Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Det er vigtigt at huske, at patienten er ekspert i sin egen livssituation, og derfor er det patientens motivation for at tage medicinen helt afgørende,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Maria Ahrenfeldt.

Glemmer du din medicin? Det kan koste dyrt for både dig og samfundet

Det er afgørende for succesen af en behandling, at patienten tager sin medicin på den måde, som det er aftalt med lægen. Og det kan have store konsekvenser for både den enkelte patient og samfundsøkonomien, hvis det ikke sker. 

En analyse fra Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed viste for nogle måneder siden, at 13 procent af de adspurgte patienter i en spørgeskemaundersøgelse har undladt at hente receptpligtig medicin i det forgangne år. Det er et eksempel på såkaldt manglende adhærens. Medicinadhærens betyder nemlig i hvilken grad en patient accepterer og tager en ordineret medicin i forholdt til det, som er aftalt med lægen. Det dækker over hele behandlingsforløbet fra start til slut. Manglende adhærens kan dermed både være, at patienten starter sent eller slet ikke med sin behandling, stopper behandlingen før tid, tager for lidt eller for meget af et lægemiddel, eller at lægemidlet administreres forkert.

I værste fald kan manglende adhærens være livsfarligt. To eksempler: Hvis transplanterede patienter ikke tager livsvigtig medicin som ordineret kan det betyde organafstødning, og hvis patienter med type 1-diabetes ikke tager livsvigtig medicin som ordineret kan det betyde syreforgiftning.

På verdensplan ser det katastrofalt ud med medicinadhærens. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) estimerede i en rapport fra 2003, at kun omkring 50 procent af patienter med kroniske sygdomme følger den behandling, som lægen har foreskrevet. 

Det nyeste nummer af "Månedsblad for Rationel Farmakoterapi", der hører under Sundhedsstyrelsen, sætter derfor fokus på det kritiske og ofte oversete område, medicinadhærens, og en af forfatterne, læge i Sundhedsstyrelsen Mathilde Horn Andersen, skriver på Linkedin om manglende adhærens:

"Dette ikke alene underminerer behandlingseffektiviteten, men påfører også sundhedssystemer enorme ekstraudgifter, idet manglende adhærens kan føre til forværrede sundhedstilstande og øget behov for dyr akut pleje."

Et studie fra 2003 viser, at metoder til at sikre, at patienter følger behandlingen som foreskrevet, faktisk har langt større indvirkning på folkesundheden end forbedringer i selve den medicinske behandling.

Ingen hurtige løsninger

Det er hyppigst teenagere og ældre personer, der ikke tager deres medicin som aftalt, men det kan også ske blandt andre patienter. 

"Der er desværre ingen hurtige løsninger på, hvordan man sikrer, at en patient tager sin medicin som aftalt. Det kan være nødvendigt at tage god tid til at snakke med patienten om, hvad der kan forbedre dennes adhærens, og gerne også tage emnet op flere gange i løbet af behandlingen, hvis det drejer sig om et langt medicinforløb. Det er også vigtigt at huske, at patienten er ekspert i sin egen livssituation, og derfor er det patientens motivation for at tage medicinen helt afgørende,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Maria Ahrenfeldt.

Hvis behandlingen er så simpel og så billig som muligt, eller patienterne kan blive støttet i form af doseringsæsker og apps, kan det reducere manglende adhærens. Det samme kan uddannelse af patienterne i, hvad deres medicin gør, og hvordan den skal tages.

Danske apoteker tilbyder også gratis medicin- og compliance-samtaler (både "adhærens" og "compliance" bruges til at beskrive, hvor godt en patient følger en foreskrevet behandlingsplan, men de dækker lidt forskellige aspekter af patientens adfærd). Samtalerne kan sættes i gang af personalet på apoteket eller ved skriftlig eller telefonisk henvisning fra en læge. 

Månedsblad for Rationel Farmakoterapi indeholder blandt andet en række værktøjer til, hvordan man som læge kan identificere og understøtte behandlingsforløb med dårlig adhærens. 

 

Forslag til forbedring af adhærens i den kliniske hverdag

  • Tal om adhærens med patienter som starter på fast medicin. Spørg for eksempel ind til hvordan patienten vil huske at tage sin medicin.
  • Simplificér behandlingen ved at anvende færrest mulige præparater og fordele medicinen på få doseringstidspunkter.
  • Anvend om muligt de billigste præparater. Brug evt. Basislisten.dk som redskab til dette.
  • Overvej manglende medicinadhærens som årsag hos patienter med behandlingssvigt. Spørg patienten og kontrollér om patienten har indløst medicinen på apoteket. For eksempel på www.fmk-online.dk under apoteksudleveringer.
  • Afdæk mulige årsager til manglende adhærens (modstand mod medicin, manglende viden/misforståelser om medicinen, økonomi, glemsomhed mv.).
  • Afdæk sammen med patienten relevante støtteredskaber til at øge adhærens: Doseringsæsker, apps, lokale/kommunale tilbud om uddannelse af patienter og/eller hjælp fra pårørende, og lad patienten vælge.

Kilde: Månedsblad for Rationel Farmakoterapi


Dimension Beskrivelse
Sociale og økonomiske faktorer • Anvendelse af kombinationspræparater
• Reduktion i antal doseringstidspunkter
• Afmedicinering
Økonomiske tiltag • Valg af billigere præparater, herunder generisk substitution
• Medicintilskud, herunder klausulerede tilskud, enkelttilskud og helbredstillæg
• Henstandsordning
Doseringsværktøjer • Doseringsæsker
• Dosisdispenseret medicin
Påmindelser • Digitale alarmer og apps
Patientuddannelse og information • Medicin- og compliancesamtaler på apotek
• Sygdomsspecifikke uddannelsestilbud (for eksempel kommunale tilbud)
Sociale netværk • Inddragelse af patientens sociale netværk
• Formaliserede netværk for patienter (for eksempel patientorganisationer)

Kilde: Månedsblad for Rationel Farmakoterapi

Del artikler