Medicinrådet skal tage hensyn til, hvor stor livskvalitet, patienterne vil få, når rådet tager stilling til ny medicin, mener Morten Freil, Danske Patienter.

Danske Patienter: Øget livskvalitet skal være et mål ved medicingodkendelse

Øget livskvalitet skal være et effektmål, når Medidinrådet godkender ny medicin. Det foreslår Danske Patienter i et høringssvar.

I januar 2018 sendte Medicinrådet forslag til ændringer af Medicinrådets metoder til bl.a. at kategorisere den såkaldte kliniske merværdi i høring, og det er det forslag, som Danske Patienter nu har svaret på.

I England har man siden 1999 haft et uafhængigt prioriteringsinstitut, National Institute for Health and Care Exellence (NICE). NICE´s rolle er både at sørge for ensartet kvalitet og behandling i hele England, men også at sikre, at pengene i det engelske sundhedsvæsen bliver brugt på den bedste måde. Og NICE opererer med såkaldt QALY (quality-adjusted life years), som betegner det, vi på dansk kalder ’kvalitetsjusterede leveår’, som er en indikator, der kombinerer dødelighed og helbredsstatus, og hvor levetiden justeres for, om helbredet er mere eller mindre godt.

I den danske model har man fravalgt at anvende QALY som styringsparameter.

"Det er der gode argumenter for. Der er dog også bivirkninger ved denne beslutning. Opererer man med QALY, tæller effekterne på livskvalitet ligeså tungt som effekter på overlevelse. I den nuværende danske model er livskvalitet slet ikke medtaget direkte. Det skal derfor foreslås, at  ’livskvalitet’ tilføjes som ny effektmålsgruppe, " skriver direktør for Danske Patienter, Morten Freil, i høringssvaret.

Selv om Morten Freil ikke mener, at QALY skal anvendes som styringsparameter, synes han, at der stor informationsværdi i at opgøre effektforskelle i QALY.

"Sammenvejningen af de forskellige effektmål er, som nævnt i materialet, en kvalitativ proces – og bør være det. Men den systematik der ligger i at beregne QALY kan være medvirkende til at sikre konsistens i den kvalitative proces. Det foreslås derfor, at der til brug for Medicinrådets overvejelser laves beregninger af QALY-effekten af en eventuel ny behandling," skriver han.

Danske Patienter gør i deres høringssvar også opmærksom på, at de standardiserede metoder, som Medicinrådets vurderinger tager udgangspunkt i, ikke nødvendigvis kan tage hensyn til de særlige udfordringer der er ved sjældne sygdomme, hvor der ofte er en høj alvorlighedsgrad, hvor patienterne er få, hvor der ofte ikke er nogen eksisterende behandling, og hvor der sædvanligvis er en lavere grad af evidens fra kliniske forsøg, større usikkerhed om effekt mv.

Tags: Medicinrådet, Morten Freil, Danske Patienter

Like eller del denne artikel