Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift
images/laeger/LineSofieLundeLarsen.jpg#joomlaImage://local-images/laeger/LineSofieLundeLarsen.jpg?width=800&height=451

Efter strukturrapport: Neurologer er klar til at integrere neurologi og psykiatri

Dansk Neurologisk Selskab støtter enhver ændring, der kan bringe somatik og psykiatri tættere på hinanden. Der er mange områder, hvor neurologi og psykiatri med fordel kunne få gavn af hinandens kompetencer for patienternes skyld, mener Line Lunde Larsen.

Sundhedsstrukturkommissionen præsenterede 11. juni en rapport med resultaterne af deres arbejde, der blandt andet indeholder seks såkaldte tværgående anbefalinger og tre forslag til modeller for en fremtidig organisering af det danske sundhedsvæsen.

En af de seks anbefalinger går på, at psykiatrien skal integreres organisatorisk i det samlede sygehusvæsen. Formålet er blandt andet at sikre bedre patientforløb på tværs for patienter, der både har somatiske og psykiske lidelser.

Den anbefaling modtages positivt af Line Lunde Larsen, der er forperson for Dansk Neurologisk Selskab og cheflæge på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital.

”Det fælles formål må være at give de psykiatriske patienter de bedste muligheder for behandling af de konkurrerende somatiske lidelser, som de måtte have. Det gælder både neurologiske lidelser og andre somatiske sygdomme. Der er mange områder, hvor neurologi og psykiatri med fordel kunne få gavn af hinandens kompetencer for patienternes skyld,” siger Line Lunde Larsen.

Hun tilføjer, at Dansk Neurologisk Selskab støtter enhver ændring, der har til formål at styrke den organisatoriske ramme, som bidrager til en endnu tættere integration og et styrket samarbejde mellem psykiatri og somatik, heriblandt neurologien.

”Det vil være rigtig godt for de psykiatriske patienter, hvis der sikres nemmere adgang til somatisk behandling, end der er i dag. Og der vil også være en gevinst for patienter i somatikken, som for eksempel i forbindelse med akut sygdom får behov for psykiatrisk udredning eller behandling.”

Flere patientgrupper oplagte til samarbejde

Dansk Neurologisk Selskab har allerede flere forslag til, hvordan neurologien og psykiatrien kunne hjælpe hinanden.

”Epilepsi er et område, hvor der i stor udstrækning er patienter med forløb i både psykiatri og neurologi. En god integration kunne være fælles ambulatorier, hvor patienterne kunne ses af begge specialer på én gang,” siger Line Lunde Larsen.

”En anden gruppe er patienter, der har fået antipsykotiske lægemidler i mange år og får neurologiske bivirkninger. Denne type patienter kunne vi med fordel samarbejde endnu bedre omkring.”

Line Lunde Larsen peger også på hukommelsesområdet, hvor patienter med demens ofte har psykiatriske symptomer. Her vil et styrket samarbejde mellem neurologer og psykiatere kunne komme disse patienter til gavn.

”Det gælder både i den diagnostiske proces, hvor vi ud fra symptomerne skal afgøre, om der er tale om demens eller for eksempel en depression. Og også senere i forløbet, hvis en dement patient får psykiatriske symptomer som for eksempelvis uro, angst eller bliver udadreagerende,” siger hun.

Psykiaterne vil beholde øremærkede midler

Hos Dansk Psykiatrisk Selskab er man overordnet set godt tilfreds med, at kommissionen foreslår at integrere behandlingen af somatiske og psykiatriske sygdomme.

”Vi er grundlæggende tilhænger af at integrere somatik og psykiatri. Det vil give bedre patientbehandling, mere faglig synergi mellem specialerne og bedre muligheder for, at vi kan lade os inspirere af hinanden,” siger Merete Nordentoft, der er forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab og professor på Psykiatrisk Center København.

Men hun holder igen på optimismen, og det skyldes det bekymringen for de øremærkede midler, som psykiatrien har fået tildelt i de senere år.

”Vi har fået betydelige midler blandt andet gennem Psykiatriplanen, som vi nu er i gang med at implementere. Og vi har også opnået et samarbejde på tværs af regionerne og internt i regionerne, som har faciliteret en specialisering af vores arbejde.”

”Derfor er der i selskabet en bekymring for, at vi risikerer at miste det og blive økonomisk underprioriteret. Jeg mener dog ikke, at vi behøver at blive glemt. Men det er vigtigt for os, at de mange midler, der er sat af til Psykiatriplanen, fortsat vil tilfalde psykiatrien og ikke bliver blandet sammen i en stor gryde og rørt rundt,” siger hun.

Psykiatrien må ikke forringes

Line Lunde Larsen fra Dansk Neurologisk Selskab mener ikke, at psykiaterne skal bekymre sig om at blive klemt i en eventuel fremtidig integration af somatikken og psykiatrien.

”Psykiatrien er et stort område, der er relevant for mange patienter, så jeg er ikke bekymret for, at psykiatrien bliver glemt. Men det er oplagt, at integration af psykiatrien med somatikken skal ske på en måde, så forholdene ikke forringes for de psykiatriske patienter og den samlede psykiatri. Samtidig skal integration af psykiatri og somatik sikre stærke faglige miljøer, der kan varetage behandling, forskning og uddannelse,” siger hun.

Sundhedsstrukturkommissionens rapport vil nu blive sendt i en bred offentlig høring. De forskellige aktører på området vil have mulighed for at indsende høringssvar til og med den 6. august 2024. Og herefter vil regeringen præsentere sit udspil.

Del artikler