Tre nye anbefalinger fra Medicinrådet

På rådsmødet i går færdigbehandlede Medicinrådet nye lægemidler/indikationsudvidelser til ikke-småcellet lungekræft, kutant c-celle lymfom og forebyggelse af cytomegalovirus (CMV)-reaktivering og -sygdom.

To lægemidler anbefales som mulig standardbehandling:

Letermovir (PREVYMIS) til profylakse mod cytomegalovirus (CMV)-reaktivering og -sygdom hos voksne CMV-seropositive recipienter af allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT)

Atezolizumab (Tecentriq) til visse patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Et lægemiddel anbefales ikke som mulig standardbehandling:

Brentuximab vedotin (Adcetris) til kutant T-cellelymfom.

Medicinrådet har desuden justeret følgende anbefalinger, efter at EMA har indskrænket indikationerne, nemlig pembrolizumab til urotelialt karcinom (kræft i blære/urinveje) og atezolizumab til urotelialt karcinom.

Anbefalingerne er udsendt til regionerne.

Tags: Medinrådet

Like eller del denne artikel