“Når medarbejderne først kommer til Roskilde og ved selvsyn ser lokalerne og arealerne, så har jeg faktisk tiltro til, at det er noget folk godt kan se sig selv i og have lyst til at arbejde med på," siger Anne Hertz, der er vicedirektør i Region Hovedstadens psykiatri.

Undersøgelse: Retspsykiatrien i hovedstaden risikerer omfattende personaleflugt

Region Hovedstadens Psykiatri vil lukke alle sine retspsykiatriske afsnit i Glostrup og flytte patienter og ansatte til Ny Retspsykiatri i Roskilde. Men det vil udløse personaleflugt og ringere behandling, advarer tillidsrepræsentanter efter spørgeskemaundersøgelse.

Omfattende personaleflugt og en betydelig forringelse af behandlingskvaliteten.

Det kan blive konsekvensen, hvis politikerne i Region Hovedstaden gør alvor af planen om at lukke de to eneste retspsykiatriske afsnit i Glostrup og flytte deres patienter og personale til den Nye Retspsykiatri på Psykiatrisk Center Skt. Hans i Roskilde. I hvert fald hvis man skal tro en spørgeskemaundersøgelse, som tillidsrepræsentanter har gennemført blandt retspsykiatriens læger og plejepersonale, efter at regionsrådet havde meldt ud, at det som et led i en tilpasning af hospitalets intensive retspsykiatriske kapacitet til det faktiske behov ville nedjustere antallet af senge fra 146 til 126.

Tillidsrepræsentanterne er bekymrede over, at regionsrådet i den forbindelse vil lukke de to retspsykiatriske afsnit ved Psykiatrisk Center Glostrup med en samlet kapacitet på netop 20 senge, og samle patienter og personale i Ny Retspsykiatri, Skt. Hans. Undersøgelsen skulle belyse i hvor høj grad personalet var parate til at flytte med, fortæller Rikke Annette Bondorff, der er tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i retspsykiatrien ved Psykiatrisk Center Glostrup.

“Som tillidsrepræsentanter frygter vi, at hospitalet kommer til at tabe værdifulde kompetencer på denne her bekostning. For vores undersøgelse viser, at der er en del, der arbejder i psykiatrien, som af private årsager ikke kan se sig selv transportere sig den lange vej fra København til Roskilde hver dag,” siger Rikke Annette Bondorff. Hun henviser til, at knap to tredjedele af de ansatte ifølge undersøgelsen ikke forventer at være tilbage i retspsykiatrien efter den planlagte flytning. Siger de alle op, må retspsykiatrien vinke farvel til 41,5 årsværk og miste ca. 567 år specialiseret erfaring. Og de kompetencer kan hospitalet set fra hendes stol få meget svært ved at erstatte. For det at arbejde med retspsykiatriske patienter kræver både høj faglighed, træning og en tillidsfuld relation til patienterne, der typisk har levet et hårdt liv med svær psykisk sygdom, stofmisbrug og kriminalitet.

“Det retlige speciale kræver særlige kompetencer. Medarbejderne i Glostrup og på Skt. Hans har arbejdet i mange år med dette speciale og har dyb indsigt i, hvad det vil sige at kunne løse denne komplekse opgave. Og disse kompetencer bliver svære at erstatte, når så mange ansatte ikke ønsker at komme med til de nye afsnit,” siger hun.

At regionsrådet ville flytte de to Glostrupafsnit til Roskilde er nyt for personalet. De ansatte fik det først at vide fem dage før, at social-og psykiatriudvalget i slutningen af juni skulle tage beslutning om at indstille forslaget. Medarbejderne var hverken blevet orienteret om eller havde haft mulighed for, at se og kommentere de kapacitetsberegninger, som udvalget lagde til grund for deres beslutning, pointerer hun.

“Medarbejderne bliver selvfølgelig meget overraskede og vrede over, at de lige pludselig står i denne her situation og bad os derfor os tillidsrepræsentanter om at gå ind i sagen. For at få et klart billede af, hvordan medarbejderne forholder sig til udmeldingen, bad vi dem om at udfylde et spørgeskema,” siger Rikke Anette Bondorff.

Om sammenlægningen bliver en realitet, beslutter regionsrådet på sit møde 22. september. Frem til den skæringsdato vil tillidsrepræsentanterne forsøge at synliggøre de ansattes bekymring for offentligheden.

Én af dem, som ifølge Rikke Anette Bondorff kan tegne et kvalificeret billede af konsekvenserne, er Hans Henrik Ockelmann, der i mere end 20 år har været overlæge i retspsykiatrien i Glostrup og dermed har godt styr på personalets kompetencer.

“Som tillidsmændenes spørgeskema-undersøgelse viser, er der jo faktisk en del af vores medarbejdere, som allerede nu kan sige, at de ikke ønsker at tage til Roskilde i forbindelse med en flytning. Og det vil betyde, at vi i hvert fald midlertidigt vil komme til at se en forringelse af den service, vi kommer til at yde i forhold til de retspsykiatriske patienter. Hvor lang den bliver, det ved vi ikke, men man kan jo se til Region Sjælland, hvor det tog tre år før retspsykiatrien var oppe at køre fordi man havde svært ved at rekruttere folk,” siger Hans Henrik Ockelmann, der også frygter, at flytningen vil gå hårdt ud over patienterne.

“Når man flytter alle de vanskeligste retslige patienter ud af regionen, bliver det meget sværere at genetablere deres liv, som jo egentlig er det, vores bestræbelser går ud på. Det vil kræve, at vi flere gange om ugen kører patienter frem og tilbage mellem Roskilde og København, og at pårørende er villige til at tilbagelægge de mange kilometer for at komme på besøg,” siger han, der også forventer, at det vil besværliggøre retspsykiatriens samarbejde med domstole og politi.

At afstanden betyder noget, så man i øjnene før 2012, hvor man var træt af at have de varetægts-surrogerede siddende i Region Sjælland og derfor valgte at flytte dem til Region Hovedstaden.

Hvis Glostrup lukkes, og medarbejdere og patienter rykkes til Skt. Hans, opfordrer han regionsrådet til at være meget mere åbne omkring, hvad der præcist kommer til at ske. Det vil kunne afbøde en personaleflugt.

“Medarbejderne har behov for i ordentligt tid at få klar besked om, hvad vilkårene for flytningen er. For usikkerheden er jo det værste. Og det er det, jeg mener, tallene er et udtryk for - usikkerhed og bekymring for fremtiden,” siger han.

Anne Hertz, der er vicedirektør i Region Hovedstadens psykiatri, bekræfter, at hun har set resultatet af spørgeskemaundersøgelsen.

“Direktionen kan selvfølgelig godt forstå medarbejdernes frustrationer. Det er ikke sjovt, når man pludselig får at vide, at man skal flyttes langt væk til et andet sted. Vi håber, at alle medarbejdere og ledere følger med, da vi har plads til alle,” siger Anne Hertz. Hvordan flytningen præcist kommer til at foregå kan hun dog endnu på stående fod ikke sige.

“Vi ved endnu ikke, hvordan de forskellige medarbejdere vil blive indplaceret, men vi holder en samtale med alle medarbejdere og hører deres ønsker. Og det vi foreløbigt kan høre på gruppeniveau er, at medarbejderne ønsker at følge med deres kendte kolleger. Og det vil vi selvfølgelig prøve at imødekomme. Og det er der gode muligheder for set i lyset af, at Ny Retspsykiatri Skt. Hans får nogle store sengeafdelinger."

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Spørgeskemaundersøgelsen tyder på, at flytningen kan udløse personaleflugt. Frygter I ikke samme tilstande som i Region Sjælland, der i årevis har kæmpet med rekruttering?

“Når medarbejderne først kommer til Roskilde og ved selvsyn ser lokalerne og arealerne, så har jeg faktisk tiltro til, at det er noget folk godt kan se sig selv i og have lyst til at arbejde med på. Der vil være meget høj grad af sikkerhed i de nye rammer. Der vil være meget høj grad af uddannelse og kompetenceudvikling af personalet. Det bliver anderledes at arbejde i det nye byggeri, som virkelig er baseret på recovery-tankegangen med adgang til mange flere aktiviteter udendørs og indendørs,” siger hun.

Vil en flytning af retspsyk ud af byen ikke besværliggøre retspsykiatriens samarbejde med dommer, somatik, politi?

“Der har i lang tid været et dilemma mellem nærhed og specialisering. Det er der både inden for somatik og psykiatri nationalt såvel som internationalt. Der er jo de her trends i sundhedsvæsenet, at vi gerne vil specialisere os for at samle kompetencerne for at give de bedste patientforløb,” siger Anne Hertz og fortsætter:

“Dilemmaet må vi så være opmærksomme på, når vi indretter os. Men sagen er, at dilemmaet også gælder den aktuelle psykiatri, for det er jo ikke sådan, at alle dem, der aktuelt er indlagt i Glostrup, kommer fra Glostrup Kommune. De kommer fra mange forskellige kommuner – også fra Helsingør og Hundested. Men selvfølgelig skal vi være opmærksomme på det og arbejde på at involvere vores samarbejdspartnere, som f.eks. kommuner, i vores arbejde.”

Forevist vicedirektørens svar udtaler Hans Henrik Ockelmann:

“Det er rigtigt, at ikke alle vores patienter bor i Glostrup, men lige i øjeblikket kommer næsten alle fra Storkøbenhavn, hvor retspsykiatrien i Glostrup ligger meget mere centralt end Roskilde. I øvrigt mener jeg ikke, at 146 senge er én seng for meget. Som visiterende overlæge i retspsykiatrien kan jeg oplyse, vi har en betydelig venteliste og ofte må henvise patienterne til almenpsykiatrien, som ville være bedre hjulpet i retspsykiatrien.”

 

Fakta om Ny Retspsykiatri Skt. Hans

  • Byggeriet Ny Retspsykiatri Skt. Hans er et resultat af den politiske aftale om Hospitals- og Psykiatriplan 2020, som regionsrådet indgik i 2010. Byggeriet blev endeligt godkendt i 2012.
  • Der har siden 2009 været et analysearbejde i gang i forhold til, hvor mange senge byggeriet skulle rumme. Frem til juni i år var det planen, at man med ibrugtagningen af byggeriet ville øge Region Hovedstadens antal af intensive retspsykiatriske senge med 40. En ‘tværsnitsanalyse’, som en arbejdsgruppe nedsat af Region Hovedstadens regionsråd, gennemførte, tydede dog på, at der ikke var så stort et behov for intensive senge, hvorfor man nedjusterede det med 20 - det svarer til det antal senge, som aktuelt forefindes på det nu lukningstruede Psykiatrisk Center Glostrup.
  • Ud over at beskære antallet af ekstra intensive senge, foreslog arbejdsgruppen at bevare de åbne retslige pladser på Sct. Hans for at have et sted i nærområdet at udsluse patienterne til samt at bevare nogle af pladserne på den specialiserede pladser på Afdeling M.
  • Om planen bliver vedtaget, besluttes endeligt den 22. september.
  • Tillidsrepræsentanterne er kritiske overfor tværsnitsanalysen, som er baseret på en rundspørge blandt de psykiatriske centre, hvor de ud fra belægningen på den pågældende dag skulle vurdere, om centret havde tilstrækkelig sengekapacitet. Analysen tegner et helt andet billede af tillidsrepræsentanternes egen opfattelse af, at centrene er fyldt op og at der det meste af året er kø til at få en sengeplads.

Tags: psykiatri

Like eller del denne artikel