Ulla Astman: Praksis-udspil er for uambitiøst

I mandags kom regeringens store udspil om en modernisering af almen praksis. Sundhedspolitisk Tidsskrift har spurgt regionsformændene i to af de regioner, som er mest berørt af lægemangel, om planen kan hjælpe dem.

Antallet af praktiserende læger med ydernummer i Region Nordjylland er i perioden fra 2007 til 2017 faldet med hele 18,1 pct –  fra 370 til 303. Det er klart det største fald i antallet af praktiserende læger i hele Danmark. På landsplan er antallet af praktiserende læger faldet med 5,9 pct. i samme periode. Det viste statistik fra PLO i 2017. 

Regionen er derfor vant til at være opfindsom i forhold til at finde på løsninger på den massive lægemangel, og regionen er den region, der har flest udbuds- og regionsklinikker, der drives enten af regionen eller af private firmaer med ansatte læger. Lige nu er 23 af regionens ialt 339 læger i klinikker ansat i regions- eller udbudsklinik, og 27 er ansatte kliniklæger. Regionsformand Ulla Astman har derfor svært ved at få øje på egentlig nye løsninger i regeringens store plan for almen praksis, "En læge tæt på dig". 

"Det er selvfølgelig altid positivt, at der bliver sat fokus på et problem, men umiddelbart har jeg svært ved at se det nye i det. Og det er ikke en plan, som hjælper her og nu. Vi bruger jo i høj grad allerede i dag mulighederne for flere uddannelsespladser, udbud af hele klinikker og lægerne gør brug af praksispersonale, selvom især det sidste stadig kan udvides," siger Ulla Astman.

Ulla Astman peger også på, at udspillets plan om, at de praktiserende læger skal tage sig af langt flere KOL- og diabetespatienter allerede er med i overenskomsten med de praktiserende læger. 

Og heller ikke pengene i planen er nye.

"Pengene i planen har været afsat for tre år siden og har været på en konto i ministeriet. Men det er bestemt dejligt, at pengene nu kommer ud og arbejde, for det har vi brug for. De første 200 millioner er givet, og der kunne man virkelig se, at behovet er meget stort," siger hun.

Selv om Ulla Astman synes, at regeringens udspil er for uambitiøst, så er det også dele i det, hun er meget glad for - hun hilser bl.a. de yderligere 30 hoveduddannelsesforløb indenfor almen medicin i både 2019 og 2020 velkommen.

"Den opskrivning er vi glade for. I Nordjylland har vi allerede øget antallet, og med de nye stillinger kommer vi op på, at 36 læger i 2020 kan begynde på en hoveduddannelse i almen medicin i regionen. Og vi håber, at lægerne bliver i regionen, når de er færdige," siger Astman.

 

 

Så mange lægeklinikker har lukket for tilgang

Region Hovedstaden: 649 lægeklinikker – 135 har åben for tilgang
Svarer til, at 79 procent har lukket

Region Midtjylland: 373 lægeklinikker – 151 har åben for tilgang
Svarer til, at 60 procent har lukket

Region Nordjylland: 165 lægeklinikker – 39 har åben for tilgang
Svarer til, at 76 procent har lukket

Region Sjælland: 254 lægeklinikker – 68 har åben for tilgang
Svarer til, at 73 procent har lukket

Region Syddanmark: 361 lægeklinikker – 181 har åben for tilgang
Svarer til, at 50 procent har lukket

- Kilde: Sundhed.dk 13. juni 2018

 

 

Her er de 16 del-elementer i regeringens moderniseringsplan for almen praksis

 1. Bedre lægedækning – flere praksis skal være åbne for tilgang. Konkret skal 50 pct. af landets lægepraksis være åbne for tilgang i 2020. I 2025 er målet 60 pct., og i 2030 er ambitionen, at helt op mod 70 pct. af praksis skal være åbne for tilgang. I dag er kun 30 pct. af praksis åbne for tilgang.
 2. Markant mere sundhedsfagligt praksispersonale ansat i almen praksis. Målet er en stigning af antal ansatte på 15 pct. inden 2020. I 2025 skal antallet være øget med 40 pct. Og frem mod 2030 skal der være 50 pct.mere praksispersonale ansat i almen praksis. I 2015 havde en læge i gennem- snit 0,9 klinikpersonale (personer med ikke lægelig uddannelse) tilknyttet praksis.
 3. Mindre forskel i kvalitet og patienttilfredshed. I 2020 skal forskellen i antallet af henvisninger på tværs af praktiserende læger nedbringes markant. Frem mod 2025 fastsættes yderligere kvalitetsmål i forbindelse med implementeringen af kvalitetsprogrammet i almen praksis - herunder ift. patienttilfredshed med behandlingsresultater hos praktiserende læge.
 4. Større andel af læger i flermandspraksis. Målet for 2020 er, at 70 pct. af landets praksis er flermandspraksis. I 2025 skal dette tal været steget til 80 pct., og i 2030 er målet, at andelen er flermandspraksis er helt oppe på 90 pct.
 5. Bedre faglige miljøer. I den nye overenskomst, som trådte i kraft 1. januar 2018, blev der aftalt et helt nyt kvalitetsprogram. Herunder blev det aftalt, at alle praktiserende læger skal organisere sig i faglige klynger inden udgangen af 2020 med henblik på at sikre bedre kvalitet i almen praksis.
 6. Bedre brug af data til at udvikle kvaliteten i almen praksis. Alle praktiserende læger skal inden udgangen af 2020 anvende Sundhedsdatastyrelsens kvalitetsudviklings-værktøj til at understøtte arbejdet med kvalitet i både egen praksis og i kvalitetsklyngerne.
 7. Omstilling af behandlingen til almen praksis. KOL- og diabetespatienter skal senest i 2020 følges i almen praksis, jf. overenskomstaftalen for 2018 – og patienterne skal have en forløbsplan.
 8. Sammenhængende forløb med et samlet patientoverblik. Alle praktiserende læge skal inden udgangen af 2020 dele relevante patientoplysninger i det samlede patientoverblik på tværs af sundhedsvæsenet.
 9. Bedre fysiske rammer og større enheder. Regeringen sætter nu retning på de resterende godt 600 mio. kr., der er afsat til en pulje til læge- og sundhedshuse. Midlerne skal understøtte moderne, fysiske rammer i almen praksis.
 10. Flere flermandspraksis i Hovedstaden. Regeringen ønsker at afhjælpe hovedstadens og de større byers udfordring med at skabe de fornødne rammer, der kan motivere de praktiserende læger til at slå sig ned i en moderne flermandspraksis. Af de 600 mio. kr. øremærkes op mod 150 mio. kr. til Hovedstadsområdet.
 11. Efteruddannelse af praksispersonale, f.eks. specialsygeplejersker. Regeringen vil afsætte midler til, at der i regi af PLO’s uddannelsesfond udbydes målrettede efteruddannelseskurser til praksispersonale rettet imod at kunne håndtere mental sundhed og den bedst mulige behandling af mennesker med psykiske lidelser i almen praksis.
 12. Bedre brug af data. Regeringen vil understøtte kvalitetsudviklingen bl.a. med et nyt værktøj til almen praksis i 2018, der skaber et bedre overblik over og mulighed for sammenligning af fx antal laboratoriebestillinger og ordination af lægmidler. Derudover vil regeringen understøtte sammenhæng, målrettet indsats og kvalitetsudvikling ved at skabe et fælles videngrundlag om patienter, der er fælles for almen praksis, kommuner og sygehuse. Endvidere vil regeringen understøtte gennemsigtighed og sammenhæng gennem systematisk og ensartet indberetning af relevante data fra almen praksis.
 13. Udarbejdelse af forskningsstrategi om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Regeringen vil igangsætte et arbejde med at udarbejde en national forsknings- strategi for almen praksis og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Strategien skal bl.a. pege på områder i almen praksis, der bør forskes yderligere i for at styrke kvaliteten.
 14. Mulighed for udbud af enkeltydelser. Regeringen ønsker at gøre det muligt for regionerne at udbyde en specifik, afgrænset opgave, så andre private aktører - ud over de læger, der arbejder inden for overenskomsten - kan byde ind på opgaveløsningen. Regionen er dog
  forpligtet til først at afsøge mulighederne for at få opgaven løst af læger, der arbej- der inden for overenskomsten.
 15. Mere konkurrence om nye ydernumre. Regeringen ønsker at opfordre regionerne til at benytte sig af de muligheder, de allerede har i dag for at udbyde driften af et 0-ydernummer til andre private leve- randører som led i at sikre borgerne adgang til almen praksis - ikke mindst i en tid med lægedækningsudfordringer.
 16. Et samlet patientoverblik. I samarbejde med sundhedsvæsenets parter udvikles et samlet patientoverblik til bedre digitalt samarbejde. To centrale elementer i et samlet patientoverblik er aftaleoversigten, der skal give patienter et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet, samt det fælles stamkort, som skal give sundhedspersoner adgang til relevante stamoplysninger fx pårørendes kontaktoplysninger og på sigt fx diagnoser. De to elementer er allerede teknisk udviklet og klar til lokal integration og ibrugtagning.

 

Læs også:

Tags: almen praksis

Like eller del denne artikel