Blixt: Vi holder et vågent øje med regionerne

Kommentar

Liselott Blixt

MF, formand for Folketingets Sundhedsudvalg, Dansk Folkeparti (DF)

DEBAT: På torsdag holder Danske Regioner generalforsamling.  "Vi må erkende, at jo længere tid, der går, jo sværere bliver det at afskaffe regionerne," siger sundhedsordførere Liselott Blixt (DF) i dette debatindlæg. Hun mener, at regionernes arbejde skal på prøve hver eneste dag, og at der skal sættes gang i et seriøst politisk arbejde for at udtænke alternativer til regionerne.

Da den nuværende regering tiltrådte i sommeren 2015, afgav man et løfte om, at de fem regioner skulle sættes nærmere under lup i den efterfølgende tid – blandt andet i forhold til overholdelsen af en række krav i forhold til levering af sundhedsydelser. Ja, faktisk strakte kravene sig helt tilbage til 2011, hvor SRSF-regeringen satte en midlertidig stopper for udvalgenes arbejde med problemstillingerne. Det fik i februar i år Dansk Folkeparti til i Folketinget at fremsætte en forespørgsel om arbejdet med at vurdere regionerne. Vi syntes, at dette var helt på sin plads mere end halvvejs inde i valgperioden.

Det er ingen hemmelighed, at Dansk Folkeparti fra begyndelsen har anset regionerne som en midlertidig foranstaltning, efter at amterne blev nedlagt. Vi er af den holdning, at et lille land som Danmark ikke har brug for fem regioner som et fordyrende – og ofte også forvirrende – mellemled, men at sundhedsvæsenet sagtens kunne styres fra centralt hold efter nærmere definerede retningslinjer, hvor man naturligvis lægger en del af de administrative opgaver i hænderne på sygehusadministrationerne, der styrkes i kraft af den koncentrerede faglighed på de nye supersygehuse.

Forespørgselsdebatten var god, og heldigvis lod det til, at en del af bekymringerne i forhold til regionerne også deles af regeringspartierne. Vi opnåede derfor flertal for et forslag til vedtagelse, hvor Folketinget blandt andet erkender, at regionerne stadig ikke har formået at sikre et ensartet højt niveau i hele landet, men at der fortsat er geografiske kvalitetsforskelle. Det vigtigste er imidlertid, at det nu står klart, at Folketinget allerede i dette forår skal præsenteres for en statusrapport om de nationale mål og afrapportering om styringseftersynet af sundhedsvæsenet. Vi får altså lagt flere tal på bordet i den kommende tid.

Når Dansk Folkeparti er modstander af regionerne, skal det ikke ses som udtryk for, at vi mener, de har været katastrofale til at løfte deres opgaver. Masser af fagligt dygtige mennesker har leveret et stort stykke arbejde. Siden sommeren 2015 har sundhedsområdet fået et økonomisk løft på mere end fire milliarder kroner, ligesom der er blevet ansat mere lægefagligt personale og uddannet flere læger. Det er alt sammen gode ting. Men det er fortsat vores påstand, at vi kunne have løftet området endnu mere, hvis det ikke var anbragt i den administrative og politiske spændetrøje, som regionerne udgør, og vi kunne have nået meget mere, hvis vi tidligere var gået i gang med en kritisk evaluering af regionernes arbejde.

Kan vi undvære regionerne? Ja, det kan vi. Sundhedsvæsenet udgør langt den største del af de fem regioners virke, og de øvrige mellemkommunale områder kan enten løftes af kommunerne eller staten. Da Dansk Folkeparti i sin tid medvirkede til at nedlægge amterne og reducere antallet af kommuner fra 275 til 98, skete det ikke for at skabe et nyt lag af offentlig administration i skikkelse af de fem regioner – for så kunne vi nøjagtigt ligeså godt have beholdt de gamle amter. Det skete blandt andet for at afbureaukratisere og sikre en bedre udnyttelse af vores økonomiske ressourcer.

Vi må også erkende, at jo længere tid, der går, jo sværere bliver det at afskaffe regionerne. Måske har nogle lagt mærke til, at der langs motorveje og større hovedveje allerede er sat blå skilte op, som markerer regionsgrænserne. På den måde arbejder regionerne for at skabe en slags regional identitet og synlighed hos borgerne. Men den er både overflødig og ulogisk – tænk blot på den underlige opdeling af de to sjællandske regioner, hvor tidligere partnere er blevet adskilt af en kunstig regionsgrænse.

Det er grunden til, at vi i Dansk Folkeparti vil fortsætte med at holde regeringen til ilden. Regionernes arbejde skal være på prøve hver eneste dag, samtidig med at vi igangsætter et seriøst politisk arbejde for at udtænke alternativer til regionerne. Et arbejde, som desværre stadig er baseret på rene spekulationer og hypoteser, fordi regeringen ikke seriøst har villet tage livtag med den nuværende regionale og kommunale struktur. I Dansk Folkeparti har vi derimod beskæftiget os med flere modeller for sundhedsvæsenet, hvor vi har skelet til lande med lignende sundhedssystemer.

Regeringen har haft meget ambitiøse mål på sundhedsområdet. Det samme har vi i Dansk Folkeparti. Vi skal være nogle af verdens bedste, når det kommer til borgernes sundhed. Vi skal være helt i front og kunne tiltrække de bedste hjerner og hænder til sundhedsvæsenet – én af de vigtigste søjler i et velfungerende velfærdssamfund. Regionerne står ikke direkte i vejen for denne ambition – men de er efter vores overbevisning med til at forsinke den.

Tags: Liselott Blixt, Danske Regioner

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift