Medicinrådet kommer med fem nye anbefalinger

Medicinrådet har udsendt fem nye anbefalinger til regionerne. Tre lægemidler anbefales som mulig standardbehandling, mens to lægemidler ikke anbefales som mulig standardbehandling.

Ja til middel mod modermærkekræft

Medicinrådet anbefaler Keytruda (pembrolizumab) som mulig standardbehandling til patienter med modermærkekræft stadium III og lymfeknudeinvolvering efter komplet resektion.

Baggrunden for Medicinrådets vurdering er, at rådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af Keytruda og de forventede omkostninger forbundet med adjuverende og efterfølgende behandling.

Medicinrådet har besluttet at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for terapiområdet, men indtil den er klar, vurderer rådet, at Keytruda kan ligestilles med Opdivo (nivolumab) til adjuverende behandling af patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium III og lymfeknudeinvolvering på baggrund af effekt og bivirkninger.

Det anbefales, at regionerne vælger det regime, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Medicinrådet vurderer, at Keytruda til adjuverende behandling af voksne patienter med modermærkekræft stadium III og lymfeknudeinvolvering efter komplet resektion giver en lille klinisk merværdisammenlignet med placebo. Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav.
Vurderingen er truffet på baggrund af manglende data for overlevelse, distant metastasis free survival og risikoen for permanente endokrinologiske bivirkninger. Rådet har noteret sig, at overlevelsesdata kan forventes i 2022, hvor sagen vil blive taget op igen.

Ja til kombinationsbehandling mod nyrekræft

Medicinrådet anbefaler Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) som mulig standardbehandling til en gruppe af nyrekræftpatienter. Det drejer sig om patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), i intermediær eller dårlig prognosegruppe, der ikke tidligere har modtaget behandling.

Baggrunden for anbefalingen er, at Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med det lignende middel Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy sammenlignet med Sutent (sunitinib) og Votrient (pazopanib), som er dansk standardbehandling.

Medicinrådet vurderer, at Opdivo i kombination med Yervoy til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende mRCC, i intermediær eller dårlig prognosegruppe, der ikke tidligere har modtaget behandling, giver en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med Sutent og Votrient. Evidensens kvalitet i sammenligning med Sutent er moderat. Medicinrådets konklusion tager udgangspunkt i en antagelse om, at Sutent og Votrient er ligeværdige behandlingsalternativer.

Medicinrådet anbefaler, at der i klinikken systematisk indsamles relevante effekt- og bivirkningsdata for patienter med mRCC, der sættes i behandling med Opdivo i kombination med Yervoy og eventuel efterfølgende behandling. Efter to år vil Medicinrådet tage stilling til, om anbefalingen fortsat skal gælde.

Opdivo og Yervoy er immuncheckpoint-hæmmere (PD-1-hæmmer og CTLA-4-hæmmer), som forstærker immunforsvarets evne til at dræbe kræftcellerne.

Ja til middel mod nyrekræft

Medicinrådet har besluttet at anbefale Fotivda (tivozanib) som mulig standardbehandling til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), der ikke tidligere har modtaget behandling.

Baggrunden for beslutningen er, at Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med Fotivda sammenlignet med Sutent (sunitinib) og Votrient (pazopanib), som er dansk standardbehandling.

Medicinrådet anbefaler, at regionerne, under hensyntagen til de godkendte indikationer og de undersøgte patientpopulationer, vælger det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Medicinrådet har tidligere vurderet, at Fotivda til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), der ikke tidligere har modtaget behandling, giver en ikke-dokumenterbar kliniskmerværdi sammenlignet med Sutent og Votrient. Evidensens kvalitet er meget lav.

Fotivda (tivozanib) hæmmer vaskulær endotelial vækstfaktorreceptor (1, 2 og 3), og dermed hæmmes tumorvækst. Fotivda er formuleret som oral kapselbehandling.

Nej til middel mod leverkræft

Medicinrådet anbefaler ikke Cabometyx (cabozantinib) som mulig standardbehandling til tre grupper af patienter med leverkræft. 

I Medicinrådets vurdering lyder det, at de patienter, som Cabometyx ikke anbefales til, er voksne patienter med hepatocellulært karcinom og leverfunktion svarende til Child-Pugh A, i performance status 0-1 i følgende tre populationer: 

 • patienter, som har tålt sorafenib, og hvis sygdom er progredieret under behandling med sorafenib.
 • patienter, som tidligere er behandlet med men ikke har tålt sorafenib.
 • patienter, hvis sygdom tidligere er progredieret på to tidligere behandlinger, hvoraf en er sorafenib. 

For population 1 og 3 har Medicinrådet vurderet, at Cabometyx har negativ klinisk merværdi sammenlignet med henholdsvis Stivarga (regorafenib) og placebo. Medicinrådet kan derfor ikke anbefale Cabometyx som mulig standardbehandling uanset pris.

For population 2 vurderer Medicinrådet, at der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi (ikke-dokumenterbar) og omkostningerne ved behandling med Cabometyx sammenlignet med placebo.

Avanceret hepatocellulært karcinom forekommer hos cirka 40 patienter om året, som typisk har en kort restlevetid. Patienterne behandles med livsforlængende hensigt. Nexavar benyttes som standardbehandling i første linje. Ved progression på Nexavar kan patienterne behandles med Stivarga i anden linje.

Cabometyx (cabozantinib) er indiceret til systemisk behandling i anden eller senere linjer af patienter med avanceret hepatocellulært karcinom, som tidligere er behandlet med Nexavar (sorafenib). Cabometyx tages som en 60 mg tablet én gang dagligt.

Nej til middel mod blodsygdom

Medicinrådet anbefaler ikke caplacizumab som mulig standardbehandling til erhvervet trombotisk trombocytopenisk purpura (aTTP).

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os