Sundhedspolitisk Tidsskrift

Patientforening: Start forfra med en ordning om medicinsk cannabis

Regeringen ser umiddelbart ikke ud til at prioritere forsøgsordningen med medicinsk cannabis i forhandlinger om satspuljens afløser - Reserven. I Scleroseforeningen er man enig i, at der er et behov for at gentænke modellen, som ikke har levet op til forventningerne.

Det bliver næppe under de igangværende forhandlinger om den såkaldte reserve - satspuljens afløser, at der skal findes midler til at videreføre forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Ordningen står til at udløbe i 2021 og i en artikel i Altinget fremgår det, at alle partier synes at være enige om, at ordningen i sin nuværende form ikke leverer det, som det var intentionen, den skulle gøre. Den holdning deler man i Scleroseforeningen. Ifølge direktør Klaus Høm har ordningen langt fra virket efter hensigten:

”Udgangspunktet for og målet med forsøgsordningen var, at den skulle tilvejebringe den fornødne viden om, hvordan patienter, som ikke har tilstrækkelig gavn af konventionel behandling, måske vil kunne opnå effekt af behandling med medicinsk cannabis. Den viden har ordningen ikke kunnet levere.”

Tre store barrierer

Kun 100 sclerosepatienter har fået ordineret medicinsk cannabis gennem ordningen, men 2500 sclerosepatienter erklærede sig i udgangspunkt interesserede, fortæller Klaus Høm, som tilføjer, at der primært har været tre store barrierer for, at ordningen kom til at fungere efter hensigten:

”Der har blandt de behandlende læger været en massiv modstand mod medicinsk cannabis. Dertil kommer, at egenbetalingen har været alt for høj. Stort set ingen patienter kan betale 5-8.000 kr. om måneden. Slutteligt er udbuddet af produkter meget lille, fordi kun ganske få produkter har kunnet leve op til kravene i forsøgsordningen.”

Forslag om at starte forfra

I Scleroseforeningen understreger man, at man er interesseret i at få den fornødne viden, om medicinsk cannabis har videnskabelig dokumenteret effekt, og man foreslår derfor, at man begynder helt forfra og kigger på lande som Holland og Tyskland for at hente inspiration:

”Indkøb af produkter og solide videnskabelige forsøg bør ligge i regi af Lægemiddelstyrelsen. Det vil også betyde, at de patienter, som kvalificerer sig til at deltage i forsøgene, ikke skal betale selv. Fra Scleroseforeningens perspektiv er det den eneste rigtige måde at undersøge, om produkterne har en reel effekt og kan afhjælpe nogle af de gener – som eksempelvis kramper og spasmer – som for mange patienter ikke kan afhjælpes ved den konventionelle behandling.”

Afventer evaluering

I øjeblikket er der ingen udmeldinger fra Sundheds- og Ældreministeriet angående forsøgsordningens fremtid. Jane Heitman (V) stillede den 30. oktober en række spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i forbindelse med evalueringen af cannabisforsøgsordningen. De er endnu ikke besvaret.

Af artiklen i Altinget fremgår det dog, at sundhedsministeren tidligere har sagt om forsøgsordningen, at han er interesseret i at videreføre den. Det er også, hvad han tidligere har sagt i et interview med Sundhedspolitisk Tidsskrift. At regeringen ikke vil finde fremtidig finansiering af ordningen i forhandlingerne om reserven er derfor alene et udtryk for, at man venter på en evaluering, som forventes færdig ultimo november, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet:

"Når evalueringen foreligger, vil sundheds- og ældreministeren indkalde til politiske drøftelser med henblik på politisk stillingtagen til, om forsøgsordningen skal forlænges eller gøres permanent, og om der eventuelt skal foretages justeringer af ordningen,” skriver ministeriet i en mail til Altinget.

Forsøgsordning med medicinsk cannabis

SATS-puljepartierne besluttede den 8.november 2016, at afsætte 22 mio. kr. til at igangsætte en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis til en afgrænset patientgruppe.

Forsøgsordningen trådte i kraft pr. 1. januar 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet har i denne forbindelse beskrevet en mulig forsøgsordning, hvor læger kan udskrive visse cannabis-planteprodukter til medicinsk brug.

Forsøgsordningens hensigt er at tilvejebringe en faglig viden at etablere en forsvarlig ramme for brug af medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet, så patienter med bestemte behandlings-indikationer kan behandles med medicinsk cannabis ordineret af en læge. Herved kan nogle af de patienter, der selvmedicinerer med ulovlige produkter, få et lovligt alternativ, ligesom anvendelsen kan ske i mere sikre rammer.

 

Spørgsmål til forsøgsordningen stillet af Jane Heitman (V):

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/SUU/spm/128/index.htm

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/SUU/spm/134/index.htm

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/SUU/spm/129/index.htm

Tags: Medicinsk cannabis

Like eller del denne artikel