"Akuttolkecentret er et eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi er gode til at samarbejde på tværs af de fem regioner," siger Stephanie Lose.

Region Syddanmark skal levere tolkehjælp til hele landet

Hver dag kommer der akutte patienter ind på bl.a. akutmodtagelser, fødeafdelinger og børneafdelinger, hvor sproget kan være en barriere mellem lægen og patienten. Det kan være svært for patienten at fortælle om symptomer og sygehistorie, og lægen kan have svært ved at sige til patienten, hvad han eller hun skal gøre.

Et nyt tolkecenter i Kolding skal nu hjælpe akutte patienter på både sygehuse og hos lægevagten i alle regioner i hele Danmark. Tolkene sidder i centeret i Kolding foran en telefon eller et videokamera, hvorfra de kan være mellemled mellem patient og læge.

Region Syddanmark etablerede for et år siden dets eget Tolkecenter Syddanmark. Ideen om eget tolkekorps opstod, da Region Syddanmark i 2017 måtte annullere en aftale med firmaet Tolke Danmark Aps, der ellers skulle have stået for tolkningen på regionens sygehuse. Få dage efter aftalen trådte i kraft, opsagde regionen aftalen, fordi der var tolke, som ikke mødte op og fordi kvaliteten af tolkningen var for lav.

Netop fordi Region Syddanmark har eget tolkecenter har en tværregional arbejdsgruppe besluttet, at det tværregionale akuttolkecenter skal drives i regi af Tolkecenter Syddanmark.

"Akuttolkecentret er et eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi er gode til at samarbejde på tværs af de fem regioner. I Region Syddanmark har vi nogle særlige kompetencer at byde ind med, fordi vi har udviklet vores eget tolkecenter. Derfor giver det rigtig god mening, at vi sørger for at levere tolkebistand, når der opstår akutte behov for det," siger Stephanie Lose, der både er formand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner.

Tolkecenter Syddanmark håndterer planlagte tolkninger for Region Syddanmark på hverdage i tidsrummet 08.00 – 16.00, og Det Fællesregionale Akuttolkecenter skal håndtere akutte tolkninger for hele landet i tidsrummet 07.00 – 23.00 alle ugens dage.

Akuttolkecentret kommer typisk til at levere tolkebistand til patienter, som er blevet henvist til sygehuset samme dag, som tolkningen skal finde sted. Det vil sige på akutmodtagelser, fødeafdelinger, børneafdelinger og øvrige afdelinger, der modtager akutte patienter.

De nye opgaver og den medhørende udvidelse af åbningstiden betyder, at der er blevet ansat flere tolke. De skal arbejde både om dagen og om aftenen/i weekenden for at sikre en fælles kultur i tolkecenteret, men også for at opretholde deres faglige niveau, da opgaverne om dagen er meget anderledes end om aftenen.

I starten leverer centeret tolkning til sygehusene og lægevagten. Fra 2021 skal centeret også sørge for tolkningen hos de praktiserende læger.

Alle tolke, der ansættes på tolkecenteret, gennemgår sprogtest på såvel dansk som tolkesproget forud for ansættelsen og uddannelse i tolkning i sundhedsvæsenet.

Det estimeres, at Det Fællesregionale Akuttolkecenter skal levere ca. 12.500 tolkninger årligt i første fase, hvor sygehusene og lægevagten er med i ordningen. Når de praktiserende læger fra 2021 også er med forventes det, at der skal leveres ca. 20.000 tolkninger om året.
Det skal ses i forhold til, at Tolkecenter Syddanmark forventes at levere ca. 40.000 tolkninger i 2019.

Sidste år blev der indført et gebyr på tolkning i sundhedssystemet, hvor patienter, der har boet mere end tre år i Danmark uden at opnå tilstrækkelige danskkundskaber, opkræves et gebyr ved tolkning. Regeringens støttepartier har ønsket, at det afskaffes.

 

Tags: tolke

Like eller del denne artikel