Per Bennetsen, administrerende direktør i Region Sjælland, og Nis Alstrup, administrerende direktør for Aleris Hamlet, underskrev aftalen tirsdag. Foto: Gert Ellegaard

Aleris-Hamlet skal hjælpe Region Sjælland med at overholde ventetidsgarantier

Store besparelser og problemer med at rekruttere speciallæger har længe betydet, at Region Sjælland har haft problemer med kapaciteten og nå at behandle de syge borgere inden for ventetidsgarantierne.

I februar i år udsendte regionen derfor et udbud på en ‘strategisk partnerskabsaftale’ med et eller flere privathospitaler, som skulle hjælpe regionen. Udbudsmaterialet omfatter udredninger og behandlinger inden for 15 lægefaglige specialeområder.

Fra start af har det været regionens vurdering, at der kun har været to potentielle leverandører, der havde kapacitet til at indgå i et sådan strategisk partnerskab - nemlig Aleris-Hamlet og Capio CFR.

Og nu har Aleris-Hamlet så vundet udbuddet.

Aftalen giver regionen én fast samarbejdspartner på de områder, hvor regionen har brug for det.

“Vi har valgt at lave en samarbejdsaftale med én udbyder for at sikre gode patientforløb i rette tid og af høj kvalitet for patienterne, også når de er på et privathospital. Derudover handler det om at få mest sundhed for pengene, og det bidrager aftalen til. Samtidig giver det tryghed og sikkerhed hos det kliniske personale, fordi de har en mere direkte adgang til dialog og samspil med deres kolleger hos vores samarbejdspartner,” siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Region Sjællands brug af privathospitaler var i 2018 tæt på 30.000 henvisninger til en samlet værdi på omkring 225 millioner kroner – en stigning på ca. 36 pct. i forhold til 2017. Regionens udgifter til privathospitaler i 2018 svarede til ca. 1,3 pct. af regionens samlede budget.

Af budgetaftalen for 2019 fremgår, at en partnerskabsaftale med privathospitaler er afgørende »for at sikre kapacitet og bedre sammenhæng for udredning og behandling«.

Som en del af budgetaftalen for 2019 besluttede regionens politikere derfor, at der i løbet af foråret 2019 skulle indgås aftaler om udredning og behandling inden for 15 lægefaglige specialeområder:Ortopædkirurgi, rygkirurgi, kirurgi, Øre-næse-hals, endokrinologi, non-malign smertebehandling, gastromedicin, neurologi og neurofysiologi, demens, kardiologi, urologi, reumatologi, plastikkirurgi, lungemedicin og radiologi.

Regionens forventning er, at Aleris Hamlet vil kunne tage sig af størstedelen af de patienter, som Region Sjælland har behov for at henvise.

Formålet med aftalen for regionen er ikke at øge forbruget af privathospitaler men i stedet at sikre et tæt samarbejde om de patienter, der bliver henvist fra regionens sygehuse. På den måde omlægger og strømliner regionen sit forbrug af privathospitaler til i udgangspunktet at foregå på Aleris Hamlet.

For Aleris-Hamlet har det den fordel ved at modtage patienter via et udbud, fremfor at få patienter henvist via det udvidede frie sygehusvalg, at hospitalet får en bedre ramme for at planlægge kapaciteten.

“Vi er rigtig glade for, at vi har vundet udbuddet, og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Region Sjælland. Vi er overbeviste om, at samarbejdet er det rette for begge parter og ikke mindst for patienterne. Samarbejdet giver en større forudsigelighed i arbejdet og bedre muligheder for at planlægge, og dermed skaber vi sammen bedre patientoplevelser og patientforløb,” siger Nis Alstrup, administrerende direktør for Aleris Hamlet.

Aleris Hamlet har hospitaler over hele landet, men patienter fra Region Sjælland vil fortrinsvis blive behandlet i Ringsted og Søborg.

 

 

Fakta: Partnerskabsaftalen

  • Partnerskabsaftalen gælder inden for følgende specialer:
    Ortopædkirurgi, rygkirurgi, kirurgi, Øre-næse-hals, endokrinologi, non-malign smertebehandling, gastromedicin, neurologi og neurofysiologi, demens, kardiologi, urologi, reumatologi, plastikkirurgi, lungemedicin og radiologi.
  • Aftalen er ikke eksklusiv. Det vil sige, at Region Sjælland til enhver tid kan indgå i samarbejder med andre leverandører både offentlige og private.
  • Aftalen indeholder ikke krav om minimumsforbrug. Det betyder, at Region Sjælland ikke har forpligtet sig til at bruge et på forhånd fastsat beløb.

 

Fakta: Udbudsteksten

Region Sjælland udsendte 18. februar et udbud på en ‘strategisk partnerskabsaftale’ med et eller flere privathospitaler. Udbudsmaterialet omfatter udredninger og behandlinger inden for 15 lægefaglige specialeområder.

»Da Region Sjælland på visse områder har særlige kapacitetsudfordringer, har Regionsrådet besluttet, at der udbydes en strategisk partnerskabsaftale mellem Region Sjælland og en leverandør eller et konsortium. Regionsrådet vil i sit udbud lægge særligt vægt på såvel nærhed som sammenhæng i behandlingstilbuddene. På den baggrund udbyder Region Sjælland en større rammeaftale på sygehusbehandlinger, hvor det overordnede mål er at sikre udredning og behandling inden for de lovfæstede ventetidsregler. Der udbydes overordnet en rammeaftale, hvor den private leverandør ikke garanteres nogen minimumsomsætning. Rammeaftalen skal alene understøtte Region Sjælland som led i løsningen af regionens kapacitetsudfordringer. Men der vil også inden for fokuserede områder kunne udbydes en garanteret mængde, hvis regionen kan opnå yderligere prisreduktioner«, fremgår det af udbudsteksten.

 

Fakta: Ventetidsgaranti

  • Hvis en patient er henvist til udredning på et hospital, skal hospitalet, hvis det er fagligt muligt, have udredt patienten inden for 1 måned (30 dage).
  • Hvis hospitalet ikke selv kan udrede inden for 1 måned, skal det forsøge at få patienten udredt inden 1 måned på andre offentlige eller private sygehuse og klinikker.
  • Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for fristen, skal hospitalet inden for samme tidsfrist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.
  • Udredningsplanen skal redegøre for de kommende undersøgelser, som det forventes, at patienten skal gennemgå.

Kilde: Sundhed.dkLike eller del denne artikel