Jyder kan fejre 10 års fødselsdag - på Sjælland er der intet at fejre

Debat

Af Flemming Sylvest Pedersen

Pensioneret programmør og systemudvikler

DEBAT: Det velfungerende Midt EPJ kan fejre 10 års fødselsdag. På Sjælland er der ingen grund til at fejre Sundhedsplatformen, hvis væsentligste skavank er, at det ikke er ét system, men to, som er dårligt forbundne. Oprindeligt var det kun beregnet til brug for ambulante patienter, men blev det udvidet til også at kunne bruges for indlagte patienter, hvilket gav kludder i medicineringen, skriver pensioneret programmør og systemudvikler Flemming Sylvest Pedersen i dette debatindlæg.

Nu er det 10 år siden, at Region Midtjyllands elektroniske patientjournal blev sat i drift.

Det kan man læse om i en artikel fra 1. januar 2020 i Viborg Folkeblad med den interessante titel: "Her i regionen er lægerne gode venner med deres it-værktøjer".

Jeg citerer en enkelt detalje: "Midt EPJ, den elektroniske patientjournal, som anvendes på samtlige sygehuse i Region Midtjylland, er udviklet i tæt samarbejde mellem klinikere og it-folk. Og det har været afgørende for dens succes, mener repræsentanter for begge grupper."

Den slags udtalelser ser man ikke om det tilsvarende system - Sundhedsplatformen (SP) - som anvendes af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Men det er ikke bare regionen, som skamroser deres elektroniske patientjournal.

Det gør også foreningen Yngre Læger, som har spurgt deres medlemmer i hele Danmark. De giver Region Midtjyllands patientjournal topkarakter, og Region Hovedstaden og Region Sjællands journalsystem dumpekarakter.

Mange læger og andre sundhedspersoner har kritiseret SP for at være et dårligt værktøj, senest er overlæge Per Boye Hansen i Politiken 14.02.2020 kommet med kritik af SP, med den sigende overskrift: "Hvis håndværkere fik værktøj, der er lige så ringe som lægernes, havde de med garanti nedlagt arbejdet."

Men er Sundhedsplatformen virkelig så ringe, som nogen påstår?

Her må vi lige gå tilbage til den beslutningsproces, som fik vedtaget at anskaffe Sundhedsplatformen som regionerne Hovedstaden og Sjællands elektroniske patientjournal. Vi skal tilbage til slutningen af år 2013, hvor kontrakten med det amerikanske it-selskab Epic blev underskrevet.

Beslutningen om at anskaffe dette amerikanske system kom, mens Vibeke Storm Rasmussen var regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Hun fik Region Sjælland med på beslutningen. Hun havde kendskab til Region Midtjyllands journalsystem, men ønskede ikke at få det jyske system, efter sigende fordi Region Midtjylland havde fået bevilget en unik strålekanon til behandling af visse kræftformer lige for næsen af Region Hovedstadens elitehospital Rigshospitalet, så hun var ikke venligt stemt over for jyderne. Dette modsætningsforhold kan man finde adskillige artikler om i pressen.

Efter udbuddet om patientjournalen, som Region Midtjyllands journal som ventet ikke vandt, blev vinderen det amerikanske firma Epic.

Kontrakten med firmaet Epic blev underskrevet 20.12.2013, umiddelbart før det nyvalgte regionsråd tiltrådte, så det var Vibeke Storm Rasmussens sidste bedrift.

Underskriverne var følgende:
Lars Onsberg Henriksen, koncerndirektør i Region Sjælland
Hjalte Aaberg, regionsdirektør i Region Hovedstaden
Jens Andersen, administrerende direktør i Region Sjælland
Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden

Af disse fire personer er den eneste tilbageværende Svend Hartling, som forlader sin post 30. september 2020. Det bliver altså lidt svært at stille beslutningstagerne til regnskab for deres katastrofale beslutning.

Men var beslutningen da ikke ok?

Nej, det var den ikke.

Beslutningstagerne havde forestillet sig, at de anskaffede et journalsystem, som var state-of-the art.

De havde åbenbart troet på de fine salgstaler og glittede brochurer, som beskrev Epics system.

Men hvis man dykker lidt ned i detaljerne om, hvordan Epics system faktisk fungerer, bliver man meget overrasket.

Indledningsvis ser jeg bort fra, hvem systemet er udviklet til. Det er amerikanske private betalingshospitaler, hvor patienternes behandling bliver betalt af patienternes forsikringsselskab. Sådan fungerer hospitalsvæsenet ikke i Danmark.

Den væsentligste skavank ved Epics system er, at det ikke er ét system, men to, som er dårligt forbundne. Oprindeligt var det kun beregnet til brug for ambulante patienter, men som følge af noget amerikansk lovgivning, som jeg ikke skal komme ind på her, blev det udvidet til også at kunne bruges for indlagte patienter.

Systemet til ambulante patienter og systemet til indlagte patienter hænger imidlertid ikke ordentligt sammen. Det er derfor, at der er store problemer med det såkaldte medicinmodul, som faktisk ikke er ét modul.

Det giver store problemer, når en patient går fra at være ambulant, til at være indlagt, eller den modsatte vej. Medicinen følger ikke automatisk patienten ved dette skifte.

Underskriverne af kontrakten har nok ikke været opmærksomme på denne uheldige egenskab ved SP, og den er heller ikke blevet opdaget under testen.

Det problem har Region Hovedstaden bakset med siden igangsætningen, og man har haft nedsat et projekt ledet af en overlæge på Rigshospitalet, som skulle komme med en løsning, men mig bekendt har han kastet håndklædet i ringen.

Projektet blev igangsat i juni 2019. Den gang forlød det:

Medicinprojekt forankret på Rigshospitalet

Koncerndirektionen har taget initiativ til at ændre arbejdet med at forbedre medicinmodulet. Siden juni har projektet været lokaliseret på Rigshospitalet med centerdirektør på Rigshospitalet Jannick Brennum som styregruppeformand. Fokus er at få løst problemer vedr. medicineringsfunktionalitet inden årets udgang, og projektet har fået mandat til – på tværs af regionens hospitaler - at træffe beslutninger om de konkrete løsninger. Projektet bliver derudover pilot på et stærkere testkoncept, som sammen med en forbedret styring, når der udgives nye opgraderinger af Sundhedsplatformen.

Og ved nærmere eftertanke - hvorfor skal kunden, i dette tilfælde Region Hovedstaden - selv løse et problem ved et produkt, som de har anskaffet?

Det svarer jo til, at jeg selv skulle reparere en skavank ved en fabriksny bil, som jeg havde købt? Er det mon ikke leverandørens opgave?

Og var der brug for 'et stærkere testkoncept', det lyder som en tilståelse af, at den hidtidige testmetode ikke var tilstrækkelig?

Men problemet med det såkaldte medicinmodul viser jo, at Epics system er det, man i amerikanske it-kredse kalder for en 'kludge' (se nærmere om dette begreb i ordbogs-boksen nederst). På dansk kalder man dette fænomen en quick-and-dirty løsning. Et andet eksempel på en kludge, i en anden branche, er flyet Boeing 737 MAX. På grund af en sjusket opdatering af 737-flyet styrtede to fly ned, hvorved 346 pasagerer og besætningsmedlemmer døde.

Og nu er der nyt om løsningen af problemet med medicinmodulet:

Jeg citerer fra oplysninger på Region Hovedstadens intranet:

"Spørgsmål: Hvornår kommer der bedre og mere simple arbejdsgange ved medicingennemgang ved indlæggelse og udskrivelse?

Svar:
Da det var højt priroteret, bad vi Epic om at komme med en midlertidig løsning, indtil der forventeligt kommer en ny løsning i 2021. Epic arbejder på at udvikle en ny løsning, ikke kun til Danmark, men til hele verden, og Danmark får mulighed for at påvirke denne løsning. Den midlertidige løsning, som Epic præsenterede for projektets ledende klinikere og udvalgte faglige eksperter, blev fravalgt, da der var enighed om, at man hellere ville vente på en endelig løsning, da man ikke fandt, at den midlertidige ville give tilstrækkelig værdi i mellemtiden i forhold til, at klinikerne skulle lære en midlertidig arbejdsgang."

Tænk en gang, leverandøren lytter sandelig til kunderne, også når kunden er lille Danmark. Og vi kan påvirke løsningen. Stort!

Og så kommer der 'forventeligt' en løsning på et problem, som har eksisteret siden 2016, i 2021, altså efter fem år. Så lang tid tager det altså at få rettet alvorlige fejl i et top-moderne it-system.

Da det system, man har fået anskaffet, ikke med rimelighed kan kaldes state-of-the-art, men faktisk er noget klamp, mener jeg, at regionerne Hovedstaden og Sjælland er blevet ført bag lyset og er berettiget til en erstatning for mangelfuld leverance fra firmaet Epic. Regionerne skulle anlægge sag mod Epic for at få erstatning.

Desuden skulle regionerne snarest ophøre med at beskylde lægerne og andet sundhedspersonale for ikke at være omstillingsparate. Grunden til, at de sjællandske læger og øvrige sundhedspersonale er utilfredse med SP - i modsætning til de jyske med deres sundhedsjournal - er jo ikke, at sjællænderne er mindre omstillingsparate end jyderne, men at de har fået et system, som er markant dårligere end det jyske.

De eneste, som er glade for Sundhedsplatformen, er dem, som ikke bruger den.

Og vigtigst af alt i denne situation: Det kan ikke gå hurtigt nok med at få igangsat overgangen til en anden, bedre fungerende patientjournal.

Kontrakten med Epic kan opsiges med et varsel på seks måneder, tidligst til 21.12.2021. Hvis den skal forlænges ud over dette tidspunkt, bør det være på helt andre betingelser, bl.a. skal den kunne opsiges hurtigt, så snart der er truffet beslutning om en anden og bedre patientjournal.

Jeg tror ikke, at det kan lykkes at få overbevist regionsrådene eller de ansvarlige sundhedsdirektører om situationens alvor - de er tilsyneladende af den opfattelse, at problemerne med Sundhedsplatformen skyldes lægernes manglende omstillingsparathed. Vi kan heller ikke vente på, at det bliver besluttet at nedlægge regionerne.

Så mit håb er nu, at vores sundhedsminister begynder at interesserer sig for det massive problem, som der er med journalsystemet på Sjælland og påtage sig det ansvar, som regionerne ikke tager alvorligt, i stedet for at gå op i at deltage i Aftenshowet, og gå op i antallet af sygeplejersker.

 


Ordbog: Kludge

An ill-assorted collection of parts assembled to fulfil a particular purpose.

- eller som det forklares i Wikipedia:

A kludge or kluge is a workaround or quick-and-dirty solution that is clumsy, inelegant, inefficient, difficult to extend and hard to maintain. This term is used in diverse fields such as computer science, aerospace engineering, Internet slang, evolutionary neuroscience, and government.

 

 

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel