Tag til Silkeborg hvis du frygter for lungekræft

Skrevet d. 25. oktober 2017

Regeringen er ellevild med borgernes frie valg. Derfor bør danskerne straks vælge at blive udredt for lungekræft i Silkeborg. Dér er lægerne langt dygtigere end f.eks. Region Hovedstaden og Region Sjælland til at spotte den livsfarlige sygdom i den tidligere stadier, nemlig der hvor chancen for helbredelse er største.

Hvis deres praktiserende læger ikke selv foreslår det - og det burde de - skal patienterne overtale deres læge om, at det er det, de ønsker, og at de godt er klar over, at de så selv skal betale transportomkostningerne. 

Så vidt er det nemlig kommet, når det gælder kvaliteten af lungekræftudredning. Når det gælder kræft gælder det om at komme i behandling hurtigt. Kan det ske i de tidlige faser af kræftens udvikling, så er chancen for at blive kureret langt større, og det er netop det, at Silkeborg er så langt bedre til end deres kolleger de fleste andre steder i landet.

I Silkeborg finder lægerne 46,4 procent af patienterne i de tidlige stadier. Den tilsvarende andel er 20,8 procent på Bispebjerg. Silkeborg-metoden er altså 123 procent bedre.

I Næstved er andelen 22,7 procent, og dér er Silkeborg altså dobbelt så gode. I Bispebjerg og i Næstved er andelen af patienter, der først findes i de sene stadier, hvor det er langt vanskeligere eller umuligt at gøre noget ved sygdommen.

I Silkeborg kan de praktiserende læger få udredt patienter med så vage symptomer, at de ikke er tilstrækkelige til at blive sendt i kræftpakkeforløb. Silkeborg ser altså patienterne tidligere, og Silkeborg ser også flere patienter, og det er den ene forklaring på projektets succes.

 Men dertil kommer, at Silkeborg anvender en lavdosis CT-scanning, som kan afsløre selv små kræftknuder. Det er den anden del af successen.

Det er altså ikke helt enkelt at kopiere Silkeborg-modellen, og det er nok en af forklaringerne på, at sundhedsvæsenet, anført af regionernes formand Bent Hansen (S), har været lynhurtig til at bagatellisere Silkeborgs iøjnefaldende resultater. Det savner evidens, sagde han på TV, og det var overraskende i betragtning af at Silkeborgprojektet nærmest er regionsformandens eget. Han plejer bestemt ikke at ”disse” Region Midtjyllands egne idéer. Men det kan måske skyldes, at Aarhus Universitetshospital også er dygtige til tidlig diagnosticering af lungekræft, bare ikke helt så dygtige.

Silkeborg indførte sin metode sidste år, og i den mest aktuelle statistik indgår under 100 patienter i Silkeborgs ordning. Det er få, sikkert også for få, og også langt færre end de store på området, som har fem-seks gange flere patienter. Til gengæld er resultaterne så overbevisende, at alle kræfter bør sættes ind for lynhurtigt at vise pålideligheden af metoden. I medicinverdenen er det jo ikke ualmindeligt, at studier afbrydes, når medicinen har vist overbevisende resultater. Det er jo næsten dér vi er med disse resultater. 

Men alt det behøver patienterne jo ikke at spekulere over. De skal sammen med deres praktiserende læge bare sørge for at blive udredt, der hvor man er dygtigst. Hvis man bor i Bispebjergs eller Næstveds område, så er der altså ingen tvivl. På de kanter er risikoen for, at sygdommen bliver opdaget uacceptabel lav. Ja, der er nærmest tale om en fuldbyrdet skandale, som burde have plads i den aktuelle valgkamp.

Hvordan kan Sophie Hæstorp Andersen dog acceptere sådanne elendigheder? Faktisk præsterer Gentofte, som er det andet ben i denne udredning endnu dårligere, men der er talgrundlaget for spinkelt til hårde konklusioner. Men indsatsen er kritisabel.

Regionsformand Jens Stenbæk fra Region Sjælland kommer ikke til at stå på mål for resultaterne i Region Sjælland. Han går jo af, men også dér er der et kolossalt behov for at hanke op i udviklingen.

Så klarer Region Nordjylland og Aalborg sig mere hæderligt, akkurat som Region Syddanmark kan glæde sig over indsatsen på Sygehus Lillebælt – til gengæld dumper Sønderjylland.

 

Kommentar fra Bispebjerg Hospital:

Bliv i din region, hvis du frygter for lungekræft
– men husk at gå til lægen, hvis du har symptomer

Bispebjerg Hospital har ingen indflydelse på det stadie, som patienterne kommer i.

Regionshospitalet i Silkeborg Diagnostisk Center har i dagspressen fortalt om deres resultater med at lade de praktiserende læger henvise direkte til lav-dosis CT af lungerne, når patienten har haft hvad der omtales som uklare symptomer. Der er herved fundet 20 patienter med lungekræft i et tidligt stadie ud af 830 scanninger, hvilket skulle være en stigning i forhold til tidligere. Resultaterne er offentlig gjort i TV og i Jyllandsposten. Der er ikke publiceret resultater i videnskabelige tidsskrifter.

Bispebjerg Hospital undersøger alle patienter, som bliver henvist og har ikke nogen indflydelse på i hvilket stadie patienterne kommer. Det er korrekt, at årsrapporten fra Dansk Lungecancer Register fra 2016 viser, at der er regionale forskelle på hvilket stadie patienterne er i, når diagnosen stilles. Der findes således 46% i de tidlige stadier I og II ud af de 84 fundne patienter med lungekræft i Silkeborg. Andre steder i landet er fraktionen af de tidlige stadier betydeligt lavere. Tilsvarende tal er således 21% ud af de 602 fundne patienter med lungekræft på Bispebjerg Hospital. Årsagen til denne forskel kendes ikke. Det kan skyldes en forskel i befolkningssammensætningen, rygemønster, tærskel hos patienter for at søge læge, tærskel hos de henvisende læger for at henvise, ledsagende sygelighed som f.eks. KOL, sukkersyge, hjertesygdom og alkoholisme (manglende egenomsorg) – og endelig kan det måske skyldes at de praktiserende læger kan henvise til CT scanning på patienter med uklare symptomer. Dette kræver yderligere forskning. Selve varigheden af udredningsforløbet (typisk 4-6 uger) har ingen indflydelse på stadieniveauet.

Bemærk i øvrigt, at den samlede overlevelse af sygdommen er helt ens i alle regioner – og har heldigvis været stigende siden 2003 ifølge årsrapporter fra Dansk Lungecancer Register.

Lav-dosis CT scanning er ikke nogen ny scanningsmetode, men har været kendt igennem mange år og anvendes overalt i landet. Igennem det sidste år har det i Hovedstadsregionen også været muligt for de praktiserende læger, at henvise patienter direkte til scanning – også ved uklare symptomer, men tilbuddet benyttes endnu ikke i fuldt omfang.

Der er fra Silkeborg Regionshospital ikke offentliggjort oplysninger om, hvilke omkostninger metoden indebærer. Hvad har man fundet på de 810 patienter, som ikke havde lungekræft, og hvad har det medført af yderligere unødvendige undersøgelser eller operationer for denne patientgruppe? Der er ikke offentliggjort forsøg på at estimere antal falsk positive, overdiagnosticering eller økonomiske betragtninger. Det er heller ikke offentliggjort hvordan den omtalte patientgruppe var karakteriseret, og hvilke symptomer der gav anledning til CT scanningen.

Resultaterne fra Silkeborg er interessante og kan muligvis give anledning til ændring i henvisningsproceduren nationalt. Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsministeren og Sundhedspolitisk Tidsskrift foreslår, at Silkeborg-modellen indføres nationalt med det samme. Men vi vil – på linje med det faglige miljø i Dansk Lungecancer Register, Lægeforeningen og ledelsen i Region Midt – anbefale at den omtalte procedure undersøges videnskabeligt og at resultaterne, inklusiv kliniske og økonomiske omkostninger, publiceres i et videnskabeligt tidsskrift efter en videnskabelig redaktionel proces som det bør være kutyme, før indførelse af ny teknologi eller procedurer.

I mellemtiden kan man kun opfordre alle som frygter lungekræft til at gå til læge – selv på sparsomme symptomer. Hvis lægen finder grund til det, kan man – også i Region H – henvise til yderligere udredning – herunder lav-dosis CT.

 

Bispebjerg Hospital

Klaus Richter Larsen, Teamleder, Lungemedicinsk afdeling

Helle Andreasen, Ledende overlæge, Lungemedicinsk afdeling

Kristian Antonsen, vicedirektør

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.