"Det er nok den største ledelsesændring på sygehusene i flere årtier, som vi nu sætter gang i sammen med regionerne,” siger Lisbeth Lintz.

Overlæger jubler: Nyt ledelses-system på sygehuse styrker lægerne

De lægelige ledelser på landets sygehuse og hospitaler bliver styrket med en ny overenskomst mellem Overlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Det fastslår Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, efter at det lykkedes at få en aftale i hus. 

”Med aftalen gennemfører vi en tydelig styrkelse af den lægelige ledelse på afdelingerne, som kan sikre udvikling, bedre kvalitet i behandlingen og mere effektiv drift af sygehusene og hospitalerne. Det er nok den største ledelsesændring på sygehusene i flere årtier, som vi nu sætter gang i sammen med regionerne,” siger Lisbeth Lintz.

Aftalen indebærer konkret, at de ledende overlæger skifter titel til cheflæger, og at der bliver en formaliseret leder under cheflægerne, som får betegnelsen ledende overlæger. De nuværende specialeansvarlige overlæger skifter således titel til ledende overlæger. Samtidig forventes flere ledende overlæger for at styrke ledelsen inden for bl.a. kvalitet, forskning, udvikling og uddannelse.

De tidligere cheflæger er allerede i dag ansat som lægefaglige direktører eller vicedirektører. 

Overlægeforeningen og regionerne har de seneste ti år drøftet en reform af stillingsstrukturen på overlægeområdet. Og denne gang lykkedes det at få en aftale på plads, som fører til en større satsning på den lægelige ledelse på sygehuse og hospitaler. 

Lisbeth Lintz peger på, at de nye stillingsbetegnelser matcher udviklingen i sundhedsvæsenet:

”Tiden er løbet fra den eksisterende ledelsesstruktur. Mange afdelinger har i dag samme størrelse, som et sygehus havde før i tiden. Det har været en stor udfordring for de ledende overlæger, fordi de uden ret megen støtte har skullet lede kæmpestore afdelinger ofte spredt på flere matrikler. Derfor passer titlen som cheflæge bedre til opgaven. Overenskomsten baner nu vej for, at cheflægernes ledelsesspænd i dagligdagen mindskes, fordi de får støtte fra de nye ledende overlæger,” siger Lisbeth Lintz.

De ledende overlæger skal bistå cheflægen og kan bl.a. varetage den faglige og strategiske ledelse af afsnit eller sektioner, eller de kan være ansvarlige for uddannelse, forskning eller kvalitetsarbejdet på afdelingen. Stillingerne kan altså have såvel organisatoriske som faglige ledelsesopgaver.

Arbejdsgiverne i RLTN har til gengæld fået opfyldt et krav om et nyt løntrin for nyansatte overlæger, der ligger 30.000 kr. under den nuværende grundløn. Efter tre års ansættelse stiger overlægen automatisk til den varige grundløn, som svarer til den nuværende.

”Kravet om et nyt løntrin var forudsætningen for, at vi kunne få de helt afgørende forbedringer af de lægelige lederstillinger. Med den automatiske overgang efter tre år har vi sikret, at også nye overlæger får ordentlige vilkår, samtidig med at deres karrieremuligheder forbedres,” siger Lisbeth Lintz.  

Aftalen lægger samtidig op til at styrke overlægernes efteruddannelse. Stadig færre overlæger får de ti dages efteruddannelse årligt, som overenskomsten giver dem ret til, og Lisbeth Lintz forventer, at den nye overenskomst vil vende den udvikling.

Den nye overenskomst er desuden omfattet af de generelle forbedringer, som er aftalt på det regionale arbejdsmarked, der giver lønstigninger på 5,02 pct. over tre år. 

Derudover forhøjes overlægernes pension med 0,67 pct. og som led i en fritvalgsordning er det aftalt, at den del af pensionsbidraget, som ligger udover 15 pct., for den enkelte overlæge kan konverteres til løn.

 

 

FAKTA

Aftalen indebærer følgende ændringer af den lægelige ledelse:

  • En cheflæge får det overordnede ledelsesansvar for afdelingens medarbejdere.
  • En ledende overlæge får ansvar for den faglige og strategiske ledelse.

 

Like eller del denne artikel