Heino Knudsen: Lægemangel bliver ikke løst af udspil

I mandags kom regeringens store udspil om en modernisering af almen praksis. Sundhedspolitisk Tidsskrift har spurgt regionsformændene i to af de regioner, som er mest berør af lægemangel, om planen kan hjælpe dem.

Regionsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (soc.), finder det positivt, at regeringen i den store plan for almen praksis, "En læge tæt på dig", tager udfordringen med at skaffe læger nok, alvorligt. Men han tror ikke på, at planens mål kan indfries. I hvert fald ikke med de 16 initiativer, som der nævnes i planen.

"Faktisk er planen måske for ambitiøs. I dag har 70 procent af alle lægeklinikker lukket for tilgang, men ifølge udspillet skal kun 50 procent i 2020 have lukket. Denne reduktion på 20 procent skal ske på kun 1,5 år - det tror jeg bliver meget svært," siger han, "jeg kan i hvert fald ikke få øje på initiativer i udspillet, som kan hjælpe her med at løse den opgave så markant på den korte bane."

Han tror mere på det langsigtede i planen - bl.a. finder han det meget positivt, at antallet af hoveduddannelsesstillinger i almen praksis øges med ekstra 30 i både 2019 og 2020.

"Det er jo rigtig godt og bidrager til den langsigtede løsning, men det hjælper jo desværre først om fem-syv år," siger han.

Heino Knudsen tror ikke på, at nogen plan ville kunne løse lægemanglen med en snuptagsløsning. Men han savner lidt nytænkning i udspillet og mere fokus på de digitale muligheder, f.eks.videokonsultationer, fordi det måske hurtigere vil kunne aflast og hjælpe lægerne.

"Ellers er udspillet meget gammel vin på nye flasker, og det siger jeg ikke for at være flabet. Men mange af initiativerne er noget, som vi allerede gør i Region Sjælland. F.eks. er det med at få flere læger til at samle sig i lægehuse fremfor at sidde i solopraksis noget, vi længe har arbejdet på, selv om vi har udfordringer i forhold til, at borgerne ikke må have mere end 15 km til en læge," siger han.

Regionsformanden peger også på, at selv mange af pengene i planen er gamle.

"600 millioner ud af de 740 millioner var i forvejen afsat til at bygge nye eller modernisere lægehuse i de kommende år," siger han.

 

Så mange lægeklinikker har lukket for tilgang

Region Hovedstaden: 649 lægeklinikker – 135 har åben for tilgang
Svarer til, at 79 procent har lukket

Region Midtjylland: 373 lægeklinikker – 151 har åben for tilgang
Svarer til, at 60 procent har lukket

Region Nordjylland: 165 lægeklinikker – 39 har åben for tilgang
Svarer til, at 76 procent har lukket

Region Sjælland: 254 lægeklinikker – 68 har åben for tilgang
Svarer til, at 73 procent har lukket

Region Syddanmark: 361 lægeklinikker – 181 har åben for tilgang
Svarer til, at 50 procent har lukket

- Kilde: Sundhed.dk 13. juni 2018

 

 

Her er de 16 del-elementer i regeringens moderniseringsplan for almen praksis

 1. Bedre lægedækning – flere praksis skal være åbne for tilgang. Konkret skal 50 pct. af landets lægepraksis være åbne for tilgang i 2020. I 2025 er målet 60 pct., og i 2030 er ambitionen, at helt op mod 70 pct. af praksis skal være åbne for tilgang. I dag er kun 30 pct. af praksis åbne for tilgang.
 2. Markant mere sundhedsfagligt praksispersonale ansat i almen praksis. Målet er en stigning af antal ansatte på 15 pct. inden 2020. I 2025 skal antallet være øget med 40 pct. Og frem mod 2030 skal der være 50 pct.mere praksispersonale ansat i almen praksis. I 2015 havde en læge i gennem- snit 0,9 klinikpersonale (personer med ikke lægelig uddannelse) tilknyttet praksis.
 3. Mindre forskel i kvalitet og patienttilfredshed. I 2020 skal forskellen i antallet af henvisninger på tværs af praktiserende læger nedbringes markant. Frem mod 2025 fastsættes yderligere kvalitetsmål i forbindelse med implementeringen af kvalitetsprogrammet i almen praksis - herunder ift. patienttilfredshed med behandlingsresultater hos praktiserende læge.
 4. Større andel af læger i flermandspraksis. Målet for 2020 er, at 70 pct. af landets praksis er flermandspraksis. I 2025 skal dette tal været steget til 80 pct., og i 2030 er målet, at andelen er flermandspraksis er helt oppe på 90 pct.
 5. Bedre faglige miljøer. I den nye overenskomst, som trådte i kraft 1. januar 2018, blev der aftalt et helt nyt kvalitetsprogram. Herunder blev det aftalt, at alle praktiserende læger skal organisere sig i faglige klynger inden udgangen af 2020 med henblik på at sikre bedre kvalitet i almen praksis.
 6. Bedre brug af data til at udvikle kvaliteten i almen praksis. Alle praktiserende læger skal inden udgangen af 2020 anvende Sundhedsdatastyrelsens kvalitetsudviklings-værktøj til at understøtte arbejdet med kvalitet i både egen praksis og i kvalitetsklyngerne.
 7. Omstilling af behandlingen til almen praksis. KOL- og diabetespatienter skal senest i 2020 følges i almen praksis, jf. overenskomstaftalen for 2018 – og patienterne skal have en forløbsplan.
 8. Sammenhængende forløb med et samlet patientoverblik. Alle praktiserende læge skal inden udgangen af 2020 dele relevante patientoplysninger i det samlede patientoverblik på tværs af sundhedsvæsenet.
 9. Bedre fysiske rammer og større enheder. Regeringen sætter nu retning på de resterende godt 600 mio. kr., der er afsat til en pulje til læge- og sundhedshuse. Midlerne skal understøtte moderne, fysiske rammer i almen praksis.
 10. Flere flermandspraksis i Hovedstaden. Regeringen ønsker at afhjælpe hovedstadens og de større byers udfordring med at skabe de fornødne rammer, der kan motivere de praktiserende læger til at slå sig ned i en moderne flermandspraksis. Af de 600 mio. kr. øremærkes op mod 150 mio. kr. til Hovedstadsområdet.
 11. Efteruddannelse af praksispersonale, f.eks. specialsygeplejersker. Regeringen vil afsætte midler til, at der i regi af PLO’s uddannelsesfond udbydes målrettede efteruddannelseskurser til praksispersonale rettet imod at kunne håndtere mental sundhed og den bedst mulige behandling af mennesker med psykiske lidelser i almen praksis.
 12. Bedre brug af data. Regeringen vil understøtte kvalitetsudviklingen bl.a. med et nyt værktøj til almen praksis i 2018, der skaber et bedre overblik over og mulighed for sammenligning af fx antal laboratoriebestillinger og ordination af lægmidler. Derudover vil regeringen understøtte sammenhæng, målrettet indsats og kvalitetsudvikling ved at skabe et fælles videngrundlag om patienter, der er fælles for almen praksis, kommuner og sygehuse. Endvidere vil regeringen understøtte gennemsigtighed og sammenhæng gennem systematisk og ensartet indberetning af relevante data fra almen praksis.
 13. Udarbejdelse af forskningsstrategi om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Regeringen vil igangsætte et arbejde med at udarbejde en national forsknings- strategi for almen praksis og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Strategien skal bl.a. pege på områder i almen praksis, der bør forskes yderligere i for at styrke kvaliteten.
 14. Mulighed for udbud af enkeltydelser. Regeringen ønsker at gøre det muligt for regionerne at udbyde en specifik, afgrænset opgave, så andre private aktører - ud over de læger, der arbejder inden for overenskomsten - kan byde ind på opgaveløsningen. Regionen er dog
  forpligtet til først at afsøge mulighederne for at få opgaven løst af læger, der arbej- der inden for overenskomsten.
 15. Mere konkurrence om nye ydernumre. Regeringen ønsker at opfordre regionerne til at benytte sig af de muligheder, de allerede har i dag for at udbyde driften af et 0-ydernummer til andre private leve- randører som led i at sikre borgerne adgang til almen praksis - ikke mindst i en tid med lægedækningsudfordringer.
 16. Et samlet patientoverblik. I samarbejde med sundhedsvæsenets parter udvikles et samlet patientoverblik til bedre digitalt samarbejde. To centrale elementer i et samlet patientoverblik er aftaleoversigten, der skal give patienter et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet, samt det fælles stamkort, som skal give sundhedspersoner adgang til relevante stamoplysninger fx pårørendes kontaktoplysninger og på sigt fx diagnoser. De to elementer er allerede teknisk udviklet og klar til lokal integration og ibrugtagning.

 

Læs også:

Tags: almen praksis

Like eller del denne artikel