Politikerne: Vi skal have en national handlingsplan for svær overvægt

Hidtil har der været politisk stilhed om den alarmerende udvikling i svær overvægt, som belaster alt for mange danskere både menneskeligt og helbredsmæssigt, og som koster samfundet milliarder i behandling og tab af produktivitet på arbejdsmarkedet.

Men på den konference, som Overvægtsalliancen, Dansk Erhverv og Novo Nordisk afholdt i København 13. november, tilkendegav et bredt spekter af repræsentanter for de politiske partier i Folketinget, at de er parate til at arbejde for en styrket indsats og en samlet strategi, muligvis udmøntet i en national  handlingsplan. Det blev også understreget, at der ikke alene er behov for mere sammenhæng mellem forebyggelse og behandling og flere evidensbaserede tilbud til mennesker med svær overvægt. Der er også brug for meget mere viden og information til både borgere, politikere og fagfolk, hvis man skal knække overvægtskurven og bryde med de mange menneskelige konsekvenser i form af stigmatisering, social ulighed, helbredsproblemer og for tidlig død.

Behov for handling

Konferencens politiske panel bestod af sundhedsordførerne Liselott Blixt (DF), Martin Geertsen (V), Kirsten Normann Andersen (SF) og Per Larsen (K,) samt Tanja Larsson (S), der er medlem af Sundheds- og Ældreudvalget og Karin Friis Bach (Rad.) som er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg. Og selvom der ikke var enighed mellem politikerne om, hvilke midler der skal tages i brug for at knække overvægtskurven - som f.eks. at øge afgifter på usunde fødevarer og fjerne moms på de sunde – var der dog overraskende konsensus om, at der er et stort og akut behov for handling. Alle tilkendegav således, at både forebyggelse, behandling, forskning og information skal styrkes, og der skal skabes overblik over indsatsen.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

"Svær overvægt er et af de største sundhedsproblemer, vi har," sagde Martin Geertsen (V), der vil tage behovet for at skabe en samlet indsats med til forhandlingerne om en ny sundhedsaftale med regeringen.

"Vi kommer helt klart til at fokusere på forebyggelse i det nære sundhedsvæsen. Vi skal have noget krudt under processen med at finde ud af, hvad der virker, og hvad vi kan gøre," sagde han.

Ensartede tilbud

Blandt de ting, politikerne diskuterede på konferencen, var den alt for spredte indsats, manglende opsamling og formidling af viden samt de store regionale forskelle i forebyggelses- og behandlingsindsatsen.

"Indsatsen er alt for fragmenteret," sagde Liselott Blixt (DF, som var den politiker, der gik forrest, da der blev afsat ti millioner kroner på sidste års finanslov til etablering af det videnscenter for overvægt. Hun har dog også måttet notere sig, at pengene endnu ikke er udmøntet.

"Der er brug for regionale centre, hvor viden og forskning i overvægt kan samles, og der er brug for steder, hvor mennesker med overvægt kan henvende sig få hjælp og vejledning, også inden det går alt for galt," sagde hun.

"I dag er der ingen hjælp at hente, og jeg går og tripper efter, at de penge kommer i spil."

Sammenhæng og tværfaglighed

Den manglende sammenhæng mellem forebyggelse og behandling var et emne, der optog panelet. I dag er forebyggelsen traditionelt placeret i kommunalt regi, mens behandlingen overlades til regionerne. Alle politikerne var enige om, at det tværsektorielle samarbejde skal styrkes, både for at sikre, at effektive resultater kan fastholdes, og ingen falder mellem stolene.

"Sammenhæng er et vigtigt nøgleord," sagde Karin Friis Bach (RV). Hun  understregede, at det er vigtigt at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og regioner, så forebyggelse og behandling kommer til at hænge bedre sammen.

Også Per Larsen (K) efterlyste større sammenhæng og helhed i indsatsen, og efter hans mening skal man starte med børnene og indsatsen i skoler og daginstitutioners, som skal styrkes med mere motion og tilbud til dem, der vil nedbringe vægten. ­

" Vi skal se på det hele menneske og især sikre, at børnene ikke udvikler overvægt, sagde han. "Så forebyggelse, forebyggelse, forebyggelse."

Social ulighed

Familie og det nære samfund er også ifølge Tanja Larsson (S) en vigtig arena.

"Vi skal især styrke forebyggelsen og sikre, at vores børn ikke udvikler overvægt," sagde hun.

"I Faxe, hvor jeg kommer fra, har vi målt skolebørnenes vægt. I 2015-16 var det 17,1 procent overvægtige. I dette skoleår er vi oppe på 25,6 procent."

Hun ser udviklingen i overvægt og hvem, der udvikler overvægt og hvem, der ikke gør, som et udtryk for en social ulighed, som det er vigtigt at adressere politisk.

"Hvis vi skal gøre noget for at knække kurven, skal vi også se på ulighed i sundhed, på de store geografiske forskelle og på uddannelsesniveauer," sagde hun.

National handlingsplan

De fleste politikere påpegede på konferencen behovet for får skabt et samlet overblik og defineret klare kvalitetsstandarder i forebyggelse og behandling , så alle borgere oplever den samme service, uanset om de er fra Nordjylland eller Faxe. Det skal ifølge Martin Geertsen (V) sikres gennem en samlet strategi og en sundhedsaftale med mange partier. Også Kirsten Normann Andersen (SF) støtter Overvægtsalliancens ønske om en national handlingsplan.

"Jeg er enig i, at der er brug for en national handlingsplan," sagde hun, men understregede også , at ansvaret skal strækkes videre ud, så ikke kun sundhedsvæsenet, men også arbejdsmarkedet kommer ind i kampen.

"Det kan være svært at fastholde et arbejde, hvis man har overvægt og oplever social mobning," sagde hun. "Og jeg tror på, at et normalt liv, hvor man har et arbejde og kolleger, man kan spejle sig i, er en del af løsningen."

Karin Friis Bach (RV) var den eneste, der ikke umiddelbart mente, at man skulle vente på en national handlingsplan.

"Meget er jo allerede i gang," sagde hun. "Og i Danske Regioner er forebyggelse og behandling af svær overvægt højt på dagsordenen. Vi skal bare arbejde videre. Til gengæld kunne man jo overveje, om vi i Danmark skulle have en Folkesundhedslov, hvor al lovgivning blev afvejet i forhold til et sundhedsperspektiv."

Information og viden

Mange af politikerne gav udtryk for, at de på konferencen personligt havde fået overraskende ny viden om svær overvægt.  Flere kom ind på, at en af de vigtige grunde til en fragmenteret indsats, stigmatisering og social ulighed er generel uvidenhed om årsagerne til og konsekvenserne af svær overvægt. De efterlyste et samlet billede af, hvad forskerne ved om årsagerne til og konsekvenserne af overvægt, og hvilke behandlingstilbud der virker. Mange understregede således, at en vigtig nøgle til handling er at forstå sammenhængene. Derfor skal der mere viden og information både til fagfolk og borgerne i almindelighed.

"Det er dog vigtigt, at det ikke bliver en akademisk diskussion, men at vi taler til de mennesker, det handler om og befolkningen som helhed," sagde Kirsten Normann Andersen (SF)

 

 

Fakta

Overvægtsalliancen

Overvægtsalliancen består af en gruppe udvalgte eksperter, der forsker i, arbejder med eller interesserer sig for forebyggelse og behandling af overvægt.

Overvægtsalliancen har tilsluttet sig WHO og World Obesitys ønske om, at den stigende overvægt blandt børn og voksne er standset i 2025.

 

National strategi i fire spor:

Alliancen mener, at der er behov for en mere innovativ, helhedsorienteret og tværfaglig  tilgang til udfordringen og har formuleret et oplæg til en national strategi i fire spor:

  1. Opgør med stigma, fordi stigma har store personlige konsekvenser og i sig selv kan forhindre vægttab.
  2. Forebyggelse af og forskning i svær overvægt for at forhindre en fortsat stigning i antallet af personer med svær overvægt.
  3. Styrket behandling til menensker med svær overvægt som blandt andet skal indeholde individelle tilbud til de 800.000 danskere med svær overvægt
  4. Etablering af videncenter, der indsamler og genererer ny viden om behandling af svær overvægt 

Kilde: Oplæg til national strategi: En styrket indsats for forebyggelse og behandling af svær overvægt, Overvægtsalliancen juli 2019

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel