Sundhedspolitisk Tidsskrift

10 eksperter: Vi har brug for handleplan for svær overvægt nu

Debat

Af Per Nielsen (foto),
Jens Meldgaard Bruun,
Jens Sune Jakobsen,
Anne Tjønneland,
Dorthe Greve Jørgensen,
Tina Vilsbøll,
Morten Bøttcher,
Philip Tønnesen,
Mads Fiil, Hjorth,
Sabine Klinker,
medlemmer i Overvægtsalliancen

Svær overvægt bør være et bredt fælles ansvar, der ikke kun er overladt til individet selv. Derfor er det også tid til en politisk erkendelse af behovet for en national handlingsplan for svær overvægt, skriver 10 læger og eksperter, som er medlemmer af Overvægtsalliancen.

Antallet af mennesker med svær overvægt er de sidste år steget. Det betyder, at mere end 800.000 danskere i dag lever med svær overvægt (BMI >30 kg/m2) med store fysiske og psykologiske konsekvenser til følge. I Overvægtsalliancen kæmper vi for at vende denne udvikling.

Der har gennem mange år været store diskussioner omkring tilgangen til svær overvægt. Overvægtsalliancen er sammensat af en bred tværfaglig ekspertgruppe – fordi vi mener, at svær overvægt skal vurderes tværfagligt og helhedsorienteret. Vores tilgang hviler på to grundlæggende præmisser: Personer, der lever med overvægt, skal have et godt liv, og vi skal stræbe efter at have en sund og stærk krop, der ikke hæmmer os. Men vi skal også have fokus på de mange helbredsmæssige udfordringer, der kan følge med et liv med svær overvægt.

Det handler altså ikke om tynde versus tykke kroppe. Det handler om viden. Det handler om, at vi som samfund skal imødekomme de personer, der rækker ud efter hjælp. Og kampen mod overvægt må ikke betyde udvikling af spiseforstyrrelser. Hjælpen skal være funderet på videnskab og evidens, og vi skal undgå, at børn og unge udvikler svær overvægt.

En nyere rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, udarbejdet for Danske Regioner i 2019, viser, at svær overvægt er den risikofaktor, også når vi sammenligner med rygning, der har den stærkeste sammenhæng med udvikling af kroniske sygdomme som f.eks. type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, visse kræftformer, lidelser i bevægeapparatet og søvnapnø. Der er altså store personlige omkostninger forbundet med et liv med svær overvægt, som også kan nedsætte livskvaliteten, besværliggøre daglige gøremål og deltagelse i sociale aktiviteter - begrænsninger, som øger risikoen for psykosociale problemer som følge af social isolation, dårligt selvværd mv.

Når vi vender blikket mod sundhedsøkonomien, viser Sundhedsstyrelsens byrderapport fra 2016, at udgifterne til behandling og pleje i forbindelse med svær overvægt er estimeret til 1,8 mia. kroner per år, mens tabt arbejdsproduktion er estimeret til yderligere 10,4 mia. kroner per år.

Svær overvægt har også en stor social slagside. Jo kortere uddannelse og jo lavere løn, jo højere forekomst af overvægt og svær overvægt ser vi. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed har personer med svær overvægt desuden en væsentligt dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet: De mister oftere jobbet og har sværere ved at få et nyt. En stor del af denne forklaring skal også findes i den stigmatisering, som vi desværre ser, at mennesker med svær overvægt ofte udsættes for, bevidst og ubevidst. I alliancen mener vi, at det er helt afgørende at gøre op med denne stigmatisering, som finder sted overalt i samfundet. Det gælder både blandt den almindelige befolkning og i mediernes fremstilling af personer med svær overvægt, men det gælder desværre også i det danske sundhedsvæsen.

Med COVID-19 epidemien er vi igen blevet bekræftet i, at vi ikke længere kan lukke øjnene for udfordringerne i forhold til svær overvægt: Danske data har vist, at personer med svær overvægt og COVID-19 infektion var i højere risiko for at blive indlagt og opleve et alvorligere forløb.

En national handlingsplan med fire fokusområder

Svær overvægt bør være et bredt fælles ansvar, der ikke kun er overladt til individet selv. Derfor er det også tid til en politisk erkendelse af behovet for en national handlingsplan for svær overvægt. I alliancen mener vi, at en plan bør have fokus på fire overordnede indsatsområder:  

 • Stigmatisering: Der skal gøres op med skyld, skam og fordomme omkring svær overvægt. Stigmatiseringen har store fysiske og psykologiske konsekvenser for de mennesker, der bliver udsat for vægtstigma. Og stigma kan i sig selv medføre yderligere vægtøgning og hindre vægttab.
 • Forebyggelse: For at forhindre at antallet af personer med svær overvægt fortsat stiger, bør der sættes ind med strukturel og tværfaglig forebyggelse.
 • Styrket behandling: En ny og mere innovativ, helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til individuel behandling
 • Forskning og viden: Vi ved ikke nok om, hvilke strategier der har den bedste effekt. Derfor er der behov for at indsamle og generere ny viden, der kan løfte indsatsen omkring forebyggelse og behandling. Der er desuden behov for at hæve vidensniveauet omkring svær overvægt, både blandt sundhedsprofessionelle og i offentligheden.

Overvægtsalliancen var i samarbejde med Dansk Erhverv i november 2019 værter for et Politisk Topmøde i Børssalen, hvor der heldigvis var god politisk opbakning til en styrket indsats for forebyggelse og behandling af overvægt. Overvægtsalliancen ser frem til, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring svær overvægt bliver offentliggjort og bringes i spil, for der er, mere end nogensinde før, brug for at finde fælles fodfæste på tværs af faggrupper og sektorer - og der er behov for en national handleplan nu.

Forfatternes titel og arbejdssted:

 • Anne Tjønneland, professor og forskningsleder, Kræftens Bekæmpelse
 • Dorthe Greve Jørgensen, klinisk sygeplejerske, Hvidovre Hospital
 • Morten Bøttcher, overlæge, ph.d., hjertemedicin, Hospitalsenheden Vest
 • Tina Vilsbøll, professor og overlæge, Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Mads Fiil Hjorth, lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
 • Jens Sune Jakobsen, konsulent, sundhed, DGI
 • Philip Tønnsen, overlæge, dr.med, lungemedicin, Rigshospitalet
 • Sabine Klinker, vicedirektør, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS)
 • Per Nielsen, landsformand for Adipositasforeningen (initiativtager til alliancen)
 • Jens Meldgaard Bruun, professor og lægefaglig leder ved Nationalt Center for Overvægt (initiativtager til alliancen)

 

overvægt

Like eller del denne artikel