Regioner blæser på Medicinrådets anbefalinger

ANALYSE/KOMMENTAR: En mindre sag om astmamedicin viser, at regionerne mangler vilje til at indgå nationale aftaler. Den udstiller svaghederne i systemerne rundt om Medicinrådet, og at der ikke er nogen systematik i at følge op på, om regionerne faktisk følger anvisningerne fra Medicinrådet.

Den 18. september sidste år mødtes Tværfagligt Forum for Koordinering af Medicin, et af de nyere organer, når det gælder ibrugtagning af Medicin i Danmark. Mødet foregik hos Danske regioner på Dampfærgevej på Østerbro i København.


NY SERIE

Patienternes Evaluering af Medicinrådet:
Dur det nye organ?

Om kort tid går Danske Regioner i gang med sin evaluering af Medicinrådet, og dermed lever de op til deres to år gamle løfte, som skulle sikre, at deres dengang splinternye råd skulle bedømmes, så alle kan se, om det var en god beslutning.  

Men lige nu er der ingen grund til at tro, at regionernes proces reelt vil være optaget af virkeligheden, og derfor igangsætter vi "Medicinrådet – Patienternes Evaluering".

"Patienternes Evaluering" baserer sig i første omgang på kommentarer med udgangspunkt i dokumenter fra sagen, især referater fra møder i de relevante organer; Medicinrådet, de regionale lægemiddelkomiteer, de sundhedsfaglige komiteer, råd og nævn, Det tværregionale forum for koordination af medicin og andre organer, suppleret med oplysninger om, hvordan lægemidler faktisk er taget i brug efter Medicinrådets afgørelser.

Dernæst får patientforeninger adgang til at kommentere Medicinrådets håndtering, og derefter gives ordet til lægerne på området – og endelig får Medicinrådet mulighed for at kommentere. Alle reaktionerne publiceres naturligvis.

Har du input eller bidrag til evalueringen, så send dem til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

På dette møde skulle det vise sig, at Region Hovedstaden ikke har til sinds at overholde afgørelser truffet af Medicinrådet.

Regionen, som ellers leverer den ene af Medicinrådets to formænd, nemlig Steen Werner Hansen, bøjer reglerne og opfinder nye metoder, uagtet at hele apparatet bag Medicinrådet, nemlig Amgros og fagudvalgene, har gennemtænkt sine anbefalinger. Kort tid efter anbefalingerne er forfattet, gør regionerne, hvad der passer dem – og i dette tilfælde er det ovenikøbet anført af Hanne Rolighed, kliniskfarmakolog og medlem af Medicinrådet. 

Sagen er såmænd ikke stor, og afdækningen, som vil fremgå af denne kommentar, er bestemt også kedelig. Men den er også symptomatisk for regionernes manglende vilje til at indgå nationale aftaler, og derfor udstiller den svaghederne i systemerne rundt om Medicinrådet. At der ikke er nogen systematik i at følge op på, om regionerne faktisk følger anvisningerne.

Her er omstændighederne:

Mødet 18. september var planlagt til at vare tre timer, og det havde deltagelse af repræsentanter fra alle landets regioner, typisk med et par repræsentanter per region, og formålet var – og er – at drøfte, hvordan beslutninger om ny medicin skal rulles ud over hele landet, alt sammen så det foregår nogenlunde ens. 

Denne gang mødte 9 af forummets 14 medlemmer op. Som så ofte før havde Medicinrådets formandskab, Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen, også meldt afbud, og det er måske såre naturligt. De har så rigeligt at gøre med Medicinrådet. Modsat så kan man undre sig over, at de også skal være med her, når de så sjældent deltager.

Formand for Tværfagligt Forum er Hanne Rolighed Christensen, som også er den dominerende kliniske farmakolog i netop Medicinrådet – hun er også den drivende kraft i arbejdet med at sikre, at regioner ikke går enegang og indfører deres egne metoder. 

En af deltagerne, Kim Brixen fra Region Syddanmark, der til daglig er direktør og overlæge på Odense Universitetshospital, og regionens mest fremtrædende repræsentant i dette organ, kunne ikke være i København, så han deltog per video, og det skulle vise sig at være vigtigt, da Tværfagligt Forum nåede frem til punkt 2 på sin dagsorden – nemlig det faste punkt, hvor rådet skal drøfte ”Anbefalinger fra Medicinrådet siden sidste møde.”

Den allerførste sag, som skulle drøftes under det punkt, var anvendelsen af lægemidlet benralizumab (Fasenra) som mulig standardbehandling af moderat til svær, eosinofil astma. Det lægemiddel var netop blevet godkendt som tredjelinjebehandling, hvis førstevalget Nucala og andenvalget Cinqaero ikke har fungeret. 

På mødet oplyste Region Hovedstaden, at man havde ændret i rækkefølgen af denne anbefaling, således at Fasenra skulle foretrækkes fremfor Cinqaero – det var sket efter rådgivning fra regionens sundhedsfaglige råd om lungemedicin. Det så uskyldigt ud, men ved nærmere overvejelse var der tale om, at regionen – af en eller anden grund – ikke var tilfreds med Medicinrådets afgørelse. Derfor havde regionen simpelt hen tilsidesat rådets afgørelse. 

På mødet blev det kaldt "en justering af en enkelt anbefaling fra Medicinrådet". Men den bagatellisering blev gennemskuet af Region Syddanmark, hvor Kim Brixen jo fulgte mødet via video. Det fremgår af referatet: ”Hertil bemærkede Region Syd, at det vil være hensigtsmæssigt, at Region Hovedstaden retter henvendelse til formandskabet for Medicinrådet om dette". Region Syddanmark anfægtede altså Region Hovedstadens beslutning – den sag skulle afgøres af Medicinrådet.

Der ender referatet, og det fremgår ikke, hvad sagen reelt handlede om, eller om Tværfagligt Forum gik videre med sagen. Men at dømme efter de efterfølgende referater fra dette og andre organer er det ikke sket. Behandlingsvejledningen om svær astma har ikke været på dagsordenen på de fire møder, Medicinrådet har haft siden Region Hovedstaden blev opfordret til at gå til Medicinrådet med sin aparte tilsidesættelse af en helt ny anbefaling. 

Derfor skal man finde et andet referat frem for at forstå, hvad dette intermezzo egentlig handler om. 

Det fremgår nemlig af referat af møde mellem Hovedstadsregionens Lægemiddelkomite og regionens Sundhedfaglig råd for Lungesygdomme, behandling af svær astma. Dette møde fandt sted på Region Hovedstadens Apotek på Marielundsvej 25 i Herlev, i det lille mødelokale.

Her mødtes Hanne Rolighed Christensen med en række af regionens førende lungemedicinere. Og her drøftedes Medicinrådets anbefaling af Fasenra som tredjevalg til svær astma også.

Men her gjorde Region Hovedstaden – under Medicinrådets radar – oprør mod Medicinrådets beslutninger:

Det fremgår af referatet:

”Der er enighed om at følge Medicinrådsvejledningen ift. 1.valg (Nucala). I Medicinrådsvejledningen er 2. valg Cinqaero, mens 3. valg er Fasenra. Denne rækkefølge er valgt ud fra antagelsen om, at en gennemsnitlig astmapatient vejer 80 kg. Når en patient vejer 80 kg er Cinqaero billigere at anvende end Fasenra.

Da dosering af Cinqaero er vægtbaseret, stiger udgiften til Cinqaero med patientens vægt. Når patienten vejer over 83 kg er det billigst at anvende Fasenra, mens det er billigst at anvende Cinqaero, når en patient vejer under 83 kg. Sundhedsfaglig Råd oplyser, at den gennemsnitlige astma patient vejer over 83 kg. Det blev derfor besluttet at:

1.valg er Nucala

2.valg er Fasenra

3.valg er Cinqaero

Patienter skiftes fra Nucala til Fasenra/Cinqaero, hvis der opleves manglende effekt Nucala.

Eksisterende patienter i behandling med Cinqaero skiftes til Fasenra hvis muligt. Dette gælder fra den 01.10.18, hvor de nye lægemiddelkontrakter træder i kraft. 

Sådan kan en region vælge at blæse på Medicinrådets beslutninger, og i dette tilfælde drejer det sig altså om Region Hovedstaden, hvor den ene af Medicinrådets formænd, nemlig Steen Werner Hansen, kommer fra, og beslutningen anføres af en anden af Medicinrådets førende kapaciteter, nemlig Hanne Rolighed. 

Beslutningen fandt sit alibi ved at henvise til nogle argumenter omkring vægt.

Men Medicinrådets afgørelse blev jo også truffet på baggrund af en række forudsætninger, som fagudvalget havde opstillet – og den beslutning blev truffet i samme måned, som Region Hovedstaden valgte at opfinde sin egen anbefaling.

Det er værd at bemærke, at Amgros forud for Medicinrådets beslutning har afgjort, hvordan disse lægemidler skal bedømmes – de overvejelser anvendtes til at bedømme økonomien ved de enkelte lægemidler, og de fremgår af Amgros’ publikation: Udvidet sammenligningsgrundlag – Biologiske lægemidler til svær eosinofil astma, 2. vurdering.

Den sammenligning har været endog særdeles detaljeret. Alt muligt er indregnet, f.eks. arbejdstiden hos de involverede medarbejdergrupper (læger, sygeplejersker, ja, lige frem sekretærer) Patientomkostningerne er indregnet med transporttid og også selve transporten. Der er lagt vægt på omkostningerne til undersøgelser. Monitorering og analyser. Selv belastningen af lokaler indgår i beregningen. Indlysende har Amgros også beregnet konsekvenserne vedrørende dosis – og må man formode vægten af patienterne.

Hele dette analysearbejde har Region Hovedstaden valgt at tilsidesætte – og i stedet vælge sit eget målesystem. Ikke overraskende, at deres kolleger i Region Syddanmark og velsagtens også fra de andre regioner ryster på hovedet af Hanne Rolighed.

Der er med andre ord ingen opbakning selv fra Region Hovedstaden – som ellers leverer en af formændene til Medicinrådet – til Medicinrådets beslutninger. Hanne Rolighed Christensen tilsidesætter det enorme forarbejde som er gjort i Medicinrådet, Amgros og Medicinrådets fagudvalg, og som hun selv har godkendt.

Derfor føjer sådanne sager sig til talløse andre, der viser, at regionerne ganske enkelt ikke formår at enes om noget som helst. 

Kanske regeringens sundhedsreform ikke er så tosset endda.

 

LÆS OGSÅ:

Tags: Medicinrådet, patienternesevaluering

Like eller del denne artikel