Minister klar med længe ventet lovforslag om ankenævn for læger

Læger, der har oplevet forkert eller mangelfuld sagsbehandling hos Styrelsen for Patientsikkerhed i tilsynssager, har følt, at de har løbet panden mod en mur. Lægerne har længe efterlyst et ankenævn for tilsynssager. Og nu er det på vej. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har nemlig nu spillet ud med et lovforslag om et ankenævn for visse tilsynssager.

Det er netop sendt i høring frem til 26. april.

”Det er meget positivt for lægers retssikkerhed og noget, Lægeforeningen har presset på for i lang tid,” lyder reaktion fra Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

”Det har været længe undervejs. Nu håber jeg, det kører glat igennem Folketinget med tilslutning fra alle partier. Helst før et valg og ellers efter. Der er ingen tid at spilde,” siger han.

Lovforslaget om et ankenævn for visse tilsynssager er helt centralt for både at styrke retssikkerheden for sundhedsprofessionelle og for at genopbygge tilliden til Styrelsen for Patientsikkerhed, mener lægeformanden.

”Det handler grundlæggende om at øge lægers retssikkerhed i situationer, hvor de er sat over for alvorlige sanktioner, der kan gøre det umuligt at arbejde som læge. Med så indgribende en sanktion er det afgørende med retssikkerhed, og at man kan få sagerne anket og kigget på med andre øjne,” siger han.

I bemærkninger til udkastet til lovforslag, skriver Sundhedsministeriet blandt andet:

"Styrelsen for Patientsikkerhed har (...) mulighed midlertidigt at fratage en sundhedsperson sin autorisation eller indskrænke denne, mens styrelsen vurderer, om der ved domstolene skal anlægges en retssag med henblik på permanent fratagelse eller indskrænkning (...) Sundheds- og Ældreministeriet er imidlertid opmærksomt på, at de gældende regler samtidigt kan medføre situationer, hvor sundhedspersoner risikerer at miste eller i væsentlig grad få begrænset deres indtægtsgrundlag. Sundhedspersonen risikerer således som en indirekte konsekvens at blive afskediget fra sin stilling eller være nødsaget til at afhænde egen praksis, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed træffer afgørelse om en væsentlig indskrænkning af deres mulighed for at udføre faglig virksomhed – også selvom det alene sker midlertidigt. For at genskabe tilliden til Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn og styrke sundhedspersonernes retssikkerhed ønsker Sundheds- og Ældreministeriet derfor at give´mulighed for, at sundhedspersoner kan anke særligt indgribende tilsynsafgørelser til et nyt ankenævn, som sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Patientklager."

Det nye Ankenævn for Tilsynsafgørelser skal bestå af en formand og et antal medlemmer. Det foreslås, at sundhedsministeren udpeger nævnets formand, der skal være dommer, og at sundhedsministeren beskikker et vist antal medlemmer efter indstilling fra Advokatsamfundet og Danske Patienter.

Derudover skal der for hvert sundhedsfagligt område beskikkes medlemmer med en sundhedsfaglig uddannelse.

Skal finansieres delvist af gebyrer

Det nye ankenævn vil koste 5,2 mio. kr., og finansieringen foreslås at ske ved en kombination af egenbetaling (gebyrer) og bevilling. Gebyrerne skal give de 2,9 mio. kr., mens de resterende 2,3 mio. kr. gives via Finansloven for 2020.

Gebyrerne foreslås at bestå dels af et klagesagsgebyr på 5.000 kr. pr. ankesag, som vil påhvile den sundhedsperson, der indgiver anken, dels af et gebyr på 250 kr. for hver ny sundhedsperson, der autoriseres.

Andreas Rudkjøbing peger på, at netop finansieringen af ankenævnet giver et lille skår i glæden.

”Jeg ville have foretrukket, at Sundhedsministeriet selv havde fundet alle pengene til et ankenævn. Den nuværende model med delvis brugerfinansiering er ikke groet i vores have. Den vil vi arbejde for at få ændret,” slår han fast.

Tags: Ankenævnet, tilsyn

Like eller del denne artikel