Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Niels Jørgen Langilde.

Virker de grundlovssikrede rettigheder i praksis for patienterne?

Patientforeningens formand, Niels Jørgen Langilde, fortæller, at Patientforeningen har et medlem, som er blevet frihedsberøvet, fordi vedkommende ikke ville aflevere sin mobiltelefon. Ifølge loven har personen ret til at få sin sag forelagt en domstol eller Folketingets § 71-udvalg, men det har vist sig at være stort set umuligt. 

Debat

Niels Jørgen Langkilde,
mag.art., fhv. MF,

Formand for Patientforeningen

Patientforeningen har et medlem, som er blevet frihedsberøvet af politiet. Det sker mange hundrede gange hver år for enkelte af vores medborgere, at de bliver frihedsberøvet og tvangsindlagt, desværre. Og i tilfældet her er regler og lovgivning ikke fulgt.

Jeg skal ikke bruge tid på i detaljer at beskrive, hvordan de godkendende læger ikke har undersøgt borgeren, men det er væsentligt, at en offentligt ansat medarbejder efter borgerens og Patientforeningens opfattelse har været ude med en voldsom overreaktion, da borgeren ikke ville udlevere en mobiltelefon til den pågældende medarbejder. Det blev anmeldt som personfarlig kriminalitet, og manden blev tvangsindlagt.

De fleste holder godt fat i deres mobiltelefoner, så sagen er ganske skræmmende.

I et demokrati kan man nemlig ikke spærre folk inde, uden der er mulighed for at på prøvet sagen ved en domstol. Det er så væsentligt, at det står således i Grundlovens § 71 stk. 6-7:

”Stk. 6. Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov.

Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte personer undergives et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse.”

 Det synes åbenbart, at et af Patientforeningens medlemmer kan rette henvendelse til Folketingets § 71-udvalg med en sag om administrativ frihedsberøvelse (frihedsberøvelse, der iværksættes og gennemføres af administrative myndigheder eller på vegne af administrative myndigheder, red.).

Det har jeg gjort på borgerens vegne, men både administration og formanden for § 71-udvalget henviser til at søge foretræde i Sundhedsudvalget og invitere medlemmer af Retsudvalget og §71-udvalget med til foretrædet. Det har Patientforeningen sagt ja til for ikke at sinke denne meget alvorlige sag, men det virker meget mærkeligt, at Grundlovens tekst, som synes ligefrem og let forståelig, omgøres af Folketinget.

Patientforeningens bekymring er øget i og med, at Patientforeningen med hjælp fra Justitsministeriet kun har kunnet finde en eneste domstolsafgørelse efter § 71 stk. 6. Og det er cirka 100 år siden. Er det sådan, at man leder folk fra at få denne domsstolsprøvelse helt som Retten i Aarhus og forud for dem politiet, Aarhus Kommune og lægerne? 

Patientforeningen anbefaler Folketinget at få rettet proceduren og/eller rettet Folketingets forretningsorden, så det helt tydeligt fremgår, at berørte borgere kan få det grundlovssikrede foretræde for § 71-udvalget i sådanne sager.

Sagen er så meget mere grotesk, som Retten i Aarhus flere gange har afvist begæringer om at prøve frihedsberøvelsen ved retten efter Grundlovens § 71. 

Patienten er blandt andet henvist til at anlægge sag gennem minretssag.dk. Men her kan en sådan sag ikke anlægges, så vidt patienten og Patientforeningen kan se det, og der er på ingen måde et ønske fra retten om at vise, hvordan det i givet fald skal ske. Denne alvorlige fejl bør Domstolsstyrelsen få rettet, så andre svage borgere ikke kommer i samme urimelige situation.

Ikke kun Retten i Aarhus, politiet, Aarhus Kommune og lægerne, men også Folketinget lever for nuværende ikke til fulde op i Handicapkonventionens bestemmelser til beskyttelse og hjælp til de svageste medborgere. Det er trist.

Patientforeningen er dybt indignerede over, at det er så svært for landets svageste medborgere at få prøvet frihedsberøvelse. Der er ifølge justitsministeren i en mail til Patientforeningen i den seneste femårsperiode knap 700 af den slags sager med administrativ frihedsberøvelse.

Danmark fejrer næste år 175-års jubilæum for Grundloven. Folketinget har besluttet, at der ikke skal ske en større fejring. Er det fordi, der kun er meget lidt at fejre?
Del artikler