Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann er bekymret på SMA-familiernes vegne.

Sundhedsministeren skal se på SMA-sagen

”Jeg deler den bekymring, som både forældre og læger giver udtryk for,” siger Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, som kommentar til Sundhedspolitisk Tidsskrifts interviews med patienter og behandlende læger.

”Jeg vil drøfte sagen med Sundhedsministeren, når hun er tilbage fra tjenesterejse,” siger hun.

Jane Heitmann henviser til, at Folketingets partier sidste år indgik en aftale om principper for sygehusmedicin.

Af aftalen fremgår det bl.a. at:

“Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse”

”Jeg har en klar forventning om, at Medicinrådet respekterer principperne - særlig set i lyset af, at alle Folketingets partier bakker op om aftalen,” siger hun.

På Twitter giver professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Petersen, udtryk for, at han mener, at politikerne ikke skal blande sig i Medicinrådets afgørelse.

”Svær beslutning i Medicinrådet. Christiansborg-politikere må ikke ikke blande sig: Husk armslængde. Hvis Ikke undermineres Medicinrådet,” skriver han.

Hertil svarer formanden for Muskelsvindfonden, Lisbeth Koed Doktor, på Twitter: ”Hvis politikerne skal holde sig ude af debatten så skal Medicinrådet følge fagudvalgets anbefalinger. Det har de ikke gjort”.

 

 

Fakta: Her er de 7 principper, Folketingets partier blev enige om i april 2016:

  1. Faglighed: Ved vurdering af lægemidler skal der ske en grundig og systematisk vurdering af den behandlingsmæssige gevinst for patienterne samt den dokumentation, der ligger til grund herfor. Ved vurderingen af lægemidler skal der inddrages den nødvendige og tilstrækkelige faglige ekspertise.

  2. Uafhængighed: Vurdering af lægemidler skal ske ud fra objektive kriterier og på baggrund af faglige vurderinger, således at der sikres et uafhængigt udarbejdet beslutningsgrundlag og derved armslængde til det politiske niveau.

  3. Geografisk lighed: Der skal ske en ensartet ibrugtagning og anvendelse af lægemidler på tværs af hele landet. Der skal desuden være entydighed i, hvordan de forskellige regioner og sygehuse håndterer de tilfælde, hvor lægemidler afvises til ibrugtagning som standardbehandling.

  4. Åbenhed: Der skal være størst mulig åbenhed i vurderingen af lægemidler. Dvs. at der skal være åbenhed om både processer, metoder, kriterier og det materiale, der udarbejdes i forbindelse med vurderingen af lægemidler. Det skal således være muligt for alle at se grundlaget og begrundelserne for at til- eller fravælge nye lægemidler, jf. også Transparensdirektivets krav i forhold til objektivitet og gennemsigtighed. Åbenheden har også til formål at facilitere en offentlig debat.

  5. Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin: Patienter skal have gavn af behandlingsmæssige fremskridt. Danmark skal fortsat være et af de lande, der hurtigst ibrugtager nye lægemidler, hvor der er dokumenteret mereffekt.

  1. Mere sundhed for pengene: Midlerne i sundhedsvæsenet, herunder til sygehuslægemidler, skal bruges med omtanke, da det ellers kan få konsekvenser for forebyggelse, behandling eller pleje i andre dele af sundhedsvæsenet. Nye lægemidler, som har en veldokumenteret mereffekt skal ikke afvises alene på grund af økonomi. Såfremt et nyt lægemiddel skal være standardbehandling, skal der således være et rimeligt forhold mellem prisen på det nye lægemiddel og den merværdi, som lægemidlet vurderes at kunne tilbyde sammenlignet med eksisterende standardbehandling.

  2. Adgang til behandling: Der skal sikres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse.

    - Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Tags: ikke-småcellet lungekræft, Medicinrådet, Jane Heitmann

Like eller del denne artikel