Jeres evaluering er dybt pinlig, Lose

Skrevet d. 20. maj 2019

Danske Regioners evaluering af Medicinrådet er komplet ubrugelig, faktisk enfoldig, sagens alvor taget i betragtning. 

Evalueringens helt store problem står lysende klart allerede på de allerførste sider. Det viser sig nemlig, at evalueringen i alt væsentlighed er baseret på forskellige interviews og spørgeskema-undersøgelser foretaget blandt - ja, selvfølgelig Medicinrådets egne nøglepersoner og dem, som nyder godt af rådets restriktive indstilling til ny medicin.

Stort set alle, der kunne være kritiske, er sorteret fra, og Oxford Research, som har gennemført evalueringen, har ikke efterprøvet sine konklusioner med en rigtig analyse af virkeligheden. Pokkers ærgerligt, for Medicinrådet er kommet for at blive. Det har bragt større systematik ind i beslutningerne. Men det er langt fra perfekt, og det kunne denne rapport have hjulpet med til at forbedre. Den chance er forspildt.

For tilbage står, at Medicinrådet, som selv brutalt frasorterer lægemidler med mindre overbevisende evidens, nu skal frikendes uden nogen form for evidens. Ja, man forsøger at få det til at ligne evidens, men det er pseudo-evidens, og det ville Steen Werner Hansen have splittet til atomer på få sekunder og tilmed have kaldt Oxford Research for halvhjerner.

Engang frikendte en ung økonom de multinationale selskaber i Danmark for beskyldningerne om, at de ikke betalte skat i Danmark. Men frikendelsen var baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt – ja, de multinationale selskaber selv.

Regionernes evaluering af Medicinrådet er baseret på nøjagtig den samme metode.

Men bedøm det selv – her er listen over, hvem man har spurgt.

Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af fagudvalgene.

Den fører næppe til kritik af indsatsen. Fagudvalgene er jo en del af beslutningerne. Bagefter har Oxford Research interviewet fire fagudvalgsmedlemmer. Her han man velsagtens kunnet spørge mere ind til benet. Desværre oplyses det ikke, hvad der er spurgt om, hverken i interviewene eller i spørgeskemaet. Men det oplyses, at blandt de fire fagudvalgsmedlemmer har der været ”patienter”, men ikke om der har været en, to eller fire. Til gengæld er disse interviews det tætteste, Oxford Research kommer på patienterne.

Endvidere har man interviewet Medicinrådets egne medlemmer og dem, der ikke er blevet interviewet har besvaret en spørgeskemaundersøgelse.

Derudover har Oxford Research interviewet repræsentanter fra de regionale lægemiddelkomiteer foruden fem cheflæger fra sygehuse.

Endelig er Medicinrådets egne ansatte blevet interviewet sammen med regionernes lægemiddelorganisation Amgros. Oxford Research har også spurgt medicinalindustrien. Her har man valgt et par af de store og nogle af de små, og her har spørgsmålene skullet afdække samspillet med Medicinrådet, ikke kvaliteten af arbejdet.

Disse undersøgelser – skriftlige eller mundtlige - er selve grundlaget for Oxford Researchs konklusioner, som i hovedtræk er, at alt er godt, Medicinrådet fungerer som det skal, blot med nogle få forbedringspunkter – og den konklusion har Danske Regioner nu gjort til deres egen.

”Evalueringen konstaterer, at rådet har haft effekt, fungerer efter hensigten og medvirker til at skabe mere sundhed for pengene,” konstaterer Danske Regioner.

Formanden for Danske Regioner udtrykker det således: ”Vi glæder os over evalueringens hovedkonklusion, og vi sender nu forbedringsforslagene i høring hos relevante parter.”

Denne frifindelse er altså baseret på interviews af Medicinrådet selv og kredsen omkring det.

Oxford Research har helt eller delvist set bort fra de grupper, som skal leve med Medicinrådets beslutninger, først og fremmest patienterne og klinikerne ude på sygehusene, altså dem, der ikke er en del af beslutningerne. To så væsentlige grupper er ikke spurgt. Ufatteligt.

Kan det skyldes uvidenhed, eller er de bevidst fravalgt – det kan man kun gætte på. Men fravalget gennemhuller rapportens troværdighed.

Medicinalindustrien er også kun sporadisk blevet spurgt, og også det er en fejl.

Men den største fejl er nu, at Oxford Research slet beskæftiger sig med, hvad der foregår med ibrugtagningen af lægemidler i Danmark.  

Selve hovedkonklusionen er denne: ”Medicinrådet vurderes, på baggrund af evalueringens datagrundlag, at leve op til sit formål samt at respektere de principper, som er udstukket af Danske Regioners bestyrelse og Folketinget.”

Og her er nøgleordene ”på baggrund af evalueringens datagrundlag”. Dette – helt utilstrækkelige - grundlag anvendes til at konkludere, at Medicinrådet lever op til sit formål, nemlig at ”sikre hurtig og ensartet ibrugtagning af ny medicin på tværs af sygehuse og regioner.”

Det kunne jo være efterprøvet. Oxford Research kunne have undersøgt, om Medicinrådet sikrer hurtig ibrugtagning f.eks. i en international sammenligning. Den analyse ville  have vist, at Danmark sakker bagud ved sin indbyggede langsommelighed (tag f.eks. Revlimid til vedligeholdelsesbehandling af myelomatose) og eller ved at fravælge nye lægemidler, som for længst er taget i brug i stort set alle de lande, vi sammenligner os med (tag f.eks. Ocrevus til progressiv sclerosepatienter, der er ældre end 45 år, eller den spektakulære sag om Spinraza, som nu er godkendt selv i UK – foruden mange, mange andre lande)

Det kunne denne evaluering også have afsløret.

Man kunne også have efterprøvet, om ibrugtagningen er ensartet, fra region til region, fra sygehus til sygehus. Havde Oxford Research valgt at komme til bunds i det spørgsmål, så havde man opdaget, at Danmark bestemt ikke har ensartet ibrugtagning. Tværtimod er der uhyggelig variation fra region til region, fra lægemiddel til lægemiddel. Tag, f.eks. ibrugtagningen af moderne migrænelægemidler, bare et eksempel. Det spørgsmål kan jo ikke besvares i en interviewundersøgelse blandt dem, der har ansvaret 

Nej, denne evaluering har haft til formål at frikende Medicinrådet – den har ikke haft til formål at nå ind til sandheden.

At det var formålet, stod klart straks det blev kendt, at Danske Regioner har afsat en halv mio. kr. til at lave evalueringen.

I dagens Danmark får man ikke meget arbejde ud af et konsulenthus for det beløb – det ville ikke engang kunne finansiere et telt på Folkemødet.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.