Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Kun 2 ud af 12 forskningsprojekter om medicinsk cannabis får penge

De to første videnskabelige projekter til opsamling af erfaringerne med medicinsk cannabis i Danmark får nu penge fra statspuljemidlerne, så de kan gå i gang.

12 projekter havde søgt om pengene, men kun to af dem får altså nu midler fra den første pulje på fem mio. kr.

”Vi igangsatte forsøget med medicinsk cannabis for at afhjælpe patienter, der forgæves havde søgt lindring – og det er der allerede mange, der har taget imod. Men vi er også nødt til at have en systematisk opsamling af viden og erfaringer. Det kan disse to projekter i høj grad bidrage med,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

De to projekter, der får tildelt satspuljemidler til videnskabelige erfaringsopsamling ang. medicinsk cannabis, er:

Projekt 1: Professor, overlæge, dr.med. Søren Sindrup, Neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital til et projekt om smertelindring ved neuropatiske smerter.

Formålet med projektet er at afklare om de væsentlige aktive komponenter i cannabis kan give klinisk betydende smertelindring ved neuropatiske smerter, og om behandlingen kan anvendes uden klinisk betydende mentale bivirkninger. Projektet ønsker at undersøge effekten af hhv. THC, CBD og en kombination af de to i forhold til behandling af neuropatiske smerter.

Projektet støttes med 1.197.000 kr. Sundheds- og Ældreministeriet siger i sin begrundelse for at give det penge, at ’det er et forskningsprojekt af høj kvalitet, som har stor relevans i forhold til formålet med satspuljemidlerne. Ministeriet lægger vægt på, at det er et regelret randomiseret klinisk forsøg, som kan være med til at styrke det nuværende evidensniveau for effekt og bivirkninger af cannabisprodukter til medicinsk brug’.

Projekt 2: Overlæge, ph.d., Kristina Bacher Svendsen, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital til et projekt om neuropatiske smerter og spasticitet hos hhv. patienter med multiple sclerose og patienter med rygmarvsskade
Formålet med projektet er at undersøge effekten af medicinsk cannabis ved neuropatiske smerter og spasticitet hos hhv. patienter med multiple sklerose og patienter med rygmarvsskade. Projektet vil også undersøge effekten på livskvalitet, kognitive funktioner, stress, søvn mv. samt bivirkninger ved de enkelte præparater.

Projektet støttes med 3.803.000 kr. Sundheds- og Ældreministeriet siger i sin begrundelse for at give det penge, at ’det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og af stor relevans i forhold til formålet med satspuljemidlerne. Der er tale om et regelret randomiseret klinisk forsøg, og der er lagt vægt på, at projektet inddrager en bred patientpopulation med deltagelse af samtlige 12 scleroseklinikker i Danmark samt begge nationale centre for behandling af rygmarvskadede. Dette betyder, at alle patienter vil modtage samme tilbud om deltagelse uanset, hvor i landet de er bosat, og samtidig sikres det, at der på kort tid kan inkluderes det ønskede antal patienter.’

Vurderingen

Den videnskabelige vurdering af ansøgernes projekter er foretaget af Innovationsfonden.

De projekter, som Innovationsfonden fandt støtteværdige, gik efterfølgende videre til den følgegruppe, som Lægemiddelstyrelsen havde nedsat, og som havde til opgave at prioritere mellem de støtteværdige forskningsprojekter.
Følgegruppen bestod af lægefaglige repræsentanter og repræsentanter fra patientforeninger, der har indsigt i forholdene vedrørende brug af medicinsk cannabis.

Følgegruppen indstillede, at to ansøgere fik tildelt midler, og Lægemiddelstyrelsen var enig. Herefter traf Sundheds- og Ældreministeriet den endelige beslutning om at tildele de indstillede projekter satspuljemidler.

 

Tags: Medicinsk cannabis, cannabis

Del artikler