Sundhedspolitisk Tidsskrift

Antal henvisninger til psykiatrien efter covid-19 slår alle rekorder

Alene siden sidste sommer er antallet af henvisninger til Region Hovedstadens Psykiatri steget med ikke mindre end 27 pct. Og selvom man i psykiatrien havde regnet med en stigning som følge af coronapandemien, er det i den grad kommet bag på alle, hvor stor stigningen er blevet. Konsekvensen er bl.a. lange ventetider og forlængede behandlingsforløb.

“Vi er blevet blæst helt bageover af henvisningernes omfang. Bortset fra et lille forventeligt fald i sommerferien er tallene konstant steget i mange måneder. Og jeg forventer desværre, at udviklingen fortsætter en rum tid endnu,” siger Nina Staal, klinikchef i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Hvor man før talte om mistrivsel hos nogle børn og unge, ses nu egentlig psykisk sygdom. Og denne forværring i børn og unges mentale tilstand under covid-19 afspejles ikke alene i antallet af henvisninger, men også ved, at de, der er indlagt eller bliver henvist, har det markant dårligere, end man plejer at se dem i psykiatrien og har mere komorbiditet (andre sygdomme), påpeger hun.

Aldersmæssigt ses den største stigning i antal henvisninger blandt større børn og unge. Og i forhold til diagnoser slår spiseforstyrrelser klart ud som den med den markant største stigning. Her ligger tallet et godt stykke over 30 pct. Angst og OCD skiller sig også ud med større stigningstakter end gennemsnittet. Og mere overraskende oplever man desuden flere psykoser, også blandt mindre børn, ligesom der generelt ses mere selvskade. 

Pres på ressourcerne har nået grænsen 

Konsekvensen af stigningen i antal henvisninger er, at ressourcerne i psykiatrien under covid-19 er blevet mere pressede end nogensinde. Og Nina Staal forventer ikke, at dette billede vil ændre sig meget i de nærmeste, kommende år.  

“Trækket på ressourcerne stopper ikke bare lige. I forvejen har vi i flere år op til coronapandemien måtte skære vores tilbud til. Det seneste års øgede pres har yderligere medført, at vi har måtte udskyde behandlinger, hvor det var muligt og omlægge meget til den virtuelle verden,” siger hun og peger på, at man også inden coronapandemien så en stigning i antal henvisninger, men at det foregik i et tempo, hvor man kunne følge med. 

“Det kan vi ikke længere. Covid-19 har væltet os, og vi er nu der, hvor vi ikke kan organisere os ud af presset. For så bliver tilbuddene simpelthen for ringe,” konstaterer Nina Staal.

Parallelt med tilgangen af de mange flere patienter er ventetiderne i Region Hovedstadens Psykiatri steget markant, ligesom de enkelte forløb er blevet længere, og der har været afholdt færre gruppeaktiviteter. Desuden er der opstået flaskehalsproblemer ift. specialistopgaverne, fordi man råder over et begrænset antal læger og specialpsykologer, fortæller hun og tilføjer, at psykiatrien også stadig er underlagt et covid-19 afstandskrav, som yderligere begrænser mulighederne.

Spiseforstyrrede mangler struktur 

Den præcise forklaring på, hvorfor der særligt ses mange flere spiseforstyrrelser, har hun ikke. Men tesen er, siger hun, at de unge med denne diagnose endnu mere end andre diagnoser har brug for struktur i deres dagligdag. Den har de ikke haft under covid-19, hvor skolegang og fritidsaktiviteter har været lukket mere eller mindre konstant ned. Og måske har der i tillæg været pres på familien af forskellige grunde og grund til ekstra bekymringer. Derved har de unge manglet alle de holdepunkter, som normalt er med til at holde spiseforstyrrelsen i skak, forklarer Nina Staal.

Behov for flere ressourcer

Klinikchefen glæder sig over de ekstra midler, som Region Hovedstaden for nylig har bevilget til psykiatrien, netop på grund af det voldsomt forøgede pres. 

“Her er vi nu i gang med at finde ud af, præcis hvordan vi bruger dem bedst muligt. For de rækker jo ikke hele vejen rundt. Vi har fortsat behov for flere ressourcer. Og jeg fornemmer også, at der godt kan være mere på vej,” siger hun og påpeger, at det dog giver anledning til at pege på endnu et problem; nemlig det, der handler om rekruttering: 

“Vi har svært ved at rekruttere. Der er simpelthen ikke den arbejdskraft til rådighed, som vi har brug for.”

 

Nye tal viser kraftig stigning

Nedenstående grafer viser antal henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien (BUC) samt de henvisninger, som er sendt videre til det private til udredning og behandling. De viser, at der siden juni 2020 har været en særdeles kraftig stigning i antal henvisninger i alle aldersgrupper af børn og unge. Alene i perioden fra juni 2020 til maj 2021 har der været en stigning på 27 procent sammenlignet med samme periode året før. Hvis man ser på perioden januar til august fra 2019 til 2021 ses en årlig stigning på 16 procent. Tabellen for henvisninger vedr. spiseforstyrrelser viser tydeligt den voldsomme stigning i årene 2020 og 2021.

Tags: psykiatri, corona

Like eller del denne artikel