"Der var enighed på mødet om, at resultaterne fra Silkeborg ikke er opgjort og præsenteret på en måde, så der kan konkluderes udfra det materiale," siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen efter stormøde: Vil kulegrave brug af lavdosis-CT

REDIGERET 3. JUNI. Evidensen er ikke på plads for, at man kan tilbyde lavdosis CT-skanning i hele landet af patienter med uspecifikke symptomer, som Diagnostisk Center i Silkeborg har gjort siden 2015.

Det slår Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, fast efter et stormøde i Sundhedsstyrelsen, hvor styrelsen havde indkaldt fagfolk, regioner og Kræftens Bekæmpelse for bl.a. at drøfte, om der er noget, der skal præciseres i styrelsens kræftpakker. Ikke færre end 34 var med til mødet - mange var dog med på video.

Mødet fandt sted på opfordring af Kræftens Bekæmpelse.

Fredberg-sagen

Baggrunden for mødet er, at ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, 28. april blev fyret af ledelsen på Hospitalsenheden Midt. Årsagen var striden om undersøgelser med lavdosis-CT-skanninger af patienter.

Silkeborg har siden 2015 tilbudt praktiserende læger lavdosis-CT-skanninger af de af deres patienter, som har haft diffuse symptomer fra brystkassen. Tilbuddet har været et alternativ til røntgen og var rettet mod patienter, som ikke opfyldte kriterierne for at indgå i en lungekræftpakke, hvor der bruges en fulddosis skanning. På den måde har Silkeborg fundet mange patienter med lungekræft i et meget tidligt stadie, hvilket øger overlevelseschancerne.

Men ifølge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fra 1. april 2019 skal alle patienter med den mindste risiko for lungekræft dog havde en diagnostisk undersøgelse med fulddosis CT og kontrast. Derfor blev Fredberg fyret - for brud på retningslinjer og nok også som følge af flere års samarbejdsproblemer. Regionen har genindkaldt 108 patienter fra Silkeborg, som regionen mener burde have haft fulddosis CT. 

Sagen har kastet dønninger ud landet, og også Region Hovedstaden har genindkaldt over 300 patienter, som har modtaget lavdosis-skanning.

Kulegravning af evidensen

På mødet i Sundhedsstyrelsen drøftede styrelsen, fagfolk, regioner og Kræftens Bekæmpelse hvilke billeddiagnostiske undersøgelsesmetoder, der er de rigtige at bruge, når f.eks. den praktiserende læge henviser en patient med uspecifikke symptomer med et bredt differentialdiagnostisk sigte, og hvor henvisende læge ikke har konkret mistanke om alvorlig sygdom.

"Vi fik en grundig gennemgang af fordele og ulemper ved hhv. almindeligt røntgen af brystkassen og lav-dosis CT, og det blev tydeligt på mødet, at der dels er forskellige traditioner på tværs af landet, men også at vi mangler dokumentation for at kunne sige, at man generelt skal bruge lav-dosis CT i den situation," siger Brostrøm.

"Netop fordi der mangler dokumentation, så mener vi fra Sundhedsstyrelsens side, at hvis man begynder at tilbyde en ny metode som f.eks. lav-dosis CT, så skal det enten være veldokumenteret, eller det skal ske i protokolleret regi dvs. med klart beskreven kriterier og indikationer og med en systematisk og videnskabelig opgørelse af data," siger han.

På mødet i Sundhedsstyrelsen var der derfor enighed om behovet for både mere forskning på området, og for at der kommer en nærmere faglig drøftelse af evidensen.

Derfor vil Sundhedsstyrelsen igen indkalde fagfolkene til et nyt møde, hvor de får sat gang i den proces.

Kræftens Bekæmpelse tilfreds

Mødet fandt som sagt sted på opfordring af Kræftens Bekæmpelse, og efter mødet sagde foreningens administrerende direktør Jesper Fisker:

"Vi noterer med tilfredshed, at Sundhedsstyrelsen sætter sig for bordenden i et forløb, der bl.a. skal afklare hovedspørgsmålet: Hvad er de bedste metoder til diagnosticering af lungekræft på et så tidligt stadium som muligt? Hvordan sikres det, at mennesker i hele Danmark gennem tidlig diagnosticering får bedre mulighed for at overleve lungekræft?"

Området har ifølge Jesper Fisker været præget af faglig uenighed. Og derfor er det yderst velkomment, at Sundhedsstyrelsen tilvejebringer et grundlag for konsensus om en samlet strategi for hurtig og tidlig udredning af mulig lungekræft.

"Jeg noterede mig også, at der var tilslutning til at udfase brugen af røntgen af thorax, i hvert fald når lungekræft er en usandsynlig men ikke helt umulig diagnose, altså en differential diagnostisk mulighed," siger Jesper Fisker.

 

Med til mødet:

 • Sundhedsstyrelsen - Søren Brostrøm, direktør, Lotte Klitfod, sektionsleder, Cecilie Iuul, specialkonsulent, Marie Maul, specialkonsulent og Hanne Waltenburg, sektionsleder
 • Dansk Lunge Cancer Gruppe - Torben Riis Rasmussen, formand, og Erik Jakobsen, leder af Dansk Lunge Cancer Register
 • Dansk Lungemedicinsk Selskab - Henrik Kirstein Jensen, overlæge, Aalborg Universitetshospital, og Klaus Richter Larsen, overlæge, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
 • Dansk Radiologisk Selskab - Charlotte Trampedach, formand, og Annemette Abild-Nielsen, overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Dansk Thoraxradiologisk Selskab - Michael Brun Andersen, formand, og Lene Unmack, sekretær for selskabet og overlæge ved Aarhus Universitetshospital
 • Dansk Selskab for Almen Medicin - Bolette Friderichsen, praktiserende læge, næstformand for DSAM, Roar Maagaard, praktiserende læge og DSAM bestyrelsesmedlem
 • Regionerne - Leif Panduro Jensen, koncerndirektør, Mari-Ann Munch, chefkonsulent
 • Det regionale behandlingsfællesskab vedr. lungekræft - Henrik Stig Jørgensen, formand
 • Region Nordjylland - Anne Bukh, koncerndirektør, Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital
 • Region Syddanmark - Kim Brixen, direktør, Odense Universitetshospital, overlæge Arman Arshad, lungemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Region Hovedstaden - Charlotte Hosbond, planlægningschef, og Kristian Antonsen, vicedirektør
 • Region Midtjylland - Ole Thomsen, koncerndirektør, Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt
 • Danske Regioner - Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Thomas I. Jensen, centerchef
 • Kræftens Bekæmpelse - Jesper Fisker, administrerende direktør, Søren Laursen, specialkonsulent
 • Styrelsen for Patientsikkerhed - Anette Lykke Petri, konstitueret direktør, Charlotte Hjort, enhedschef
 • RKKP - Jens Winther Jensen, direktør, Henrik Møller, epidemiolog, faglig leder

 

 

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel