Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at på sigt så bliver udgifterne til almen praksis større end i dag. Men for at holde styr på tingene, kommer vi til at aflevere noget, der er neutralt sammenlignet med i dag. Så vores råd vil befinde sig inden for den samme ramme, men med det støt voksende antal opgaver, der tilfalder almen praksis, kommer indtjeningen for lægerne til at stige på sigt, det er alle parter enige om,” siger Leif Vestergaard.

Formand for honorarreform-gruppe: Det vil blive økonomisk neutralt

Leif Vestergaard er formand for det råd, der skal udtænke nye honorarer til almen praksis. Forslaget bliver økonomisk neutralt sammenlignet med i dag, siger han - men på sigt tror alle parter i rådet, at udgifterne til almen praksis vil stige.

Leif Vestergaard ville egentlig ikke udtale sig om arbejdet med honorarreformen. PLO og regionerne har i april 2022 nedsat et uafhængigt råd med ham som formand, og sammen med repræsentanter fra almen praksis, forskning og det administrative niveau i regioner og på hospitaler skal Leif Vestergaard komme med forslag til en reform af honorarmodellerne i aftalen om almen praksis.

 Men for at undgå spekulationer og for at skabe noget forventningsafstemning, har han alligevel besluttet sig for at fortælle lidt om rådets arbejde og diskussioner under de tre første møder.

”Tingene er desværre ikke sådan, at det hele peger i en retning,” siger Leif Vestergaard om arbejdet i rådet.

”Mit eget synspunkt er klart: Man bliver nødt til at forenkle tingene. Men så kræver det nogle andre former for tillid mellem regioner og alment praktiserende læger. Forenkling bygger på tillid,” siger Leif Vestergaard, der også er formand for Etisk Råd og tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse. Han mener, at hvis hver enkelt lille arbejdsopgave skal måles, dokumenteres og faktureres helt ned i detaljen, så ender vi et uhensigtsmæssigt sted, der for Leif Vestergaard mere vækker minder om styringen i en gammeldags industrivirksomhed i 60’erne og 70’erne.

Men Leif Vestergaard skal som rormand både imødekomme et ønske om forenkling, der også har været klart udtrykt af PLO, samtidig med at de nye honorarer skal afspejle en øget grad af kompleksitet i praktiserende lægers arbejde. Derfor glæder det ham, at de forskellige parter i rådet har ret nemt ved at finde sammen om nogle fælles dagsordener.  

"Der er nødt til at blive mere opmærksomhed til dem, der virkelig har behov, de multisyge og komplekse patienter. Det er alle parter enige om. Det betyder mindre tid til dig og mig. De raske. For vi kan jo ikke opfinde mere tid til rådighed,” siger Leif Vestergaard. 

”Vi skal finde en form, hvor vi faktisk anerkender praktiserende lægers arbejde med nogle patienter, som alle er enige om kræver mere tid og flere kræfter. Det skal de praktiserende læger anerkendes for, sådan at det ikke bliver absurd. Det må ikke skrige til himlen, og det gælder for begge parters vedkommende. Hvis et honorar bliver alt for skørt, kommer enten lægerne eller regionerne til at føle sig til grin,” siger Leif Vestergaard, der er cand. oecon. og også har været sundhedsdirektør i Region Midtjylland og patientrepræsentant i Medicinrådet.

 Arbejder hårdt for at blive klar til foråret

”Vi er meget enige i rådet,” fortæller Leif Vestergaard. ”Der er en fælles forståelse. Alle er indstillede på, at det kræver den tid, der skal til. Overenskomstparterne vil have, vi skal være klar til foråret, så vi må tage nogle lange møder. Men møderne er ikke lange, fordi parterne sidder i hvert sit hjørne. Der er meget, vi skal nå: Hvor meget skal en øreskylning koste? Hvad koster en blodprøve? En ultralydsscanning af knæet? Det er et stort materiale, vi skal igennem, men jeg er meget optimistisk,” siger Leif Vestergaard.   

Ikke flere penge nu og her, men...

For Mickael Bech, der er forsknings- og analysechef hos VIVE og udpeget som ekspert i rådet, var det ved rådets fødsel ikke et succeskriterie, at honorarreformen skulle medføre flere penge til de praktiserende læger. Det var nærmere et kig på helheden, renset for lønforhandlingsmæssige tovtrækninger. ”Man tager diskussionen ud af forhandlingsrummet og gentænker honorarstrukturen uden bindinger til overenskomstsystemet,” sagde Mickael Bech til Medicinsk Tidsskrift ved opstarten af rådet.   

Leif Vestergaard styrer da også efter at aflevere nogle råd, hvor den totale sum af udgifter og indtægter ligner den nuværende. 

”Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at på sigt så bliver udgifterne til almen praksis større end i dag. Men for at holde styr på tingene, kommer vi til at aflevere noget, der er neutralt sammenlignet med i dag. Så vores råd vil befinde sig inden for den samme ramme, men med det støt voksende antal opgaver, der tilfalder almen praksis, kommer indtjeningen for lægerne til at stige på sigt, det er alle parter enige om,” siger han. 

Nogle vil se fordele, andre ulemper

Leif Vestergaard udtaler sig således i optimistiske vendinger, men forventer også sværdslag, når rådene endelig kommer for en dag. ”De største knaster bliver at dele de overvejelser og bekymringer, som vi har gjort, med andre end rådet selv.  Når man kommer med et råd om, hvordan honorarstrukturen kunne se ud, vil nogen kunne se sig selv i det. Andre vil se større ulemper end fordele,” siger Leif Vestergaard. ”Men det kan næppe være anderledes, hvis honorarstrukturen skal understøtte en moderne almen praksis,” tilføjer han. 

Der er oprettet et selvstændigt sekretariat til at betjene rådet, og denne understøttende funktion ledes af Frank Ingemann Jensen. Han var indtil sidste år afdelingschef i Region Syddanmark, blandt andet med ansvar for almen praksis. De praktiserende læger, der sidder med i rådet, er Helle Skou fra Nibe, Christian Rosendahl fra Kolding og Bo Theilgaard fra Præstø. 

Helle Skou sagde til Medicinsk Tidsskrift op til det første indledende møde i rådet, at "de patienter, vi sidder med i dag, dem sad vi med på ambulatorierne for 10-15 år siden. De er rykket ud i almen praksis, så vi ser meget mere komplekse patienter, og det skal honorarerne afspejle.” 

Konklusionerne fra rådet vil til næste forår blive drøftet af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) med henblik på næste aftalefornyelse.

 

Del artikler