle så være et øremærket tilskud til universitetet, som ville give Cochrane mulighed for at fortsætte sine aktiviteter på det nuværende niveau. Det kunne i givet fald suppleres med forskningsstipendier og mulige investeringer fra universitetet for at fremme vækst.

2. At Nordic Cochrane Center samarbejder med Center for Evidensbaseret Medicin (CEBMO) på Syddansk Universitet gennem fælles vejledning af ph.d.-studerende og via Cochrane Bias Methods Group, som rådgiver Cochrane-samarbejdet i spørgsmål vedrørende fejlkilder i randomiserede kliniske forsøg og systematiske oversigter. En anden mulighed ville være at tilpasse Nordic Cochrane Center med eksisterende forskningsgrupper, der arbejder inden for evidensbaseret medicin eller i Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

På samme måde som i forslag 1 vil den nationale finansiering fra finansloven i givet fald være et øremærket tilskud til universitetet, suppleret med forskningsstipendier og mulige investeringer fra universitetet for at fremme vækst.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har altså valgt mulighed 2.

Brug for nyt advisory board

Evalueringsgruppen pegede på, at Cochrane Centerets forskning har givet et betydeligt bidrag til at forbedre kvaliteten af den evidens, der er til rådighed for beslutningstagere, inklusive patienter og offentligheden.

Men dele af forskningen har været meget kontroversielt, og noget af debatten har været voldsom, hvilket fik gruppen til at stille spørgsmål ved, om det har været skadeligt for de involverede organisationer. Men feedback fra interessenter antydede, at Nordic Cochrane Center har et godt omdømme, hed det i rapporten. Men gruppen anbefalede, at der genetableres et advisory board, og at der skal mere fokus på forskningsprioriteterne.

“Panelet var enig i, at det ville være en fordel at have et stærkere engagement i interessenterne og et opdateret rådgivende råd,” hed det i rapporten.

Hvor vidt Cochrane Centeret får et advisory board på SDU vides ikke.

Copenhagen Trial Unit

I forhold til Copenhagen Trial Unit fandt evalueringsgruppen, at centeret havde indfriet sit primære mål om at bl.a. støtte, koordinere og gennemføre randomiserede kliniske forsøg, deltage i udviklingen af metoder til randomiserede kliniske forsøg og meta-analyser og uddanne studenter og forskere i evidensbaseret medicin. Men også her er organiseringen et problem.

Gruppen foreslog tre muligheder for Copenhagen Trial Unit i fremtiden:

1. Som regional forskningsenhed i Region Hovedstaden. Modellen kan kombineres med øget samarbejde med Københavns Universitet.

2. Det skal ind under Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet.

3. Rigshospitalet og Københavns Universitet opretter et fælles center, der integrerer aktiviteterne på Institut for Folkesundhed, Copenhagen Trial Unit og muligvis andre statistiske enheder på Rigshospitalet.

Her ser det ud til, at Magnus Heunicke har valgt mulighed 1.

 

 

Like eller del denne artikel