Leif Vestergaard: Medicinrådets metodehåndbog ikke helt velegnet i forhold til rådets opgaver

I dag fremlægges evalueringen af Medicinrådet for Danske Regioners bestyrelse - og på et senere møde beslutter bestyrelsen mulige ændringer. Evalueringen ser blandt andet på, om Medicinrådet lever op til sit formål og de politiske rammebetingelser for rådets arbejde.

I forbindelse med, at der blev truffet beslutning om at oprette Medicinrådet pr. 1. januar 2017, blev det samtidigt besluttet, at Medicinrådet skulle evalueres efter to år. Fremlæggelsen af resultaterne af evalueringen finder sted i dag, torsdag den 16. maj. Danske Regioners bestyrelse vil på baggrund af evalueringen udarbejde forslag til eventuelle justeringer af modellen, som politikerne så skal se på, om de vil godkende.

Medicinrådet drøftede kort på deres møde i går den kommende fremlæggelse af evalueringen. Men rådet er endnu ikke bekendt med resultaterne af evalueringen, forklarer patienternes repræsentant i Medicinrådet, Leif Vestergaard Pedersen:

”Vi kender ikke indholdet af evalueringen. Vi har dog hver især i rådet bidraget med vores observationer. De individuelle observationer er afleveret til formandskabet i Medicinrådet og er taget med i den videre proces. Det er min opfattelse, at flere af os peger på den samme udfordring – nemlig at Medicinrådets metodehåndbog ikke er helt velegnet i forhold til de opgaver, som vi i rådet forventes at løfte,” siger Leif Vestergaard.

 

LÆS OGSÅ: 

 

 

Fakta: Man har i evalueringen af Medicinrådet taget udgangspunkt i, om Medicinrådet efterlever følgende temaer:

Tema 1: De politiske rammebetingelser.

Det undersøges, om Medicinrådets arbejde sker inden for de politiske rammer, som er givet af Danske Regioners bestyrelse og Folketinget (principper for prioritering af sygehusmedicin). Det afdækkes samtidigt, om Medicinrådets afgørelser træffes med armslængde til Danske Regioner, regionerne og Amgros samt hvorvidt regionerne sikrer mulighed for individuel vurdering, jf. Folketingets 7. princip.

Tema 2: En hurtig og ensartet ibrugtagning af nye sygehuslægemidler på tværs af sygehuse og regioner.

Der stilles derfor bl.a. skarpt på, om Medicinrådet overholder de udmeldte tidsfrister for vurdering af nye lægemidler og udarbejdelse af nye behandlingsvejledninger.

Tema 3: Et rimeligt dokumentationskrav for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne.

I forbindelse med oprettelsen af Medicinrådet var der et politisk ønske om, at Medicinrådet skal stille større krav til dokumentationen for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne sammenlignet med regionernes to tidligere medicinråd Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Evalueringen skal være med til at belyse, om Medicinrådet har levet op til det formål.

Tema 4: Et stærkere grundlag for Amgros’ prisforhandlinger og udbud af lægemidler.

Baggrunden for at oprette Medicinrådet har været at opnå bedre priser på sygehusmedicin. Evalueringen skal derfor se på, om Medicinrådet har sikret Amgros et stærkere grundlag for at opnå bedre priser gennem prisforhandlinger og udbud af lægemidler. Evalueringen skal samtidigt sandsynliggøre, hvorvidt Medicinrådet har bidraget til at dæmpe væksten i sygehusmedicinudgifterne.

Tema 5: En effektiv arbejdstilrettelæggelse og effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer i Medicinrådet.

Evalueringen skal forholde sig til en række spørgsmål om, hvorvidt Medicinrådets formandskab sammen med sekretariatet har sikret en effektiv opgaveløsning og rationel anvendelse af de økonomiske ressourcer. I den forbindelse skal evalueringen også forholde sig til, hvorvidt der er en hensigtsmæssig fordeling af de ressourcer, der anvendes på Medicinrådets to hovedopgaver – dvs. på vurderingen af nye lægemidler og udarbejdelse af behandlingsvejledninger.
Ved oprettelsen af Medicinrådet blev det som noget nyt besluttet at inddrage patienterne aktivt i fagudvalgene. Det blev samtidigt besluttet, at Lif, Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen fik en observatørrolle i Medicinrådet. Evalueringen vil se på, om det har fungeret hensigtsmæssigt.

Tema 6: Åbenhed om Medicinrådets arbejde herunder habilitet.

Evalueringen vil have fokus på, om Medicinrådet har sikret størst mulig åbenhed i rådets beslutninger. Samtidigt vil evalueringen se på, om medlemmerne af Medicinrådet og fagudvalgene er habile, samt om der er udfordringer i at få udpeget habile fagudvalgsformænd.

Tema 7: Regionernes efterlevelse af Medicinrådets anbefalinger.

Medicinrådet udarbejder anbefalinger for ibrugtagning af lægemidler. Men det er regionerne, som implementerer vejledningerne og dermed reelt sikrer ibrugtagningen af medicin. Der vil derfor i evalueringen blive spurgt ind til, hvorvidt regionerne efterlever Medicinrådets anbefalinger, herunder hvor hurtigt anbefalingerne implementeres.

Kilde. Danske Regioner

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os