"Det har været en svær øvelse at få budgettet til at hænge sammen, for selvom regionen fik 134 mio. kr. i økonomiaftalen med regeringen, vokser træerne ikke ind i himlen," siger Ulla Astman.

Region Nordjylland sparer op til nyt hospital - og prioriterer ekstra penge til psykiatrien

Opsparing til udgifter ved nyt superhospital og ny elektronisk patientjournal - og opprioritering af det nære sundhedsvæsen, bedre lægedækning og bedre psykiatri er i centrum i det budgetforlig for 2020, som et flertal af gruppeformændene i regionsrådet i Region Nordjylland indgik torsdag.

Bag budgetforliget står alle partier i regionsrådet undtaget Det Konservative Folkeparti.

Budgetforliget er indgået indenfor rammerne af regeringens og regionernes økonomiaftale for 2020, der giver Region Nordjylland et råderum på ca. 134 mio. kr., som i budgetforliget er disponeret til nye initiativer, stigende aktivitet og øvrige merudgifter.

Ialt er der i budgettet 244 mio. kr. til opjusteringer, fordi regionen ud over de ekstra 134 mio. kr. også har fået skrabet 110 mio. kr. sammen ved en række besparelser. De skal bl.a. findes ved bedre indkøb, gennemgang af puljer og besparelser på administration.

"Det har været en svær øvelse at få budgettet til at hænge sammen, for selvom regionen fik 134 mio. kr. i økonomiaftalen med regeringen, vokser træerne ikke ind i himlen, og det har været nødvendigt med en skarp prioritering. Jeg er glad for, at der trods den skarpe prioritering er blevet plads til en række løft inden for sundhedsområdet," siger regionsrådsformand Ulla Astman (Soc.).

Bl.a. er der budgetteret med løft inden for psykiatrien, hvor der bl.a. sikres midler til at styrke den ambulante behandling både i voksen- samt børne- og ungdomspsykiatrien. På akutområdet afsættes der midler til bl.a. en deldøgndækket akutlægebil i Thisted, og akutlægebilen i Hjørring gøres permanent. Der er også kommet ekstra midler til lægelig videreuddannelse og til opstart af personlig medicin i Region Nordjylland.

Og så har politikerne - måske belært af de gruopvækkende erfaringer fra Aarhus Universitetshospital - sat 42 millioner kroner af til opsparing til udgifter vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital samt sikring af finansiering til en ny elektronisk patientjournal.

Udover en række løft har forligspartierne prioriteret at skabe arbejdsro for medarbejderne ved at holde igen med opdriften, for på den måde at reducere behovet for omprioriteringer og besparelser mest muligt.

"For forligspartierne har det været et særligt fokus at anerkende, at vores medarbejdere løber stærkt og skaber gode resultater, og vi ønsker at skabe arbejdsro. Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og glade og tilfredse medarbejdere skaber gode kerneydelser til gavn for de nordjyske patienter," siger Ulla Astman.

Udover at begrænse opdriften er der i budgettet også fokus på medarbejdernes arbejdsforhold i form af midler til særlige indsatser for at fremme arbejdsmiljøet, tiltrække og fastholde medarbejdere.

Budgettet 2. behandles i regionsrådet 29. oktober


Opjustreringer i budget 2020 - ialt 244 mio. kr.:

 • Opsparing til Nyt Aalborg Universitetshospital samt sikring af finansiering til en ny elektronisk patientjournal: 42,2
 • Kapacitetsplanlægning 22,2
 • Akutområdet 4,2
 • Det nære sundhedsvæsen 3,0
 • Medicin og lægelige artikler 79,3
 • Personlig medicin 3,0
 • Digital transformation 16,9
 • Lighed i sundhed 1,6
 • Lægeuddannelse 35,1
 • Uafviselige udgifter på sundhedsområdet 32,3
 • Bedre arbejdsforhold, dialog, introforløb og arbejdsmiljø 4,0


Omprioriteringer i budget 2020 - alt 110 mio. kr.

 • Kapacitetsplanlægning 1,8
 • Akutområdet 3,2
 • Medicin og lægelige artikler 15,0
 • Digital transformation 5,2
 • Fælles løsninger 27,0
 • Yderligere omprioriteringer Dansk Center for Partikelterapi – mindreudgift vedr. engangsmidler i 2020 2,0
 • Rammereduktion på ledelse 3,6
 • Teknologibidrag 52,0

Tags: budgetaftale

Like eller del denne artikel