Regeringens store plan: Sådan skal almen praksis moderniseres

Syv ud af ti lægepraksisser i Danmark har lukket for nye patienter, og det vil regeringen ændre på med udspillet "En læge tæt på dig". I fremtiden skal patienter kunne være sikre på at kunne vælge en læge tættere på deres bopæl.'

I 2030 skal tallet være omvendt er regeringens plan - syv ud af ti lægepraksisser skal kunne tage imod nye patienter. 

”Lige i øjeblikket møder vi udfordringer over hele landet, fordi en tredjedel af de praktiserende læger går på pension inden for 10 år. Med 16 konkrete initiativer vil vi arbejde frem mod målet om at styrke den almene praksis i årene 2020-2030. Vi vil blandt andet gøre det mere attraktivt at være medicinstuderende og vælge almen medicin som uddannelsesvej. Vi ønsker også at investere i, at flere læger organiserer sig i flermandspraksis. Det er nemlig vores erfaring, at det ikke er manglende lyst, der gør, at lægerne ikke starter flermandspraksis op, men derimod fordi, det er for dyrt for dem at indrette sundhedshuse, der kan rumme flere praktiserende læger samt andet sundhedspersonale under samme tag. Derfor vil vi investere 625 millioner kroner i flere nye sundhedshuse, ” siger Ellen Trane Nørby.   

Det var dog den daværende SR-regering, der i et sundhedsudspil tilbage i 2014 øremærkede 800 millioner kroner til at understøtte etableringen af store lægehuse, hvor privatpraktiserende læger kan sidde side om side med for eksempel speciallæger og jordemødre, sundhedsplejersker og medarbejdere fra den kommunale hjemmesygepleje.

Men der bliver først taget hul på pengene i år forud for, at regeringen senere på året kommer med en større reform af sundhedsvæsenet. Med dagens nye udspil om modernisering af almen praksis baner sundhedsminister Ellen Trane Nørby vejen for reformen.

Men der er også områder, hvor der må gribes til her og nu løsninger, siger ministeren. For at imødekomme problemerne med lægemangel i yderområderne, opfordrer regeringen derfor regionerne til at udnytte ydernumre, så enkeltydelser sendes i udbud i det private.

”Der er ikke tale om en lappeløsning, hvis vi sender enkeltydelser i udbud i det private. Der er et sundhedsfagligt behov for, at læger løfter opgaven her og nu, så det håber vi, at vi får Folketingets opbakning til,” siger Ellen Trane Nørby til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Flere lægehuse og flere udbud

Udspillet indeholder 16 initiativer, der skal sikre flere læger, fortsat høj kvalitet og en mere dynamisk almen praksis.

Udspillet skal bl.a. sætte turbo på at få etableret flere større lægehuse, hvor flere læger går sammen og får mulighed for at tilknytte mere praksispersonale som eksempelvis sygeplejersker, bioanalytikere, jordemødre og fysioterapeuter.

”Det er ikke meningen, at lægerne skal tage flere standardopgaver. Der skal ansættes mere sundhedspersonale, så der eksempelvis er diabetessygeplejersker, fysioterapeuter og laboranter under samme tag. Løsningen på, hvordan vi møder udfordringerne med mangel på almene læger, kan se forskellige ud, men mere sundhedsfagligt personale samt udbud på nogle enkeltydelser og større fleksibilitet i forhold til ydelserne, er nogle nogle konkrete forslag,” siger Ellen Trane Nørby.

Udspillet lægger også op til at lade regionerne sende en række nye lægeopgaver i udbud hos private firmaer som f.eks. Falck Healthcare eller Nordic Medicare. De enkeltopgaver, som fremover skal kunne overtages af private firmaer, kan f. eks. handle om lægedækningen på de kommunale akutpladser eller opgaven med at sikre fasttilknyttede læger på plejehjemmene. I dag har regionerne kun mulighed for at sende hele praksisklinikker i udbud blandt private.

I det nye udspil er regionen dog fortsat forpligtet til først at undersøge muligheden for at få de praktiserende læger til at løse opgaverne.

Flere uddannelsespladser

Der kommer også 30 nye videreuddannelsesforløbe i 2019 og 2020 i almen medicin, og en ny dimensioneringsplan skal fra 2021 skabe flere forløb i almen medicin. Men om de unge læger vil vælge de nye forløb er et spørgsmål. Men sundhedsminister Ellen Trane Nørby mener, at flere digitale løsninger, en ny forskningsstrategi og bedre muligheder for at nedsætte sig i større praksisser med et fagligt stærkt netværk vil betyde meget.

"Det er det, de unge læger efterspørger, og det har vi selvfølgelig lyttet til. Vi er som patienter afhængige af, at flere læger vælger almen praksis, så der er en læge tæt på, hvor vi bor,” siger Ellen Trane Nørby.

 

 

 

Her er de 16 del-elementer i regeringens moderniseringsplan for almen praksis

 1. Bedre lægedækning – flere praksis skal være åbne for tilgang. Konkret skal 50 pct. af landets lægepraksis være åbne for tilgang i 2020. I 2025 er målet 60 pct., og i 2030 er ambitionen, at helt op mod 70 pct. af praksis skal være åbne for tilgang. I dag er kun 30 pct. af praksis åbne for tilgang.
 2. Markant mere sundhedsfagligt praksispersonale ansat i almen praksis. Målet er en stigning af antal ansatte på 15 pct. inden 2020. I 2025 skal antallet være øget med 40 pct. Og frem mod 2030 skal der være 50 pct.mere praksispersonale ansat i almen praksis. I 2015 havde en læge i gennem- snit 0,9 klinikpersonale (personer med ikke lægelig uddannelse) tilknyttet praksis.
 3. Mindre forskel i kvalitet og patienttilfredshed. I 2020 skal forskellen i antallet af henvisninger på tværs af praktiserende læger nedbringes markant. Frem mod 2025 fastsættes yderligere kvalitetsmål i forbindelse med implementeringen af kvalitetsprogrammet i almen praksis - herunder ift. patienttilfredshed med behandlingsresultater hos praktiserende læge.
 4. Større andel af læger i flermandspraksis. Målet for 2020 er, at 70 pct. af landets praksis er flermandspraksis. I 2025 skal dette tal været steget til 80 pct., og i 2030 er målet, at andelen er flermandspraksis er helt oppe på 90 pct.
 5. Bedre faglige miljøer. I den nye overenskomst, som trådte i kraft 1. januar 2018, blev der aftalt et helt nyt kvalitetsprogram. Herunder blev det aftalt, at alle praktiserende læger skal organisere sig i faglige klynger inden udgangen af 2020 med henblik på at sikre bedre kvalitet i almen praksis.
 6. Bedre brug af data til at udvikle kvaliteten i almen praksis. Alle praktiserende læger skal inden udgangen af 2020 anvende Sundhedsdatastyrelsens kvalitetsudviklings-værktøj til at understøtte arbejdet med kvalitet i både egen praksis og i kvalitetsklyngerne.
 7. Omstilling af behandlingen til almen praksis. KOL- og diabetespatienter skal senest i 2020 følges i almen praksis, jf. overenskomstaftalen for 2018 – og patienterne skal have en forløbsplan.
 8. Sammenhængende forløb med et samlet patientoverblik. Alle praktiserende læge skal inden udgangen af 2020 dele relevante patientoplysninger i det samlede patientoverblik på tværs af sundhedsvæsenet.
 9. Bedre fysiske rammer og større enheder. Regeringen sætter nu retning på de resterende godt 600 mio. kr., der er afsat til en pulje til læge- og sundhedshuse. Midlerne skal understøtte moderne, fysiske rammer i almen praksis.
 10. Flere flermandspraksis i Hovedstaden. Regeringen ønsker at afhjælpe hovedstadens og de større byers udfordring med at skabe de fornødne rammer, der kan motivere de praktiserende læger til at slå sig ned i en moderne flermandspraksis. Af de 600 mio. kr. øremærkes op mod 150 mio. kr. til Hovedstadsområdet.
 11. Efteruddannelse af praksispersonale, f.eks. specialsygeplejersker. Regeringen vil afsætte midler til, at der i regi af PLO’s uddannelsesfond udbydes målrettede efteruddannelseskurser til praksispersonale rettet imod at kunne håndtere mental sundhed og den bedst mulige behandling af mennesker med psykiske lidelser i almen praksis.
 12. Bedre brug af data. Regeringen vil understøtte kvalitetsudviklingen bl.a. med et nyt værktøj til almen praksis i 2018, der skaber et bedre overblik over og mulighed for sammenligning af fx antal laboratoriebestillinger og ordination af lægmidler. Derudover vil regeringen understøtte sammenhæng, målrettet indsats og kvalitetsudvikling ved at skabe et fælles videngrundlag om patienter, der er fælles for almen praksis, kommuner og sygehuse. Endvidere vil regeringen understøtte gennemsigtighed og sammenhæng gennem systematisk og ensartet indberetning af relevante data fra almen praksis.
 13. Udarbejdelse af forskningsstrategi om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Regeringen vil igangsætte et arbejde med at udarbejde en national forsknings- strategi for almen praksis og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Strategien skal bl.a. pege på områder i almen praksis, der bør forskes yderligere i for at styrke kvaliteten.
 14. Mulighed for udbud af enkeltydelser. Regeringen ønsker at gøre det muligt for regionerne at udbyde en specifik, afgrænset opgave, så andre private aktører - ud over de læger, der arbejder inden for overenskomsten - kan byde ind på opgaveløsningen. Regionen er dog
  forpligtet til først at afsøge mulighederne for at få opgaven løst af læger, der arbej- der inden for overenskomsten.
 15. Mere konkurrence om nye ydernumre. Regeringen ønsker at opfordre regionerne til at benytte sig af de muligheder, de allerede har i dag for at udbyde driften af et 0-ydernummer til andre private leve- randører som led i at sikre borgerne adgang til almen praksis - ikke mindst i en tid med lægedækningsudfordringer.
 16. Et samlet patientoverblik. I samarbejde med sundhedsvæsenets parter udvikles et samlet patientoverblik til bedre digitalt samarbejde. To centrale elementer i et samlet patientoverblik er aftaleoversigten, der skal give patienter et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet, samt det fælles stamkort, som skal give sundhedspersoner adgang til relevante stamoplysninger fx pårørendes kontaktoplysninger og på sigt fx diagnoser. De to elementer er allerede teknisk udviklet og klar til lokal integration og ibrugtagning.

 

Læs også:

 

 

Tags: almen praksis

Like eller del denne artikel