"Jeg kan godt forstå, hvis dette skaber bekymring hos patienter og pårørende. Vi er selv påvirkede af omfanget af og alvoren i fundene," siger Claus Graversen. Foto: Bo Amstrup/Region Midtjylland

Intern undersøgelse: Totalt rod i behandlingen af psykisk syge patienter

Patienternes medicin er ikke altid tilstrækkeligt dokumenteret i journalen. Screeningen for selvmord er ikke systematisk nok. Opfølgning på medicineringen er svingende. Og patienternes behandlingsplaner er mangelfulde.

Det viser en ny, intern undersøgelse af behandlingen af de sværest psykisk syge patienter i Vestjylland.

Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed varslet tilsynsbesøg i voksenpsykiatrien i Herning og Holstebro senere i juni.

"Jeg kan godt forstå, hvis dette skaber bekymring hos patienter og pårørende. Vi er selv påvirkede af omfanget af og alvoren i fundene, men nu får vi fat om det. Og medarbejderne er meget optaget af at bidrage til arbejdet med at sikre bedre interne arbejdsgange, så kvaliteten løftes til gavn for patienterne," siger sygeplejefaglig direktør i psykiatrien i Region Midtjylland, Claus Graversen.

Den interne undersøgelse leder nu til en handleplan, som skal trykprøves, når Styrelsen for Patientstikkerhed kommer på tilsynsbesøg.

"Vi tager fundene meget alvorligt, for de kan i værste fald være patientkritiske. Det er ikke godt nok og skal forbedres hurtigst muligt, for der må ikke herske usikkerhed om behandlingskvaliteten," siger Claus Graversen. 

Afdelingen i Herning og Holstebro har i mange år været præget af mangel på psykiatriske speciallæger. Regionspsykiatrien Vest varetager syv regionsfunktioner i demens, skizofreni, affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser, ADHD, PTSD og traumatiserede flygtninge og dækker Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing, Struer og Ikast-Brande, og normeringen er på 18,9 psykiatriske overlæger. Men faktum er, antallet af speciallæger gennem en årrække er skrumpet ind til kun to ansatte, hvilket er alt for få til at løfte opgaverne.

Og det fik i april regionen til at beslutte at opgive varetagelse af sine syv regionsfunktioner og flytte behandlingsansvaret for patienterne til Aarhus - til hhv. Afdeling for Psykose og Afdeling for Depression og Angst ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Patienterne behandles dog fortsat i Herning og Holstebro.

Og den nye interne undersøgelser viser, at der er hårdt brug for den yderligere aflastning for at skabe luft til, at ledere og medarbejdere kan rette op på manglerne i de interne arbejdsgange.

For at støtte arbejdet er hospitalsledelsen nu også selv fysisk til stede i afdelingen flere gange om ugen.

Her fra 2. juni overvåges data tæt for bl.a. screening for selvmordsrisiko, udarbejdelse af behandlingsplaner og medicinopfølgning. Der er aftalt farmakologiske konferencer med Klinisk Farmakologisk Afdeling. Endvidere vil der fra uge 23 blive gennemfør et intensivt brush-up- kursus i dokumentationspraksis.

Den interne undersøgelse er gennemført henover foråret og bestod af gennemgange af journaler og kvalitetsdata samt interviews med både medarbejdere og ledere.

Peter Møller Andersen, der er psykiatrisk overlæge ved Psykiatrien under Aarhus Universitetshospital i Skejby, sagde i april til Sundhedspolitisk Tidsskrift, at han er bekymret over udsigten til den ekstra dynge af opgaver. For ifølge ham mangler regionen 40 psykiatriske speciallæger, heraf 15 i Skejby.

"Så den er gal i hele regionen. Og når Herning frasiger sig regionsfunktion, så kommer hele presset jo i stedet på Skejby,” sagde Peter Møller Andersen i april.

 

Fakta om fund i den interne undersøgelse

Formålet med den interne undersøgelse har været at se på de områder, hvor der kan være et behov for at iværksætte en forbedringsindsats.

Undersøgelsen viser bl.a.:

  • Der går for længe, inden patienterne bliver udredt, diagnosticeret og får en behandlingsplan.
  • Uensartet behandling hvor nogle patienter har ustrukturerede og langtrukne behandlingsforløb.
  • Medicingennemgang foretages ikke systematisk.
  • Patienter, som behandles med mindst tre antipsykotika, er over gennemsnittet i regionen.
  • Selvmordsscreening ved udskrivelse sker ikke systematisk.
  • Færre indlagte patienter får foretaget TOKS – tidlig opsporing af kritisk sygdom.
  • Afdelingen ligger lavt behandlingskvalitet målt i de kliniske kvalitetsdatabaser.
  • Eftersamtaler efter tvang afholdes og dokumenteres ikke systematisk.
  • Høj personaleomsætning.
  • Læger og sygeplejersker oplever at stå alene med et stort ansvar i patientforløbet.
Kilde: Region Midtjylland

  

Relaterede artikler

Tags: psykiatri

Like eller del denne artikel