Handlingsplan for psykiatrien på vej til vedtagelse

Den første del af psykiatrihandlingsplanen, som regeringen barslede med 21. september, er nu blevet til lovforslag, som netop er sendt i høring. Resten kommer dryppende i de kommende uger og måneder.

I denne første runde er der tale om forslag til ændring af loven om brug af tvang i psykiatrien (psykiatriloven), sundhedsloven og diverse andre love. Det handler bl.a. om udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, anvendelse af kropsscannere og narkohunde og ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler.

Både disse og kommende lovforslag er stillet i henhold til regeringens to måneder gamle udspil på psykiatriområdet: ’Vi løfter i fællesskab - En samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025’. Det indeholder en række nye initiativer fordelt på seks indsatsområder, der alle har til formål at give en styrket og sammenhængende behandling af mennesker med psykiske lidelser og opprioritere den indsats, der ligger før og efter en eventuel indlæggelse i psykiatrien, som det hedder.

Bedre samarbejde mellem sektorerne

I forhold til psykiatriloven stilles der således nu forslag om, at der skal indgås udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for alle voksne indlagte psykiatriske patienter, der modtager støtte som følge af nedsat psykisk funktionsevne. Formålet er at sikre en bedre sammenhæng mellem indsatserne i regioner og kommuner for patienter, som efter udskrivning risikerer at blive tabt i overgangen mellem forskellige behandlingsinstanser.

Desuden stilles der forslag om, at der på alle psykiatriske afdelinger kan anvendes kropsscannere ved undersøgelse af patienter eller andre, der søger adgang på afdelingerne ved mistanke om, at der medbringes medikamenter, rusmidler eller farlige genstande på afdelingerne. Også at der ved samme mistanke kan anvendes narkohunde ved undersøgelse af den psykiatriske afdelings udearealer. Formålet er at styrke indsatsen i forhold til misbrug i psykiatrien og sikre færre rusmidler og farlige genstande på de psykiatriske afdelinger.

Endelig stilles der i psykiatriloven forslag om, at ordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning skal ophøre. 

Bedre behandling af retspsykiatriske patienter

Ift. sundhedsloven går det nye lovforslag på, at der skal kunne opkræves færdigbehandlingstakster for psykiatriske færdigbehandlingsdage. Det sker for at styrke kommuners økonomiske incitament til at hjemtage borgere efter endt behandling, som det hedder i høringsmaterialet.

Ift. autorisationsloven går ændringsforslaget på, at personer med et stofmisbrug og med behandlingskrævende akutte abstinenser straks tilbydes abstinensbehandling, indtil den egentlige lægelige stofmisbrugsbehandling kan iværksættes.

Endelig stilles der iht. lov om retspsykiatrisk behandling m.v. forslag om, at behandlingsmulighederne for ambulante patienter i retspsykiatrien udvides ved, at regionerne får mulighed for at indgå aftale med privathospitaler om at varetage behandlingen af retspsykiatriske patienter med ambulant behandlingsdom. Formålet er at sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten på privathospitaler.

Lovforslagene ventes fremsat for Folketinget i februar 2019 og skal efter hensigten træde i kraft 1. juli samme år.

 

 

Om psykiatrihandlingsplanen

Med psykiatrihandlingsplanen har regeringen valgt at sætte ind med 43 konkrete initiativer fordelt på seks indsatsområder:

  1. Flere gribes med en tidligere og lettilgængelig indsats.
  2. Personalets kompetencer styrkes og bruges bedre.
  3. Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes til gavn for mennesker med psykiske problemer.
  4. De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling.
  5. Bedre sammenhæng i borgerens indsatser.
  6. Mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Tags: psykiatri, psykiatrihandlingsplan

Like eller del denne artikel