"2022 bliver et år, hvor vi kan følge med, men med aftalen bliver der ikke råd til velfærdsforbedringer,” siger formand for KL, Jacob Bundsgaard.

Det står der om sundhed i økonomiaftalen med kommunerne

Efter flere ugers forhandlinger er det lykkedes Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen at lande en aftale om næste års kommunale økonomi. Finansminister Nicolai Wammen (Soc) kunne sent tirsdag aften præsentere en aftale om næste års kommuneøkonomi sammen med KL.

Økonomiaftalen løfter servicerammen med 1,4 mia. kr., hvilket især skal dække den demografiske udvikling. 

”Vi er tilfredse med, at regeringen har hævet servicerammen, så vi kan følge med, når der kommer flere ældre og små børn. 2022 bliver et år, hvor vi kan følge med, men med aftalen bliver der ikke råd til velfærdsforbedringer,” siger formand for KL, Jacob Bundsgaard.

På anlægssiden er der et råderum på 19,9 mia. kr., hvoraf en mia. kr. kommer fra kommunernes egne kassebeholdninger.

0,9 mia. kr. til coronahåndtering

Med aftalen bekræfter regeringen tidligere forsikringer om, at kommunernes udgifter til coronahåndtering ikke må gå ud over øvrig velfærd. Derfor kompenseres kommunerne direkte med i alt 0,9 mia. kr. i 2021 til håndteringen af corona-epidemien, herunder øget rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Hertil kommer kompensation til indkøb af værnemidler med videre. Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter, når der er større klarhed over det videre forløb.

I aftalen nævnes også, at regeringen med finanslovsaftalen for 2021 har afsat 250 mio. kr. i 2021 til, at kommunerne kan iværksætte tilbud om kultur- og oplevelsesaktiviteter for borgere, bl.a. ældre, der er særligt udsatte og sårbare under covid-19.

"Regeringen og KL er enige om at sætte fokus på bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Parterne er enige om, at midlerne afsat i regi af rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke bl.a. skal komme sårbare ældre til gavn," hedder det i aftalen.

Digitalisering på sundhedsområdet

Ud over coronahåndteringen handler det på gå sundhedsområdet meget om digitalisering i den nye økonomiaftale. 

Regeringen, KL og Danske Regioner skal fortsætte det fælles arbejde med at udvikle digitale løsninger, som understøtter udviklingen af et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hedder det i aftalen. 

Det drejer sig konkret om at færdiggøre udvikling og forberede implementering af første version af en digital løsning til graviditetsforløb. Desuden fortsættes arbejdet med udviklingen og afprøvningen af løsninger, der skaber et samlet overblik over patienters forløb samt at få implementeret telemedicin til borgere med KOL og lokalt forberedt telemedicinske tilbud til borgere med hjertesvigt.

Endelig udvikles og afprøves en digital løsning til fravalg af genoplivning, som skal gøre det muligt at realisere den politiske aftale om en lovsikret ret til fravalg af genoplivning.

Regeringen, KL og Danske Regioner er også enige om at forhøje sundhed.dk’s basisbudget med 34,4 mio. kr. i 2022. Sundhed.dk skal styrkes som organisation, der skal sikre en økonomisk holdbar forretningsmodel.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at give flere penge til at styrke den digitale infrastruktur på sundhedsområdet, som skal bidrage til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor relevante oplysninger om patientens forløb kan deles digitalt mellem de sundhedspersoner, der har patienten i behandling, f.eks. sygehuse, kommuner og almen praksis og give nye værktøjer til borgerne. 

I økonomiaftalen nævnes ellers specifikt på sundhedsområdet:

At regeringen har igangsat arbejdet med en samlet 10-års plan for psykiatrien. Som første skridt i arbejdet er Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen ved at udarbejde et fagligt oplæg, der udarbejdes med inddragelse af en bred gruppe af interessenter, herunder Danske Regioner og KL. Men på grund af behovet for at prioritere ressourcer til håndteringen af covid-19 forventes, at det faglige oplæg først vil være færdigt i slutningen af 2021.

"Danske Regioner og KL inddrages fortsat i arbejdet med regionalt forankrede modeller for behandlingen af en nærmere afgrænset gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug (borgere med dobbeltdiagnose)," står der i aftalen.

At de 500 millioner kroner, der i finanslovsaftalen for 2018 blev afsat årligt til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og fripleje- hjem fra 1922 omlægges til bloktilskuddet.

"Regeringen og KL er enige om, at midlerne fortsat prioriteres til bedre bemanding i ældreplejen," hedder det i aftalen.

Endelig nævnes der, at regeringen og KL har i partnerskab med Ældre Sagen og FOA iværksat et opfølgende fælles arbejde på Ældretopmødet 2020.

"Regeringen og KL er enige om, at det trods en grundlæggende god ældrepleje i Danmark samtidig er vigtigt både at arbejde med udfordringer og videreudvikling af ældreplejen, hvor borgerens behov er i centrum, bl.a. indenfor ledelse, rekruttering, organisering af ældreplejen, pårørendeinddragelse mv. Regeringen og KL er derfor enige om, at parterne bag topmødet har en fælles opgave med at følge op på resultaterne af arbejdet i de seks faglige spor, som er sat i gang som led i opfølgningen på Ældretopmødet 2020," hedder det i aftalen.

  

 

Hovedelementer i økonomiaftalen for 2022

  • Den kommunale serviceramme hæves med 1,4 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2022 samlet set 275,4 mia. kr.
  • Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 19,9 mia. kr. Heraf er 1 mia. egenfinansiering.
  • På det specialiserede socialområde er parterne enige om, at kommunerne skal blive ved med at have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området indenfor rammen - i samspil med en høj socialfaglighed.
  • Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter inkl. udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022.
  • Kommunerne kompenseres for i alt 0,9 mia. kr. i 2021 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen herunder øget rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Hertil kommer kompensation til KViK til indkøb af værnemidler mv.
  • Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter, når der er større klarhed over det videre forløb.
Like eller del denne artikel