"Sundhed er noget af det allervigtigste for danskerne, og derfor er det folkevalgte politikere, der skal træffe beslutningerne og stå til regnskab overfor vælgerne," siger Stephanie Lose.

Regionernes formand: Fin plan - den skal regionerne nok føre ud i livet

Regeringen og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform er på flere måder en god plan, mener formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

"Vi i regionerne er enige i mange af tankerne i aftalen. Og vi er faktisk i gang med masser af de tiltag, som regeringen og DF foreslår. Men det er vigtigt at slå helt fast: Alle de gode tanker i aftalen kan sagtens realiseres med regionsråd. Der er simpelthen ikke saglige argumenter for at afskaffe regionsråd og dermed svække folkestyret. Derimod vil en afskaffelse af regionsråd skabe massiv uklarhed om, hvem der egentlig har ansvaret for sundhedsvæsenet," siger Stephanie Lose i en pressemeddelelse.

Hun kalder indførslen af et helt nyt folkevalgt organ, som skal høres og involveres i beslutningerne og aktiviteterne i de 21 sundhedsfælleskaber, som en mindre justering, som ikke ændrer på, at planen som et hele svækker folkestyret og centraliserer magten i sundhedsvæsenet.

Hun mener, at det er forkert at nedlægge de folkevalgte regionsråd og erstatte dem med administrative enheder og udpegede bestyrelser.

"Sundhed er noget af det allervigtigste for danskerne, og derfor er det folkevalgte politikere, der skal træffe beslutningerne og stå til regnskab overfor vælgerne," siger hun.

Stephanie Lose opfordrer til, at der kommer en hurtig afklaring på fremtidens sundhedsvæsen:

"Al den snak om sundhedsreform har skabt usikkerhed i sundhedsvæsenet - ikke mindst for patienterne, medarbejdere og de pårørende. Senest har regeringen udskudt vigtige beslutninger om fremtiden for de allersvageste medborgere med handicap. Nu trænger vi til et valg og en afklaring," siger hun.

Hvis aftalen skal blive til virkelighed, kræver det, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti også har flertal efter et kommende folketingsvalg.

 

FAKTA: Sådan skal pengene i den nye Nærhedsfond på 8,5 mia. kr. fordeles i perioden 2020-2025

 • Nye sundhedshuse herunder mulighed for prioritering af psykiatrien (4 mia. kr.).
 • Kapacitets- og kompetenceløft i det nære sundhedsvæsen i kommuner og almen praksis, til bl.a. mere sundhedspersonale (1,8 mia. kr.).
 • Styrket rådgivning fra sygehuse til almen praksis og kommuner (120 mio.kr.).
 • Flere akutberedskaber og et ensartet akutsystem over hele landet (905 mio. kr.).
 • Flere uddannelsesstillinger til læger (400 mio. kr.).
 • Et udvidet Medicinråd: Medicin- og Behandlingsråd (83 mio. kr.)
 • Fri adgang til fysioterapeut og dermed aflastning af læger (700 mio. kr.)
 • Styrkelse af kapacitet og kvalitet for de mest syge psykiatriske patienter (300 mio. kr.)
 • Fremrykket udbygning af behandlingskapacitet i psykiatrisk speciallægepraksis for børn og unge (150 mio. kr.)
 • En særlig indsats for sårbare unge mellem 17 og 20 år (60 mio. kr.)
 • En ny specialiseringsvej for social- og sundhedsassistenter inden for palliation (12 mio. kr.).
 • Undersøgelse og forsøg vedrørende mænd på social- og sundhedsuddannelserne.

 

Her er nogle af hovedelementerne i aftalen:

Patientrettigheder skal styrkes:

 • Et nyt fælles patientvejledernummer vil gøre det let for patienter og pårørende i hele landet at komme i kontakt med en patientvejleder
 • Sygehuset skal oplyse om et konkret alternativt behandlingssted, hvis ventetiden på behandling overskrider 30 dage.
 • Hurtigere adgang til praktiserende speciallæger.
 • Alle førstegangsfødende får ret til to dages ophold på sygehus eller patienthotel for at komme godt i gang med familielivet.
 • Flere patienter får mulighed for at modtage eksperimentel behandling ved livstruende sygdom.
 • For alle patienter betyder sundhedsreformen et klart og tilgængeligt overblik over, hvilke rettigheder man har i sundhedsvæsenet samlet i én lov.
 • Styrket kontrol med overholdelse af patientrettighederne

Psykiatrien skal styrkes:

 • Yderligere 60 mio. kr. årligt til oprettelsen af nye intensive sengepladser i psykiatrien
 • 30 mio. kr. årligt til, at der kan oprettes flere ydernumre for privatpraktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri
 • 10 mio. kr. årligt fra 2020 til særlige indsatser for sårbare unge mellem 17 og 20 år for at sikre sammenhængende forløb. i overgangen fra børne- og ungepsyki-atrien til voksenpsykiatrien

Der skal være flere hænder:

 • Der skal være en større kapacitet i den almene sundhedspraksis, og opgaverne skal tilrettelægges mere fleksibelt. 
 • Der skal uddannes flere praktiserende læger og sygeplejersker: Antallet af hoveduddannelsesforløb for praktiserende læger skal løftes med 100 ekstra forløb i 2019 og 2020 ud over løftet på 30 ekstra forløb i henholdsvis 2019 og 2020. I samme periode kan opslås op til 320 ekstra introduktionsstillinger i almen medicin.
 • Kravet om henvisning fra egen læge for at få adgang til tilskudsberettiget fysioterapibehandling ophæves fra 2021
 • Afskaffelse af 6-årsfristen i den lægelige videreuddannelse
 • Der skal optages 150 flere sygeplejersker årligt på sygeplejerskeuddannelsen. Der afsættes 20 mio. kr. til at etablere en opstartspulje. Puljen kan f.eks. anvendes til uddannelse af flere praktikvejledere.
 • Der afsættes 15 mio. kr. i 2019 til forsøg samt en kortlægning, der kan skabe mere viden om, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres, og hvad der kan motivere sygeplejersker til at gå op i tid
 • Regeringen vil gå i dialog med KL om at øge antallet af pladser på uddannelsen til sundhedsplejersker med op til 30 pladser årligt i fem år.

Øget tryghed på akutområdet og bedre nationale løsninger:

 • 20 ekstra akutte beredskaber – ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler
 • Kvalitetsplan fra Sundhedsstyrelsen skal styrke kvaliteten i de nære sundhedstilbud
 • Bedre samarbejde om højt specialiseret behandling - sygehuse på tværs af landet skal arbejde bedre sammen om at tilbyde den bedste og hurtigst mulige behandling.
 • Bedre patientoverblik – sundhedspersoner skal have adgang til relevant viden om deres patienter på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. Så der er den rette viden i de rette hænder på rette tid

 Nærhed og sammenhæng:

 • 21 sundhedsfællesskaber skal sikre sammenhæng og nærhed. Der skal være bedre kompetencer i det nære sundhedsvæsen og nye moderne sundhedshuse.
 • Regeringen og Folketinget fastsætter retning med en udviklingsplan. Sundhedsvæsen Danmark sikrer fremdrift og sammenhængende løsninger i hele landet, og sundhedsforvaltninger erstatter regionerne.

 

LÆS OGSÅ:

Tags: sundhedseform

Like eller del denne artikel