Ingen opbakning til Blixt: Beslutninger om medicin til sjældne sygdomme skal blive i Medicinrådet

Der var ingen opbakning at spore i fredagens forespørgselsdebat i Folketinget til et forslag fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt.

Hun foreslog, at ny medicin til sjældne sygdomme i en række tilfælde ikke skal vurderes i Medicinrådet.

Liselott Blixt ønsker i stedet, at Lægemiddelstyrelsen skal træffe beslutning om ibrugtagning af lægemidler på sjældne sygdomsområder, hvor der i forvejen ikke findes nogen behandling, da Medicinrådet i de sager ikke kan afgøre den kliniske merværdi, som netop afgøres i forhold til gældende behandling.

Liselott Blixts forslag kommer, efter at Medicinrådet i en række tilfælde har afvist at anbefale lægemidler til alvorligt syge patienter, som ellers ikke har nogen behandlingsmulighed, på grund af en høj pris og manglende dokumentation for effekten. Især Medicinrådets holdning til lægemidlet Spinraza (nusinersen) til behandling af sygdommen spinal muskelatrofi (SMA) og til lægemidlet Luxturna (voretigene neparvovec), som kan være med til at forhindre blindhed hos børn og unge med en sjælden øjensygdom, mener Liselott Blixt er urimelig.

“Vi har i mange år talt om prioritering i sundhed, og de tidligere partiformænd for Socialdemokratiet og Venstre, Thorning og Løkke, mente ikke, at der skulle sættes pris på, hvad en patient er værd, og hvad medicin må koste. Vi vedtog syv principper for, hvordan det nye Medicinråd skulle prioritere, og det syvende princip var, at der skulle prioriteres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Nu kan vi se, at dette princip overhovedet ikke overholdes, og det er at holde patienter for nar. Med nye partiledere er der kommet nye holdninger,” sagde Liselott Blixt blandt andet under forespørgselsdebatten.

Sundhedsminister Magnus Heunicke og de øvrige politiske ordførere på sundhedsområdet hilste debatten velkommen og var enige i, at der havde været en problematik på området for sjældne sygdomme, men var ikke enige i Blixts løsning - at udskille området fra Medicinrådet.

“Det ser jeg intet grundlag for,” sagde sundhedsminister Magnus Heunicke.

“Udgifterne til sygehusmedicin er steget fra 4,3 mia. kr. i 2007 til 8,2 mia. kr. i 2017. Nye lægemidler skal tænde håb hos patienter, men oplever vi, at der skabes mere håb, end der er effekt for, bliver vi nødt til at sige fra. Prisen bør stå mål med effekten, og den vurdering ligger bedst hos de faglige eksperter i Medicinrådet. Evalueringen af Medicinrådet viser, at rådet lever op til de syv principper, og etableringen af rådet har skabt et bedre grundlag for at forhandle priser,” sagde Magnus Heunicke blandt andet.

Ministeren understregede, at Medicinrådet selv har været opmærksom på problematikken omkring sjældne sygdomme, og 1. januar 2019 er metoden til at vurdere medicin til sjældne sygdomme blevet ændret, så den er kommet til at være mere baseret på faglige, kliniske overvejelser fremfor tal og statistik.

“Før 1. januar 2019 behandlede Medicinrådet 18 lægemidler til sjældne sygdomme, og halvdelen blev afvist eller delvist afvist. Efter metodeændringen har der været behandlet to lægemidler til sjældne sygdomme, og 100 procent - begge - er blevet godkendt. Det står medicinalvirksomhederne bag de tidligere afviste midler frit for at søge igen og afprøve de nye metoder, hvis der kommer nye data eller ny pris  på deres lægemidller,” sagde Magnus Heunicke.

Han oplyste, at Medicinrådet i slutningen af 2020 vil evaluere den ændrede metode til behandling af lægemidler til sjældne sygdomme.

“Den evaluering vil jeg følge tæt. Og jeg vil være bekymret, hvis vi nu skulle til at flytte vurderingen væk fra den faglige ekspertise i Medicinrådet. Effekten af et lægemiddel bliver jo ikke bedre af at blive vurderet et andet sted, for jeg regner da ikke med, at Liselott Blixt mener, at vi skal trække medicin til sjældne sygdomsgrupper helt ud af vurderingssystemet? Det vil jeg i så fald afvise. Hvis ny medicin ikke får en faglig vurdering, risikerer vi at få medicin, som ikke er på niveau med den nuværende, måske med ringere effekt og flere bivirkninger. Det vil være uforsvarligt. Det vil også gøre det umuligt at styre udgifterme, for uden en vurdering vil vi give en blankocheck til medicinalindustrien,.” sagde ministeren.

På tirsdag er der afstemning om forslaget fra Liselott Blixt (DF) og et modforslag fra Birgitte Vind (S), Stinus Lindgreen (RV), Karsten Hønge (SF), Peder Hvelplund (EL) og Susanne Zimmer (ALT).

 


Fakta: Forslaget til vedtagelse fra Liselott Blixt (DF)

Folketinget konstaterer, at medicin til sjældne sygdomme ikke kan vurderes efter samme metoder som medicin til store sygdomsgrupper. Sjældne sygdomme er alvorlige og livslange og rammer kun få personer. Som oftest findes der ikke i forvejen relevant medicinsk behandling, der kan anvendes som sammenligningsgrundlag til at sikre en ordentlig bedømmelse af ny medicin. De små patientpopulationer gør, at gængse statistiske metoder ikke kan anvendes. Folketinget opfordrer regeringen til at sikre, at der anvendes passende metoder til vurdering af ny medicin til sjældne sygdomme, så også disse patienter sikres adgang til ny medicinsk behandling. Uden passende vurderingsmetoder har patienter med sjældne sygdomme ikke samme adgang til ny behandling som patienter med mere hyppigt forekommende sygdomme.

Kilde: Folketinget

 

Fakta: Forslaget til vedtagelse fra Birgitte Vind (S), Stinus Lindgreen (RV), Karsten Hønge (SF), Peder Hvelplund (EL) og Susanne Zimmer (ALT)

Folketinget konstaterer, at Medicinrådet, et uafhængigt råd under Danske Regioner, har levet op til sit formål. Regionerne har kompetencen til at foretage justeringer af Medicinrådet. Udgifterne til sygehusmedicin er mere end fordoblet siden 2007. Medicinrådet er et af vores bedste redskaber, hvis lægemiddelindustrien kræver ublu høje priser, og rådet bidrager til, at sundhedsvæsenets budgetter ikke bringes under yderligere pres. Folketinget finder, at det ville være bekymrende at flytte vurderingerne af medicin til sjældne sygdomme væk fra ekspertisen i Medicinrådet. Vurderingerne sker med inddragelse af relevante eksperter. Folketinget konstaterer, at Medicinrådet og regionerne er opmærksomme på udfordringerne ved vurderinger af medicin til sjældne sygdomme. Medicinrådet ændrede derfor metode i januar 2019. Danske Regioner har udsendt en vejledning til regionerne om anvendelse af lægemidler, som ikke er anbefalet af Medicinrådet, på baggrund af Folketingets syvende princip. Folketinget noterer sig, at regeringen vil følge regionernes og Medicinrådets arbejde omkring metodeændringens effekt. Sundheds- og Ældreudvalget orienteres.

Kilde: Folketinget

 

Like eller del denne artikel