Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Selv om ankemuligheden ikke anvendes særlig ofte, så synes jeg, at det giver en tryghed, at den er der – og at systemet fungerer i overensstemmelse med almindelige retslige principper i Danmark,” siger Kim Brixen. Hans region, Region Syddanmark, er den eneste af de fem regioner, hvor der er en formel ankemulighed.

Mulighederne for at anke sager om ikke-anbefalet medicin er forskellige i de fem regioner

I nogle regioner findes der et ankesystem, hvor læger kan henvende sig, hvis de mener, at den regionale lægemiddelkomité har afvist en ansøgning om at benytte medicin, som ikke er anbefalet af Medicinrådet, på et uberettiget grundlag. I andre regioner er der ikke en formel ankemulighed. Det er nok et af de områder, vi skal have set på, lyder det fra to komitéformænd.

Danmark er et lille land, men alligevel er procedurerne inden for sundhedsvæsenet langt fra strømlinede på tværs af regionerne. Det er ankemuligheder i forhold til det 7. princip et eksempel på. Hvis en læge får afslag på at give en patient en ikke-anbefalet behandling i den regionale lægemiddelkomité, og lægen ønsker at få sagen omgjort, er proceduren således forskellig fra region til region. I nogle regioner følges afslaget på ansøgningen op med en oplysning om, at det er muligt at anke sagen, mens der i andre regioner ikke er en formel ankemulighed.

Det 7. princip

Adgang til behandling: Der skal sikres lige adgang for både store og små
patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse.

Kilde: Princippapir om prioritering for sygehuslægemidler, Sundheds- og Ældreministeriet, 31. marts 2016

Søren Pihlkjær Hjortshøj, formand for den regionale lægemiddelkomité i Region Nordjylland og lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, siger, at den manglende kongruens i sagsbehandlingsprocedurerne formentlig er historisk betinget og et udtryk for, at man har asfalteret, mens man har kørt. Han vurderer, at det godt kunne give mening at få skabt et mere ensartet system på tværs af regionerne.

”Det her taler jo ind i en mere overordnet dagsorden, der handler om, at vi godt kunne tænke os en mere ensartet og transparent tilgang på tværs af de fem regioner. Det kunne godt være en ide at tage det op i det tværregionale forum i løbet af 2024,” siger han.

Behov for mere transparens

Ønsket om mere transparens og ensartethed deler Kim Brixen, formand for det regionale lægemiddelråd i Region Syddanmark, medlem af Medicinrådet og lægelig direktør på Odense Universitetshospital. I hans egen region kan afviste sager ankes til den lægelige koncerndirektør, og det giver en tryghed, vurderer Kim Brixen.

”Selv om ankemuligheden ikke anvendes særlig ofte, så synes jeg, at det giver en tryghed, at den er der – og at systemet fungerer i overensstemmelse med almindelige retslige principper i Danmark,” siger han.

Både Kim Brixen og Søren Pihlkjær Hjortshøj deltog for nylig og holdt oplæg ved et webinar om det 7. princip, som Sundhedspolitisk Tidsskrift afholdt. På webinaret blev behovet for mere transparens og indsigt i de regionale lægemiddelkomitéer arbejde drøftet, og der var generelt enighed om, at dette burde være et fokusområde fremadrettet.

Ingen ankemuligheder

I Region Nordjylland findes der ikke en ankemulighed, hvis en læge er uenig i en afgørelse, som den regionale lægemiddelkomité har truffet. I et skriftligt svar til Sundhedspolitisk Tidsskrift bemærker regionen, at det er den behandlingsansvarlige læge, der træffer den endelige beslutning om behandling.

I svaret uddyber Region Nordjylland, at lægens beslutning beror på en anbefaling eller en ikke-anbefaling om individuel ibrugtagning, der tager udgangspunkt i den enkelte patient. Til grund herfor ligger en gennemgang af evidens holdt op imod forhold vedrørende den konkrete patientcase, skriver regionen.

”Ovenstående betyder, at der ikke som sådan er en formel ankemulighed i Region Nordjylland – idet der er tale om en anbefaling eller en ikke-anbefaling om ibrugtagning og ikke en endelig beslutning. Denne ligger, jævnfør ovenstående, hos den behandlende læge, uagtet om gruppen, der vurderer sagen, anbefaler eller ikke-anbefaler behandlingen,” lyder det i svaret.

Mulighed for revurdering

Region Syddanmark er den eneste af de fem regioner, hvor der er en formel ankemulighed. Regionen oplyser, at vurderinger fra Det Regionale Lægemiddelråd kan ankes til et medlem af koncerndirektionen (direktøren for Sundhedsområdet).

I de resterende tre regioner er der ikke formelle ankemuligheder, men muligheden for at få sager revurderet er til stede.

I Region Hovedstaden sker vurdering af enkeltsager i Task Force, og disse vurderinger (inklusiv anbefalinger) ”er et beslutningsstøtteværktøj til den ansøgende læge og dennes ledelse, som endeligt beslutter, hvorvidt patienten skal tilbydes behandlingen. Der er således ikke tale om en afgørelse i henhold til forvaltningsloven, hvorfor der heller ikke er tale om en ankemulighed,” skriver regionen.

Der er dog, oplyser Region Hovedstaden, mulighed for, at den ansøgende læge eller afdeling kan anmode om at få revurderet en sag, hvis nogle af de forhold, som lå til grund for den oprindelige vurdering af sagen har ændret sig, for eksempel patientens tilstand eller sygdommens udvikling.

Opfordres til dialog

I Region Midtjylland findes der heller ikke en formel ankeinstans. Hvis læger får afslag fra Medicinudvalget i regionen (DRMM) vedrørende brug af ikke-anbefalet medicin til enkeltpatienter, og de ønsker en revurdering af afgørelsen, opfordres de til dialog i afdelingen om andre behandlingsmuligheder. Afdelingen kan søge igen, hvis der kommer ny relevant dokumentation.

Den patient, som sagen drejer sig om, bliver desuden oplyst om, at han eller hun har mulighed for at klage ved Patientklagenævnet, skriver Region Midtjylland. Regionen har ikke kendskab til, at sidstnævnte mulighed nogensinde er blevet benyttet.

”Det bemærkes, at der forud for drøftelsen og beslutningen i DRMM ligger en bred lægefaglig gennemgang, dels i ansøgende afdeling og i form af en lægefaglig gennemgang af ansøgningerne foretaget af Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital,” lyder det.

Det samme gør sig gældende i Region Sjælland. Her bliver de læger, der har fået afslag på deres ansøgninger, oplyst om muligheden for, at de kan få deres ansøgning revurderet. I forbindelse med en revurdering, skal den ansøger fremsende nye oplysninger. Det kan for eksempel være undersøgelsessvar, som ikke forelå på ansøgningstidspunktet.

”(…)på baggrund af de nye oplysninger tager Task Force under Den Regionale Lægemiddelkomite stilling til sagens udfald,” skriver regionen.

 

 

Se eller gense debatwebinar:

’Det syvende princip – fungerer det i praksis?

Sundhedspolitisk Tidsskrift ønsker med dette debatwebinar at drøfte og belyse løsninger, som i praksis skal komme tættere på at efterleve de tanker, der ligger bag indførelsen af det 7. princip og samtidig pege på, hvordan vi kan gøre det bedre i fremtiden. I debatwebinaret deltager sundhedsfaglige eksperter og en række øvrige vigtige aktører, som kommer med deres perspektiver på og input til konstruktive løsninger på dilemmaer.

Se debatwebinaret del 2 her

Se debatwebinaret del 1 her

 

syvendeprincip

Del artikler