Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Ulf Christian Frølund siger, at det kan være udfordrende for de hæmatologiske afdelinger, at de læger, der er tilknyttet et fagudvalg, tages ud af den daglige drift, når der er mødeaktiviteter i fagudvalget.

Sygehusafdeling melder fra: Har ikke mandskab nok til at deltage i fagudvalg under Medicinrådet

Ledelsen på den hæmatologiske afdeling ved Aalborg Universitetshospital har været nødsaget til at melde ud, at afdelingens læger ikke kan deltage i fagudvalgsarbejde i Medicinrådet resten af året. Medicinrådet forholder sig roligt til udmeldingen.

Cheflæge på Afdeling for Blodsygdomme ved Aalborg Universitetshospital, Jakob Madsen, forklarer i en mail til Sundhedspolitisk Tidsskrifts søstermedie Hæmatologisk Tidsskrift, at ledelsens udmelding har været en konsekvens af mangel på personaleressourcer på afdelingen, hvorfor ledelsen har set sig nødsaget til at prioritere det kliniske arbejde over fagudvalgsmøder i en periode.

”Det drejer sig om uheldige sammentræf af langtidssygemeldinger og lignende, der har gjort det svært for os at få dækket vores kliniske funktioner,” skriver han.

Udmeldingen berører alle de hæmatologiske fagudvalg under Medicinrådet, hvor Region Nordjylland har repræsentanter. Det vil sige fagudvalget vedrørende akut leukæmi, benign hæmatologi, kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), kronisk myeloid leukæmi (CML), immunglobulinsubstitution, lymfekræft og knoglemarvskræft. Fagudvalgene består af hæmatologiske speciallæger udpeget af henholdsvis de respektive regioner og den relevante multidisciplinære cancergruppe samt speciallæger i klinisk farmakologi, farmaceuter og patientrepræsentanter. Speciallægerne er klinisk arbejdende læger, og når der er mødeaktivitet i fagudvalgene, tages de ud af den daglige drift – uden kompensation. 

Et solidt setup

Medicinrådet er bekendt med, at nogle fagudvalgsmedlemmer fra Region Nordjylland aktuelt ikke har mulighed for at deltage i fagudvalgsarbejdet. Indtil videre har det dog ikke haft konsekvenser for de sager, de berørte hæmatologiske fagudvalg er i gang med at vurdere, skriver rådets formænd i en mail.  

”Det skyldes, at vi har et solidt setup, hvor der er udpeget kliniske eksperter fra alle fem regioner i flere af de pågældende fagudvalg,” lyder det.

”Fagudvalgene spiller en vigtig rolle i Medicinrådets arbejde, blandt andet fordi medlemmerne har værdifuld viden om klinisk praksis. Det er en præmis for udvalgenes arbejde, at de hospitalsansatte medlemmer skal få deres arbejde i Medicinrådet til at passe ind blandt deres øvrige opgaver på hospitalerne. Derfor er der indimellem fagudvalgsmedlemmer, der er forhindret i at komme til møder eller deltage i arbejdet på anden vis.”

Formændene slutter af med at skrive, at de ser frem til, at alle medlemmer i de berørte fagudvalg igen kan deltage i arbejdet, ”da den regionale forankring og nationale dækning er vigtig både for fagudvalgenes arbejde og for implementeringen af Medicinrådets anbefalinger og vejledninger”.

Arbejdet kan belaste

Ulf Christian Frølund, ledende overlæge på hæmatologisk afdeling i Roskilde, sidder som formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende knoglemarvskræft, som er et af de fagudvalg, der påvirkes af personalesituationen i Aalborg. Han skriver i en mail, at situationen i Aalborg nødvendigvis betyder, at fagudvalget er reduceret i forhold til dimensioneringen.

”Vi savner selvfølgeligt vores kollega fra Region Nord i vores faglige diskussioner, men vores faglige ståsted er vanligvis det samme,” skriver han.

Ulf Christian Frølund skriver videre, at det kan være udfordrende for de hæmatologiske afdelinger, at de læger, der er tilknyttet et fagudvalg, tages ud af den daglige drift, når der er mødeaktiviteter i fagudvalget.

”Det kan være en belastning for de enkelte afdelinger, og det er formentligt forklaringen på, at den hæmatologiske repræsentant fra Region Nord ikke kan deltage i fagudvalgsarbejdet på nuværende tidspunkt,” skriver han. 

Tilbage til næste år

Kim Theilgaard-Mönch har siden i sommer været formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende akut leukæmi. Han vurderer, at den nuværende situation ikke er optimal.

”Hvis der mangler et fagudvalgsmedlem, så mangler vi både en ekspert og en repræsentant fra en af regionerne. Og det er selvfølgelig ikke optimalt. Akut leukæmi er en lille sygdomsgruppe, og derfor er der ikke så forfærdelig mange læger med ekspertise på området i Danmark. Det kan ikke undgå at forringe kvaliteten af en rapport, hvis man er færre til at lave den,” siger han.

”Når det er sagt, så kan man diskutere, hvad et mindre fagudvalg i Danmark kan gøre anderledes eller bedre end de fageksperter i FDA og EMA, der har taget stilling til og godkendt behandlingerne. Hvis en behandling er godkendt af EMA, så vil vi i sagens natur sjældent stille os helt på tværs i fagudvalget.”

Jakob Madsen skriver, at han forventer, at de nordjyske fagudvalgsmedlemmer kan deltage igen på vanlig vis tidligt i 2024.

Del artikler